صدای معلم

« اگر رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي و تشکل هاي مدني به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين به اين مهم ورود پيدا کنند و در تعامل با کارشناسان درون و بيرون صندوق ، آئين نامه اي جامع و مانع براي انتخاب ِ هيات امنا تدوين کنند ، به وظيفه خود عمل کرده يکي از چالش هاي بيش از دو دهه در بزرگترين هلدينگ فرهنگيان را بر طرف مي نمايند »

سخني با مسئولين صندوق ذخيره فرهنگيان و ديگر مسئولين درباره تبديل اين صندوق به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله

سعید شهسوارزاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم

بررسی پيشنهاد تبديل صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله در بورس در صدای معلم

در رسانه هاي مجازي بحث تبديل صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله ، توسط مسئولين مطرح شده است .

در اين رابطه به اساسنامه صندوق هاي سرمايه گذاري  قابل معامله مصوب   31 /1/1399 شماره 7263/ت57588ﻫ اشاره شده است .

باتوجه به اينکه نگارنده در تارنماي وزين صداي معلم پيشنهاد ِ تبديل صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله در بورس را مطرح کرده ام :

  1. براي اولين بار ( سال 1395 ) زماني که بحث انحلال و غير متمرکز شدن صندوق ذخيره فرهنگيان مطرح بود در تار نماي وزين " گروه صداي معلم " بحث تبديل اين صندوق به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله در بورس مطرح شد ( 1 )  ( اينجا )
  2. همچنين در سال  1397 ( 2 )  ( اينجا ) بازهم از تبديل صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله حمايت شد .

لذا از اين پيشنهاد استقبال نموده در حد بضاعت بسيار اندکم به اين مهم مي پردازم تا در سايه معجزه ديالوگ ، اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان به  حقوقشان آشنا شوند همچنين مسئولين محترم  به وظايفشان واقف گردند .

بررسی پيشنهاد تبديل صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله در بورس در صدای معلم

اميد است در سايه تعامل کارشناسان  رسانه ها در کنار کارشناسان نهادهاي مدني از يک سو با کارشناسان صندوق ذخيره فرهنگيان در کنار کارشناسان وزارت آموزش و پرورش و... از سوي ديگر ،صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با اساسنامه و اميدنامه اي تبديل شود که حدود 900 هزار فرهنگي عضو آن در مديريت اين صندوق نقش آفريني کنند و از مزاياي آن بهرمند شوند نه آنکه صندوق سرمايه گذاري به نام فرهنگيان تأسيس شود و به کام ديگران باشد .

ضمن تشکر و قدرداني از  اصحاب قلمی که  با نگاه ِ کارشناسي به مبارزه با پوپوليسم مي پردازند ، به پيشنهاد تبديل صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري  قابل معامله ،  با ادله متعدد که در رسانه هاي مجازي دست به دست مي شوند با ذکر منابع اصلي  اشاره مي گردد.

بدين منظور ، گفت و گوي مجازي ذيل را دنبال مي کنيم .

 

مقدمه :

ضرورت ِ تدوين آئين نامه اي جامع و مانع ،

  1. براي انتخاب هيات امناء توسط حدود 900 هزار عضو در صندوق ذخيره فرهنگيان
  2. براي انتخاب " کميته منتخب فرهنگيان " توسط حدود 900 هزار عضو در صندوق سرمايه گذاري قابل معامله

انتظار مي رود ، ويژگي ِ اعضاي هيات امنا يا اعضاي " کميته منتخب فرهنگيان " در ائين نامه ، به صورت مبسوطی شرح داده شود . 

 

پرسش کننده :

بحث تغيير اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان در انواع رسانه ها از جمله رسانه هاي مجازي مطرح مي باشد نظر شما چيست ؟

 

پاسخ دهنده :

درخواست ِ  اصلي حدود 900 هزار فرهنگي عضو صندوق ذخيره فرهنگيان آن است که صندوقي به نام فرهنگيان ولي به کام ديگران نباشد .

بحث تغيير اساسنامه در اين رابطه مطرح شده است .

به عبارت ديگر در هر دو حالت ِ فعاليت ِ صندوق ؛

  1. به شکل فعلي ،
  2. به شکل صندوق سرمايه گذاري قابل معامله ،

مطالبه اصلي فرهنگيان ، نقش آفريني حدود 900 هزار فرهنگي عضو بر سرمايه هاي خود و بهره مندي منصفانه از آن است .

 

پرسش کننده :

نقش آفريني حدود 900 هزار فرهنگي در صندوق ذخيره فرهنگيان ( به شکل کنوني ) چگونه امکان پذير مي باشد ؟

 

پاسخ دهنده :

 در سايه تعامل کارشناسان رسانه به همراه کارشناسان نهادهاي مدني با کارشناسان صندوق ، وزارت آموزش و پرورش و... دستيابي به اين مهم امکان پذير است .

نگارنده در اين باره چندين بار به گفت و گو پرداخته ام که آخرين آن در بخش هفتم گفت و گوي مجازي  :

گام نخست براي " اصلاح ساختار صندوق " تدوين آئين نامه جامع و به روز براي ورود متخصصان و خبرگان اقتصادي است ! ( 3 ) ( اينجا )

مي باشد .

 

پرسش کننده :

خلاصه اين گفت و گو چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 3 ) :

خلاصه‌ي اين گفت و گو را در ذيل ملاحظه مي فرمائيد .( بخش هاي مهم آن به صورت پرسش و پاسخ باقي مانده است )

نگارنده با انتخاب هيات امنا صندوق توسط اعضا ، با توجه به آئين نامه خاص موافقم .

اگر صندوق در کنار کارشناسان  ِتشکل هاي مدني ( به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين ) آئين نامه جامع و مانع و کارشناسي شده براي انتخاب اعضاي هيات امنا تدوين نکند انتخابات  همچون تعاوني ها کار ساز نيست در ضمن  انتخاب  طبق آئين نامه ناقص ، مشکلاتي بر مشکلات فعلي مي افزايد . پس ادامه اين روند پر چالش ، عاقلانه تر مي باشد .

پيشنهاد من اين است که اعضا براساس يک آئين نامه کامل و جامع از بين متخصصين و خبرگان اقتصادي ( عضو ِ صندوق يا غير عضو ) اعضاي هيات امنا را انتخاب کنند .

انتظار مي رود ، ويژگي ِ اعضاي هيات امنا در «ئين نامه ، به صورت مبسوطی شرح داده شود . 

اگر  اعضاي صندوق  داراي حداقل اين ويژگي ها نباشند،  قطعأ فرد ِ  منتخب براي عضويت در هيات امناء ، متخصصي غير عضو صندوق مي باشد .

بررسی پيشنهاد تبديل صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله در بورس در صدای معلم

پرسش کننده :

پس تمرکز شما به آئين نامه اي است که مکانيزم انتخاب صحيح ِ  اعضاي هيات امنا را ترسيم مي کند ؟

 

پاسخ دهنده :

با اغماض ، نتيجه گيري شما صحيح مي باشد .

تا زماني که رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي و تشکل هاي مدني به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين به اين مهم ( تدوين آئين نامه جامع و مانع براي انتخاب ِ هيات امنا صندوق ذخيره فرهنگيان توسط اعضا ) ورود پيدا نکنند ! انتصاب هيات امنا توسط وزير ، ادامه مي يابد و فرهنگيان عضو از حقوق خود ساقط مي شوند .

اگر  رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي و تشکل هاي مدني به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين به اين مهم ورود پيدا کنند و در تعامل با کارشناسان درون و بيرون صندوق ، آئين نامه اي جامع و مانع براي انتخاب ِ هيات امنا تدوين کنند ، به وظيفه خود عمل کرده يکي از چالش هاي  بيش از دو دهه در بزرگترين هلدينگ فرهنگيان را بر طرف مي نمايند.

بدين ترتيب  براي اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان امکان مديريت سرمايه هايشان را فراهم مي کنند و گامي در جهت اصلاح ساختار صندوق برمي دارند در نتيجه  بخشي از مطالبات فرهنگيان عضو را  محقق مي نمايند .

 

پرسش کننده :

يعني با تدوين يک آئين نامه ، چالش ها صندوق يا به قول شما يکي از چالش هاي صندوق برطرف مي شود و ساختار  اين صندوق اصلاح مي شود ؟

 

پاسخ دهنده :

همان طور که در پاسخ ِ فوق اشاره کردم فقط وفقط يکي از چالش هاي صندوق برطرف مي شود .

خدمت شما و خوانندگان فرهيخته عارضم که اصلاح ساختار يک فرآيند طولاني  است . ديگران خشتي نهاده اند و ماه خشتي بر روي آن قرار مي دهيم ، قطعأ دير يا زود بر روي خشت ما هم ، خشتي قرار مي دهند .

آنچه مسلم است ، هيچ عمارتی خلق الساعه بنا نمي شود !

مهم حرکت ِ گام به گام به سوي تعالي و تصحيح امور است .

 ادامه گفت و گو ؛

درباره پيشنهاد ِ تبديل صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله توسط مسئولين مي باشد .

گفت و گو ادامه دارد .

منابع :

( 1 ) مشکل «صندوق ذخیره فرهنگیان » نه " انحلال " است و نه " غیرمتمرکز و استانی کردن صندوق "! پیشنهاد ما این است ! ؛ سعید شهسوار زاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم چهارشنبه, 17 آذر 1395چهارشنبه, 17 آذر 1395

( 2 ) نگاهی بر عملکرد و ساختار صندوق ذخیره فرهنگیان ؛ سعید شهسوارزاده / عضو شورای نویسندگان صدای معلم - سه شنبه 23 بهمن 1397گاهی بر عملکرد و ساختار صندوق ذخیره فرهنگیان ؛ سعید شهسوارزاده / عضو شورای نویسندگان صدای معلم - سه شنبه 23 بهمن 1397

( 3 ) گام نخست برای " اصلاح ساختار صندوق " ، تدوین آیین نامه جامع و به روز برای ورود متخصصان و خبرگان اقتصادی است ! سعید شهسوار زاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم ، جمعه, 10 بهمن 1399سعید شهسوار زاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم ، جمعه, 10 بهمن 1399 

(4 ) اساسنامه نمونه صندوق­های سرمایه­ گذاری قابل معامله شماره۷۲۶۳/ت۵۷۵۸۸هـ مورخ ِ ۱۳۹۹/۱/۳۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشره از سوي مرکز پژوهش هاي مجلس


بررسی پيشنهاد تبديل صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله در بورس در صدای معلم

دوشنبه, 25 اسفند 1399 15:36 خوانده شده: 152 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +2 0 --
محمد باقر شیبانی 1399/12/25 - 17:49
سلام:بالاخره همان می شود که خواستیم .آخرش بازنشسته ها و همهء اعضا به سر قفلی ها می رسند و از این بابت که جنابعالی نگاشتیدو بعضا این بندهء حقیر پافشاری بر این موضوع و بورسی کردن ان بودم بسیار خوشحالم .امیدوارم سهام ارزشمندی بدهند و محاسبات درست و دقیق باشد. زودتر بجنبند که یک لحظه اش هم دیر است.الهی تو را شکر.ما را توانی بخش تا به مددت حقی را باز ستانیم چه ملفوظ و چه مکتوب.باور کنید وقتی صحبتهای مدیر عامل را شنیدم بسیار خوشحال شدم.امید که تمام فرهنگیان همدل و هم رای شوند تا هر حقی را که تضییع می شود باز ستانند.حیف است قلم و دفتر و سواد و تخصص را داشته باشی و دم بر نیاوری که چرا چنین و چنان شد؟با سپاس
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1399/12/25 - 20:37
به نام دوست
استاد گرانقدر و اندیشمند گرامی جناب آقای محمد باقر شیبانی فرهیخته سپاس بیکران از محبت شما که با حقیر به دیالوگ نشسته اید.

اميد است در سايه تعامل کارشناسان رسانه ها در کنار کارشناسان نهادهاي مدني از يک سو با کارشناسان صندوق ذخيره فرهنگيان در کنار کارشناسان وزارت آموزش و پرورش و... از سوي ديگر ،صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با اساسنامه و اميدنامه اي تبديل شود که حدود 900 هزار فرهنگي عضو آن در مديريت اين صندوق نقش آفريني کنند و از مزاياي آن بهرمند شوند نه آنکه صندوق سرمايه گذاري به نام فرهنگيان تأسيس شود و به کام ديگران باشد .

با تقدیم شایسته ترین احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/12/25 - 21:30
امید که به سرنوشت سهام عدالت مبتلا
نشود و ارزش آن از ۱۹ میلیون تومان به زیر ۱۰ میلیون سقوط نکند.
پاسخ + 0 0 --
محمد باقر شیبانی 1399/12/25 - 23:06
با سلام:عزیزان همکار باور کنید که گرفتن ارزش افزوده و سر قفلی ها برای تمام اعضا از ابتدا تا کنون و محاسبهء تاریخ به تاریخ و ریال به ریال اموال منقول و غیر منقول صندوق ذخیره،و پرداخت در قالب سهام بورس یا سهام صندوقها با سود ثابت و کاملا بیمه شده و یا پرداخت سود به طور ماهانه به عنوان مکمل حقوق بهترین هنری است که در تاریخ ماندگار خواهد شد .امید که مدیر عامل و هیئت امنا آنرا به زودی محقق سازند.این یک مطالبهء جمعی است و تمام همکاران از این بابت خوشحال می شوند.
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1399/12/26 - 23:32
به نام دوست
استاد اندیشمند و فرهیخته گرامی سپاس بیکران از محبت شما که با حقیر به دیالوگ نشسته اید.
برای اینکه سرنوشت تبدیل صندوق ذخیره فرهنگیان به صندوق سرمایه گذاری قابل معامله به سرنوشت سهام عدالت تبدیل نشود . لازم است :

در سايه تعامل کارشناسان  رسانه ها در کنار کارشناسان نهادهاي مدني از يک سو با کارشناسان صندوق ذخيره فرهنگيان در کنار کارشناسان وزارت آموزش و پرورش و... از سوي ديگر ،صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با اساسنامه و اميدنامه اي تبديل شود که حدود 900 هزار فرهنگي عضو آن در مديريت اين صندوق نقش آفريني کنند و از مزاياي آن بهرمند شوند نه آنکه صندوق سرمايه گذاري به نام فرهنگيان تأسيس شود و به کام ديگران باشد .

با تقدیم شایسته ترین احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1399/12/26 - 23:35
به نام دوست
استاد گرانقدر و اندیشمند گرامی جناب آقای محمد باقر شیبانی فرهیخته سپاس بیکران از محبت شما که با خوانندگان فرهیخته به دیالوگ نشسته اید.

اميد است در سايه تعامل کارشناسان رسانه ها در کنار کارشناسان نهادهاي مدني از يک سو با کارشناسان صندوق ذخيره فرهنگيان در کنار کارشناسان وزارت آموزش و پرورش و... از سوي ديگر ،صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با اساسنامه و اميدنامه اي تبديل شود که حدود 900 هزار فرهنگي عضو آن در مديريت اين صندوق نقش آفريني کنند و از مزاياي آن بهرمند شوند نه آنکه صندوق سرمايه گذاري به نام فرهنگيان تأسيس شود و به کام ديگران باشد .

با تقدیم شایسته ترین احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1399/12/26 - 23:45
به نام دوست

خوانندگان فرهیخته ، اساتید گرامی نکته مهم و اساسی در تبدیل صندوق به صندوق ِ سرمایه گذاری قابل معامله چنین است :

ضرورت ِ تدوين آئين نامه اي جامع و مانع ،

براي انتخاب " کميته منتخب فرهنگيان " توسط حدود 900 هزار عضو در صندوق سرمايه گذاري قابل معامله

انتظار مي رود ، ويژگي ِ اعضاي " کميته منتخب فرهنگيان " در ائين نامه ، به صورت مبسوطی شرح داده شود . 

 ن
تا

صندوق ذخيره فرهنگيان به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با اساسنامه و اميدنامه اي تبديل شود که حدود 900 هزار فرهنگي عضو آن در مديريت اين صندوق نقش آفريني کنند و از مزاياي آن بهرمند شوند نه آنکه صندوق سرمايه گذاري به نام فرهنگيان تأسيس شود و به کام ديگران باشد .

با تقدیم شایسته ترین احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

در شرايط كنوني حضور طلاب و روحانيون حوزه‌هاي علميه در مدارس چه مزيت‌هايي دارد؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

راهنمای ارسال مطلب برای صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور