صدای معلم - اخبار فرهنگیان، معلمان و آموزش پرورش

«به طور منظم نوشتن باعث توسعۀ مهارت هاي تحلیلی و منطقی شما می شود»

10 دلیل که باید هر روز چیزي بنویسید

جوئل فالکنر/ ویراستار، بازاریاب محتوا

چرا باید هر روز بنویسیم

نوشتن، بخشی از زندگی روزمره است. در ساده ترین حالت، نوشتن راهی براي برقراري ارتباط است. این یکی از ویژگیهاي غیر قابل انکار نوشتن است؛ خواه با همکار یا دوست تان ارتباط برقرار کنید یا با خودتان؛ براي مثال: لیست خرید وسایل براي منزلتان.

جدا از اینکه نوشتن، بخش گریزناپذیري از زندگی روزمره است، دلایل بسیاري وجود دارند که شما باید دقایقی براي نوشتن را در بخشی از برنامۀ روزانۀ خود بگنجانید؛ حتی اگر فقط در حد چند کلمه باشد. براي استفاده از مزایاي نوشتن، لازم نیست حرفه اي باشید.


1. با نوشتن استرس را از ذهن پاك کنید و روي کاغذ بیاورید

نوشتن می تواند درمانی باشد. می تواند راهی براي تخلیۀ تمام ناامیدي هاي موجود در ذهن باشد. شما می توانید با نوشتن خشم، ترس، نگرانی و استرستان را برطرف کنید، بدون اینکه فردي که این احساسات سنگین را براي شما به بار آورده، کنار بگذارید. نوشتن می تواند روشی براي تسکین استرس باشد و موجب می شود آنچه را نمی توانید با صداي بلند در زندگی واقعی بگویید ، روي کاغذ بیاورید .

2. با نوشتن ذهن خود را جارو کنید

عادت نوشتاري روزانه، به شما زمان منظمی می دهد تا ذهنتان را براي انجام کارها و ایده هاي فراموش شده اي که بدون آگاهی شما در ذهن و مغز شما جا خوش می کنند، جارو کنید. به شما این امکان را می دهد که به افکار نامرتب که در ذهن شماست، نظم دهید و آنها را به برنامه ها و اقدامات مرتب تبدیل کنید.

این اصلی اساسی است که ذهنیت و بازبینی هفتگی بر اساس آن صورت می گیرد: بیرون آوردن هر آنچه به فکرتان می رسد و تبدیل آن به قالب نوشتار. وقتی اوضاع طاقت فرسا و پیچیده است، این روند ساده می تواند شما را نجات دهد.

3. مهارت هاي نوشتاري خود را فعال و تازه نگه دارید

هر روز بنویسید تا مهارت نوشتاري خود را چابک و سرحال حفظ کنید . توانایی برقراري ارتباط واضح، موجز و زیبا، بدون تمرین مانند هر مهارتی، نابود می شود. در نتیجه به افرادي که به طور مرتب نمی نویسند توصیه می شود از طریق پیام کوتاه یا ایمیل به یک دوست، مهارت نوشتاري خود را تازه نگه دارند.
نوشتن روزانه حتی امور ساده، مهارت نوشتن تان را حفظ می کند و به تدریج بهبود می بخشد و از آنجا که مواجهه با نوشتن، بخشی اساسی از زندگی روزمره مدرن است، چیز ناخوشایندي در این مورد وجود ندارد.

4. مقداري پول توجیبی به دست آورید

اگر نویسندة حرفه اي نیستید، پول توجیبی احتمالاً همان چیزي است که می خواهید از کلمات خود به دست آورید. به مرور، اگر این مهارت را در خود ایجاد کنید، حتی از شامی که در رستوران خورده اید، می توانید براي روزنامه مطلب تهیه کنید. این روزها بدون صرف وقت و هزینۀ قابل توجه، ارسال مطلب به بسیاري از نشریات آسان است. اگرچه بعید است که سابقۀ خوبی به عنوان نویسنده داشته باشید، اما در صورت تمرین، بازخوردهاي خوبی خواهید گرفت و مهمتر اینکه، کیف پولتان و این روزها کارت بانکی تان پرتر خواهد شد.

5. صداهاي مزاحم را خاموش کنید

از اطلاعات ورودي و خروجی بی کیفیت زندگی مانند پیام هاي بی معنا و مکالمات آب وهوایی، پیام کوتاه، توییتر، بررسی صندوق پستی و اکثر ای میلها و بسیاري از وبسایت ها کمی فاصله بگیرید. انبوهی از حواس پرتی هاي بیهوده شما را احاطه کرده است که به شما یا افرادي که می شناسید، کمک نمی کند. نشستن به قصد نوشتن، به شما اجازه می دهد از همۀ اینها دور شوید. مهم این است که سروصدا را به حداقل برسانید تا بتوانید در ایجاد و دریافت محتواي قوي تمرکز کنید؛ چیزهایی که ارزش خواندن و نوشتن را دارند.

6. مهارت هاي ارتباطی خود را افزایش دهید

براي تقویت مهارت هاي ارتباطی خود، از نوشتن روزانه استفاده کنید. گاهی ارتباطات ما با دیگران دچار مشکل می شوند؛ زیرا نمی دانیم چگونه خودمان را بیان کنیم. نوشتن به طور منظم می تواند مهارت بیانی شما را تقویت کند؛ چیزي که در ارتباطات نوشتاري مانند پیام ها و ایمیل مفید است و می تواند به بهبود ارتباط کلامی تبدیل شود.
اگر در برقراري ارتباط با پرسیدن سؤالهاي دشوار مشکل دارید، نوشتن منظم به شما این توانایی را می دهد که به سرعت کلمات را براي دستیابی به اثرگذاري مطلوب به دست آورید.

7. با نوشتن به اینکه چه می خواهید پی خواهید برد

بخش عمدة دلایلی که بسیاري از مردم به آنچه در زندگی می خواهند نمی رسند، این است که نمی دانند دقیقا چه می خواهند. بی شک این تنها دلیل اصلی نیست که مردم به خواستۀ خود نمی رسند، اما در بسیاري موارد همین نکته است که مانع رسیدن می شود. اگر صدرصد مشخص نیست که چه چیزي می خواهیم، چگونه می توانیم به خواسته ها و آرزوهایمان برسیم؟

نوشتن هر روز، به ما فرصتی می دهد تا با دقت فکر کنیم و در مورد آنچه می خواهیم به دست آوریم، تأمل کنیم و تصویر و برنامۀ واضح تر و قابل دست یابی براي رسیدن پیدا کنیم .

چرا باید هر روز بنویسیم

8. با نوشتن مهارت هاي تحلیلی خود را توسعه دهید

به طور منظم نوشتن باعث توسعۀ مهارت هاي تحلیلی و منطقی شما می شود. حل مشکلات به کمک یک برگۀ کاغذ، شما را تر غیب می کند که به روشنی (به ترتیب) و غیرخطی (خلاقانه) فکر کنید. بهترین راه حل ها، ترکیبی از تفکر منطقی و خلاق است. بسیاري از افراد می ترسند و به صورت احساسی به مشکلات شان واکنش نشان می دهند، اما اگر می خواهید به نوشتن مشکل و پیدا کردن راه حل مطلوب براي حل آن عادت کنید، نوشتن روزانه این امکان را به شما می دهد. با این کار مهارت بهتري پیدا می کنید که در مواقعی که مشکلی پیش می آید، حداقل مکث کنید و شرایط را بررسی کنید!

9.  براي بیشتر نوشتن از فن آوري دور شوید مواجهه با نوشتن، بخشی اساسی از زندگی روزمره مدرن است .

در شمارة 5، دربارة خاموش کردن سروصدا صحبت کردیم که از انواع منابع - نه فقط منابع مربوط به فن آوري - سرچشمه می گیرد .اما مشکل دیگر، وابستگی به فن آوري است و به نظر می رسد برخی کارهایی که می توان با کامپیوتر انجام داد ، به صورت دستی هم انجام می شود. اگر ترجیح می دهید از قلم و کاغذ، به جاي رایانه استفاده کنید، وقت بسیار ارزشمندي را به دور از فن آوري به خود اختصاص می دهید تا افکارتان را بدون وقفه و حواس پرتی جمع کنید. شما با این کار، فرصت تأمل بیشتري به خودتان می دهید.

10.  با نوشتن دوباره خودتان را ملاقات کنید

در اوضاع کنونی، فراموش کردن خود و چیزهایی که به آنها اعتقاد دارید و حتی کاري که انجام می دهید (هر کاري که باشد)، آسان است. وقتی با نوشتن به خودتان اجازه می دهید که کلمات از مغزتان بدون ویرایش خارج شوند، میتواند بخشی از شما را به خودتان معرفی کند؛ بخشی که براي کنارآمدن با زندگی روزمره از خود سانسور می کردید .

چرا راهی را که اکنون طی می کنید، شروع کرده اید؟ این سؤال مهمی است که آیا شما فکر می کنید مسیر فعلی خود را از هفته قبل شروع کرده اید ، یا یک دهه پیش؟ نارضایتی، ناامیدي و ناراحتی، اغلب به علت فراموش شدن دلیلِ انجام کاري ایجاد می شود یا وقتی که در مسیري متفاوت، دلیل خوبی براي زندگی به روشی خاص نداریم. اگر نمی خواهید زندگی شما به یک سري اقدامات خسته کننده تبدیل شود این مهم است که دلایل ساده اي براي انجام کارها در ذهن تان داشته باشید.

نه تنها مهم است که انگیزه هاي فعلی خود را به خودتان یادآوري کنید، بلکه مهم است که اقدامات خود را کنترل کنید تا ببینید آیا آنها با اهداف زندگی شما همسو هستند تا بتوانید تغییرشان دهید. گاهی اوقات، تنها راه براي نظارت دقیق بر اقدامات و اهداف خود، نوشتن هر روز دربارة آنهاست.
چه چیز دیگري می خواهید در مورد خودتان بهبود دهید؟
منبع :
https://www.inspiredforward.com/١٠ Reasons You Should Write Something Each Day
(چاپ شده در ماهنامۀ انشا و نویسندگی، شمارۀ۱۳۲ )


چرا باید هر روز بنویسیم

یکشنبه, 01 اسفند 1400 16:59 خوانده شده: 4440 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + 0 0 --
داوود 1400/12/02 - 10:46
در دفترزمانه فتد نامش ازقلم/هرملتی که مردم صاحبقلم نداشت.فرخی یزدی

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.

نظرسنجی

مدیریت آموزش و پرورش در دولت سیزدهم را چگونه ارزیابی می کنید؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

راهنمای ارسال مطلب برای صدای معلم

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم - اخبار فرهنگیان، معلمان و آموزش پرورش بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور