صدای معلم

گفت و گوی صدای معلم و مدیر اداره آموزش و پرورش شهریار ؛

مجید پارسا : نماینده معلمان در شورای معاونین حق رای دارد

گروه گزارش/

در پی درج گزارشی در صدای معلم با عنوان " انتقاد از عملکرد اداره آموزش و پرورش شهریار " ( این جا ) روابط عمومی این اداره در تماسی با این رسانه دعوت کرد تا گفت و گویی برای تنویر افکار عمومی و نیز طرح پرسش صورت گیرد .

این دعوت با استقبال صدای معلم واقع گردید .

آن چه می خوانید طرح پرسش های صریح این رسانه با مجید پارسا مدیر اداره آموزش و پرورش شهریار است .

جایگاه نماینده معلمان در شورای معاونین و گفت و گوی صدای معلم و مدیر آموزش و پرورش شهریار

صدای معلم :

شما در منطقه اتاق فکر هم دارید؟

پارسا :

بله. برای اولین بار در شورای معاونین ما نمایندگان معلمان حضور پیدا کرده است.

صدای معلم :

در شورای معاونین نماینده معلمین حق رای دارد یا فقط صرف حضور است؟

پارسا :

حضور پیدا کرده اند اما حق رای ندارند.

صدای معلم :

چرا به او حق رای ندادید؟

پارسا :

این که به او حق رای ندادیم نه. این خلاف آئین نامه نیست. اتفاقا حق رای دارد در موضوعات در کار ما هم دخالت می کند.

صدای معلم :

پس حق رای دارد.

پارسا :

بله. اتفاقا ما دوست داریم از زاویه دید یک معلم ......

صدای معلم :

شورای معاونین شما چند نفر است؟

جایگاه نماینده معلمان در شورای معاونین و گفت و گوی صدای معلم و مدیر آموزش و پرورش شهریار

پارسا :

ده نفر. یک نفر هم نماینده معلمان است. نماینده مدیران مان ، مدیران سه مقطع مان برای اولین بار در جلسات شورای معاونین ما شرکت کردند. اسنادش هست و حضور دارند می آیند. سابق بر این چنین چیزی مرسوم نبوده که نماینده مدیران بیایند در جلسات شورای معاونین شرکت بکنند. در کمیته برنامه ریزی ما که شما هم در جریان هستید تغییراتی در ساختار در وزارتخانه اتفاق افتاد ما سه نفر مدیر داریم از سه مقطع و هم معتمد و پیشکسوت آموزش و پرورش که یک نفر از معاونین سابق آموزش و پرورش ابلاغ زدیم و حضور دارد که از تجربیاتش را در این کمیته استفاده  می کنیم . در حوزه نقد پذیری هم نمونه اش همان نامه ای است که شما زدید.

صدای معلم :

اما روابط عمومی پاسخی ندادند !

پارسا :

پاسخ ما این بود که خدمت حضرتعالی تماس گرفتیم و گفتیم یک روز در خدمت شما باشیم. تریبون سکوتی که حضرتعالی پوشش دادید در شهرستان های استان تهران ؛ ما برای مدیرانمان این کار را انجام دادیم.

صدای معلم :

برای معلمانتان انجام ندادید؟

پارسا :

برای معلمان مان هفت هزار پرسنل داریم. برای نماینده معلمان مان در حوزه ابتدایی انجام دادیم.

صدای معلم :

این کار را چه موقع انجام دادید؟  کی تربیون سکوت برای معلمان گذاشتید ؟

پارسا :

تقریبا اواخر اردیبهشت ماه امسال این کار را انجام دادیم.

صدای معلم :

شما سیستم انتخاب سرگروه های آموزشی تان به چه صورت است  ؟  آیا شما انتخاب می کنید؟

پارسا :

سرگروه های آموزشی مان اولین جلسه بعد از مهر هر سال سرگروه قبلی مان پیش بینی می کنند رای گیری می شود. در شهریور ماه.

صدای معلم :

چه کسی رای گیری می کند؟

پارسا :

خود افراد رای می دهند. مسئولین گروه های آموزشی.

صدای معلم :

مثلا فرض کنید در مواد درسی مختلف گروه های آموزشی مختلف تعریف شده اند. این سرگروه های آموزشی را شما انتخاب می کنید یا معلمان ؟ چگونه است؟

پارسا :

در دو وجهش هم انتخاب می کنم هم انتخاب می کنیم. خواهش می کنیم چرا چون نمی پذیرند.

صدای معلم :

ماده 5 آئین نامه های گروه های آموزشی تربیتی به صراحت بیان می کند که سرگروه های آموزشی باید با رای مستقیم معلمان انتخاب بشوند که البته این در اکثر مناطق کشور و نواحی اجرا نمی شود و دلیلش هم مشخص نیست. وقتی ما می پرسیم می گویند اینها به زور می آیند !

در حالی که من چنین زوری را حداقل خودم معلم هستم من چنین چیزی را ندیدم. معلمان اگر احساس بکنند که به بازی گرفته می شوند و به نظرات شان احترام گذاشته می شود مشارکت می کنند. چرا شما نخواستید که یا نتوانستید سرگروه های آموزشی با رای مستقیم معلم اتفاق بیفتد؟

پارسا :

شکل روتین کار این است که در شهریور ماه سرگروه های درسی سال قبل ما جلسه برنامه ریزی شان را در همین اتاق شورای ما برگزار می کنند. مثلا از گروه درس عربی دعوت می کنند که در اینجا حضور پیدا بکنند. افرادی که حضور پیدا می کنند مثلا ده نفر هستند و این ده نفر به صورت تشریفاتی حضور پیدا می کنند و صلواتی یک نفر را مشخص می کنند و به عنوان سرگروه او را انتخاب می کنند و آن فردی را که مشخص می کنند بعضی مواقع می گوید من نمی مانم و باید از او خواهش کنیم که به عنوان سرگروه بماند.

صدای معلم :

این سرگروه که به صورت صلواتی انتخاب می شود چگونه می خواهد کیفیت آموزشی در بین معلمان را مورد سنجش قرار دهد ؟

پارسا :

شما شکل کار را  می گویید . ده نفر حضور پیدا می کنند . در این ده نفر نه نفرشان اجماع دارند و 9 نفر می گویند  فلانی.

صدای معلم :

شما گفتید به شکل صلواتی انتخاب می شوند.

پارسا :

منظورم این است که رای گیری تعرفه ای نیست و گرنه رای گیری دارد انجام می شود.

صدای معلم :

چرا ؟

پارسا :

شکل روتینش از گذشته این گونه بوده است.

صدای معلم :

اما این نشان می د هد که آن ها این مسئله را  خیلی جدی نگرفته اند !

یعنی منظور شما این است که اطلاع رسانی در حد کامل بوده است و این معلمان هستند که از این موضوع استقبال نکرده اند ؟

پارسا :

تعداد هنوز به حد نصاب نرسیده یعنی همه افراد شرکت نمی کنند. اطلاع رسانی انجام شده  و متاسفانه معلمان استقبال نمی کنند.

 جایگاه نماینده معلمان در شورای معاونین و گفت و گوی صدای معلم و مدیر آموزش و پرورش شهریار

صدای معلم :

آقای پارسا سوالات را جزئی تر می کنیم. نقش آقای ساحل گزین در اداره آموزش و پرورش شهریار چیست ؟

پارسا :

یک نکته ای را خدمتتان عرض بکنم. افراد خیرخواهی که در سیستم وجود دارند ما تلاش کردیم که از وجودشان استفاده بکنیم که خیلی از آنها بازنشسته هستند و مثال می زنم. مثل آقای تندرو که در شورای آموزش و پرورش ما را یاری می کند. یکی از افراد هم ایشان است که در شورای آموزش و پرورش ما جزء مدیران مدارس غیردولتی است که به عنوان نماینده مدیران حضور دارد. اما متاسفانه برخی افراد که خدمت شما گفتم ، منافعشان من نمی گویم حزب  ؛من می گویم منافع باندی و شخصی شان تامین نشده و اتفاقا با این طیف مشکل دارند. دقیقا آن طیف آقای ساحل گزین من را متهم می کنند با آن طیف و آنها هم می گویند که آقای مثلا ایکس دارد به شما خط می دهد و نقشش در آموزش و پرورش پررنگ است و خلاصه ایشان در پشت پرده است ؛ اصلا چنین چیزی نیست. همان طور که برای بقیه بازنشستگان احترام قائلیم  و خیلی از بازنشستگان به ما کمک می کنند مثل آقای عبادی، آقای تندرو، آقای هژبری، آقای ساحل گزین قاعدتا این هم مستثنا از آن نیست و در همان قالب فعالیت می کند .

صدای معلم :

منظورتان این است که آقای ساحل گزین نماینده مدیران مدارس غیرانتفاعی است ؟

 پارسا :

خیر. نماینده مدیران متوسطه اول در شورای آموزش و پرورش.

صدای معلم :

مگر ایشان بازنشسته نیستند؟ کسی که بازنشسته است چگونه نماینده همه ی مدیران می شود ؟

پارسا :

مدیر غیر دولتی است. مدیر غیر دولتی در متوسطه اول.

صدای معلم :

مدیر یک مدرسه غیردولتی چگونه می تواند بر مسائل مدارس دولتی اشراف داشته باشد؟

پارسا :

به عنوان بازنشسته اشراف نداشته ؟

صدای معلم :

یعنی ایشان در مدارس غیر انتفاعی دارد کار می کند ایشان چگونه می آیند و می شوند نماینده مدیران مدارس دولتی با توجه به این که ایشان بازنشسته شده اند.

پارسا :

چرا آقای ساحل گزین را می گویند چرا مثلا آقای ... نمی گویند.

صدای معلم :

شما سوال مرا جواب بدهید که من بدانم چون برای من جای سوال است که بازنشسته ای که از سیستم خارج شده چگونه می آید یعنی مدیران متوسطه دوره اول در انتخابات شفافی که برگزار شده آقای ساحل گزین را به عنوان نماینده مدیران متوسطه دوره اول انتخاب کرده و ایشان هم در شورای آموزش و پرورش شهریار حضور دارد ؟ البته بعضی ها می گویند آقای ساحل گزین مقداری در کارهای اداره دخالت می کند و یک سری مسائل  هم درباره ایشان بیان می کنند. ...

پارسا :

این به خاطر انتصاب معاون آموزشی است که بر خلاف میل آنها من زیر بار آنها نرفتم و اجازه ندادم آن طیف و آن گروه برای اداره تصمیم بگیرند . بعضی چیزها را نمی شود رسانه ای کرد. بعضی چیزها را نمی شود گفت. اینجا می آمدند و شفاف می گفتند که فلان کس را بزن معاون آموزشی و فلان کس را بزن معاون مالی و بنده انجام ندادم و چون معاون آموزشی من در مدرسه قبلی آقای ساحل گزین مدیر بوده می گویند این را... با این نیت دارند می زنند. از مواضعم عقب نشینی نمی کنم. آن کار کیفی که باید انجام بشود اینجا باید انجام بشود. بروید از مدیران متوسطه اول بپرسید بگویید نفر برتر شما که می تواند معاون آموزش باشد کیست. اگر معاون آموزشی فعلی را معرفی نکردند . اما این گروه یا این باند می گویند نه. که اتفاقا شاخه ای هم در اداره کل دارند که متاسفانه نگاه شان این است که آقا هر چه ما گفتیم باید آن اجرا بشود . چون آن دولت مال ماست و ما دولت را  آورده ایم .

 نه خیر !

مردم رای دادند دولت رای آورده این گونه نبوده که یک نفر کار بکند در شهریار و دولت را تعیین بکند که الآن از دولت طلب داشته باشد نه. به همان اندازه ای که آن فرد کار کرده بقیه مردم هم رای دادند و رای آقای روحانی برای آن یک نفر نبوده که آن آقا رای را برای خودش منحصرا داشته باشد و به خودش حق بدهد که در موضوعات آموزش و پرورش دخالت بکند. این دخالت را دستشان را کوتاه کردم . اتفاقا دوست دارم شما این را قید بکنید که از عصبانیت آنهاست که این تهمت ها را دارند می زنند و این تهدید ها را دارند می کنند و چون مواضعم به حق هست و چون کار درست است در حوزه آموزش عقب نشینی نمی کنم و بنده معاونی را منصوب کردم که متعلق به جناح خاصی نیست نه به قول آنها فلان جناح می تواند آنها را مصادره بکند به نفع خودش نه فلان فرد می تواند مصادره بکند به نفع .. هیچ کس نمی تواند این را مصادره بکند. من یک آدم فنی را در کارش منصوب کردم . این که نامه ای هم به صدای معلم زده شده سر حذف یک معاون پژوهش ما اتفاق افتاده که او هم حذف نشده که دوست دارم راجع به آن هم توضیحی به شما بدهم.

معاون پژوهش ما شخص ارزشمندی بود. من صدایش کردم چون سابقه شورا داشت دور گذشته شوراهای شهریار را تجربه کرده بود ، چیزی که به من عنوان کردند گفتند فکر می کردم آموزش و پرورش مثل شوراها دست و بالم خیلی باز است وقتی آمدم دیدم نه خبری نیست و اصرار دارم که بروم. علی رغم این که در زمان سامان دهی بودیم از ایشان خواهش کردم که در سیستم بمانند علی رغم این که می دانستم بعضی از دوستان اصلاح طلب ممکن است که در کار شیطنت بکنند آنهایی که درد پر ریشه دارند حتی اسم آوردم و گفتم آنها شروع به شیطنت می کنند آقای صفرزاده اما آقای صفرزاده اصرار داشتند با توجه به شرایط خاص خودم مدرسه غیر دولتی که تاسیس کردم تمایلم این است که در مدرسه حضور پیدا بکنم و از خرداد ماه به فلان مدیر مدرسه گفته ام که برایم ساعت نوشته است. 20 ساعت برایم درس نوشته است.  اگر شما به من کمک بکنید علی رغم اینکه پذیرفتن برایم سخت است به هیچ عنوان ایشان را حذف نکردیم به هیچ عنوان عذرش را نخواستیم و فکر می کنم در شان معلمی از ایشان در شورای معاونین تقدیر کردیم و حتما در جلسه مدیرانی که خواهیم داشت از ایشان تقدیر خواهد شد. اما آن حزب یا آن دسته یا باند یا گروهی که اتفاقا احساس می کنند از من دلسوزتر هستند نسبت به آقای صفرزاده  و آقای صفرزاده احساس کردند که ما ایشان را حذف کردیم و به همین جهت شروع کردند به شیطنت و نامه زدن و نامه پراکنی که ناراضی هستندو اگر چنین نارضایتی در بدنه آموزش و پرورش وجود داشت حتما سیگنالش به اداره کل می رفت و هم به وزارتخانه می رفت هم به فرمانداری می رفت. شما می توانید همه این سیگنال ها را از منابع رسمی و فرمانداری سوال بکنید . فرمانداری که برای همین دولت است ، همین شرایط اصلاح طلبی را دارد چطور می شود یک فرماندار راجع به حذف این نیرو حساسیت نشان نمی دهد ولی وقتی می بیند که کار عاقلانه دارد انجام می شود  ،کار حرفه ای دارد انجام می شود و روی ریل خودش است مداخله نمی کند و به نظر می رسد این شرایط را از منابع رسمی جویا شوید.

ادامه دارد

پیاده سازی و ویرایش : زهرا قاسم پور دیزجی

بخش اول


جایگاه نماینده معلمان در شورای معاونین و گفت و گوی صدای معلم و مدیر آموزش و پرورش شهریار

جمعه, 29 شهریور 1398 11:52 خوانده شده: 709 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +2 0 --
همسر فرهنگی 1398/06/29 - 13:24
ای بابا
جه خبر است در این آموزش و پرورش که اینقدر زد و بند دارد همسر من برای گرفتن معاونت کلی به تکاپو افتاد در آخر بعد از کلی فرم پر کردن موفق شد.پس لابد زد و بند نداشته !!!!
وقتی این متن را خواندم به تنها چیزی که فکر کردم این بود فاتحه آموزش و پرورش را بخوانیم
پاسخ + +2 -2 --
محمد 1398/06/29 - 16:37
چیزی که به صورت نقل قول از آقای صفرزاده شنیدیم این بود که در انتصاب مدیران مدارس آقای پارسا شخصی به عنوان نفر برگزیده انتحاب کرده بود و دستور داده بود مدیر بشه که جزو نفرات آخر از لحاظ کسب نمره آزمون و مصاحبه بوده و جناب صفرزاده به شدت مخالفت بوده...


در قسپت کارگزینی بدترین رفتارها از جانب کارمندی هست که....کارمند رسمی بیشترین درگیری ها و پرخاشگری ها از جانب آقای نوروزی به همکارها اعمال میشود و همیشه به صورت طلبکارانه برخورد میکند.
پاسخ + +3 -1 --
معلم اصلاح طلب 1398/06/29 - 20:43
آقای فولادوند با آن همه ادعا در اصلاح طلبی ..چرا یک فرد غیر اصلاحطلب را ب عنوان مدیر برگزیدند. مدیر قبلی شهریار ک اصلا اصولگرا بود...مدیر فعلی هم در هیچیک از احزاب اصلاح طلب عضو نیستند و حتی تاکنون در هیچ یک از ستادهای اصلاحطلبی فعال نبودند .در هیچ یک از محفلهای اصلاح طلبی هم حضور نداشتند و ندارند .پس مبنای انتخاب ایشان برای مدیریت چیست؟ خود ایشان هم بعد از مدیریت دو معاون انتخاب کردند ک اصلا اصلاح طلب نیستند .من فکر می کنم ایشان سعی می کند وسط بازی کند و ژست آموزشی بگیرد .ب هر حال در شرایط فعلی افرادی دور ایشان جمع شدند ک ب وقتش نمی شود روی آنها حساب کرد.چون افراد دور ایشان نه جهت دارن و کاسب کارن ب عبارت بهتر آقای پارسا کادر سازی نکرده است بهتر است آقای فولادوند جواب دهد
پاسخ + +3 0 --
حمید حسین زاده 1398/06/29 - 21:40
از آن موقعی که اجرای اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش هدف گذاری شد، کیفیت فدا شد، همه چیز فدای صرفه جویی مالی شد،افرادی برای سرگروه شدن در اولویت قرار داشتند که دارای کسر ساعت موظف بودند. در این راستا در سال تحصیلی97-98 گروه بعضی از رشته ها را حتی حذف کردند.البته حرف در این مورد زیاد است از پذیرایی نامناسب در جلسات رشته هایی که گروه دارند گرفته تا برگزاری جلسات در مدارس ( تا هزینه ها به گردن مدارس بیفتد)و ... .
پاسخ + +3 0 --
معلم دبستان 1398/06/30 - 07:45
آقای معلم اصلاح طلب!
کادرسازی را خوب اومدی....دلت خوش است .پارسا و از این کارها خودش و معاونهاش اصلا مال این حرفها نیسیتند..بابا اینا فقط دو ساعت دیگه را می بینن .کادر سازی برای افراد دورببین و تشکیلاتی است.معاونهای ایشان در امورات روتین اداری خودشان هم موندن چه رسد به نیرو سازی....عزیزم همینکه ایشان بتواند امورات عادی اداره را بدون دست انداز بچرخاند باید شکر کنیم.
پاسخ + +4 -1 --
صباشهر 1398/06/30 - 16:23
از اقای پارسا درخواست می کنم تندیس آقای کوچکی ریاست محترم حراست را بسازند و در حیاط اداره نصب کنند.ب نظرم ایشان بهترین مسول حراست در طول تاریخ اموش و پرورش شهریار است.من خیلی از ایشان راضی هستم .درود بر جناب کوچکی
پاسخ + +3 0 --
ح ر 1398/06/30 - 17:17
به نظر می رسد آقای پارسا راههای فرافکنی در صدای معلم را در پیش گرفته و به جای اینکه به دوستانشان بگویند به مخالفان حمله ور شوند راه فرافکنی را انتخاب کرده اند .
واقعا معاون پژوهش بخاطر غیر دولتی خود رفت؟
آیا فقط ایشان غیر دولتی دارد که برود؟
آقایی که خود را محمد معرفی کردید بخاطر اختلاف در انتخاب یک مدیر رفت؟
خیر ایشان بدلیل دیده نشدن و بخاطر اینکه به قول جناب پارسا به ایشان تحمیل شده بود حذف شد.
نه بخاطر یک مدیر بلکه بخاطر انتصابات که ایشان جایگاهی نداشتند اصلا تلاشش که از ابتدای آمدن ایشان آغاز شده بود به بار نشست .
اوضاع اسفناک آموزش و پرورش ایشان را فراری داد.
پاسخ + +1 0 --
رضایی منش 1398/06/30 - 17:46
تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها ؛ این مصاحبه تایید همه حرف هایی است که گفته می شود:
آقای پارسا سوالات را جزئی تر می کنیم. نقش آقای ساحل گزین در اداره آموزش و پرورش شهریار چیست ؟

پارسا :

یک نکته ای را خدمتتان عرض بکنم. افراد خیرخواهی که در سیستم وجود دارند ما تلاش کردیم که از وجودشان استفاده بکنیم که خیلی از آنها بازنشسته هستند و مثال می زنم. مثل آقای تندرو که در شورای آموزش و پرورش ما را یاری می کند. یکی از افراد هم ایشان است که در شورای آموزش و پرورش ما جزء مدیران مدارس غیردولتی است که به عنوان نماینده مدیران حضور دارد. اما متاسفانه برخی افراد که خدمت شما گفتم ، منافعشان من نمی گویم حزب ؛من می گویم منافع باندی و شخصی شان تامین نشده و اتفاقا با این طیف مشکل دارند. دقیقا آن طیف آقای ساحل گزین من را متهم می کنند با آن طیف و آنها هم می گویند که آقای مثلا ایکس دارد به شما خط می دهد و نق.........................
پاسخ + +1 0 --
ایمان 1398/06/30 - 21:19
من با حرف آقای محمد موافقم
نه فقط کارگزینی بلکه تمام قسمت های اداره همین روش را دارند.
رفاه مشغول قهقه زدن به مشکلات مردم است و آقای جوان مسئول گویی خبر مشکلات فرهنگیان ندارد.
حسابداری هم که پاسخگو نیست . مقطع هم که خانم مسئول مشغول .... و حتی برخورد محترمانه ای با همکارا ندارد.بازرسی هم که وظایف خود عمل نمیکند و منتظر است تا بجای حمایت از کارکنان از ارباب رجوع دفاع کند .حراست هم که .. واحد های دیگر هم همینطور وقتی اوضاع تا این حد خراب است دیگر اشکال به کارمندان نیست بلکه اشکال در مدیریت است .
پاسخ + +1 0 --
محمود 1398/06/30 - 21:23
به اسم ساحل گزین لطفا این اسامی را هم اضافه کنید
الوند.تبارک. مرادی .و البته مسئولین که....
وقتی مدیران کاربلد از سیستم کنار گذاشته می شوند نتیجه می شود اوضاع غیر قابل تحمل
پاسخ + +1 0 --
سیما 1398/06/31 - 05:42
این نماینده معلمان که در شورای معاونان حق رای دارد کیست؟ چطوری انتخاب شده؟
پاسخ + +3 -1 --
حسین اکبری 1398/06/31 - 07:37
ب نظر من در آموزش و پرورش شهریار مثل سایر جاها هم نقاط مثبت هست و هم نقاط منفی
1-نحوه برخورد نگهبانی درست نیست
2-حسابداری و رفاه منسجم و هماهنگ و پیگیر نیست
3-آقای پارسا تلاشگر است انشااله مثمر ثمر باشد
4-آفرین ب جناب پارسا شجاعت ب خرج داد که خودش را در معرض رسانه و نقد قرار داد.کمتر کسی اینکار ار می کند
پاسخ + 0 0 --
رحمت 1398/06/31 - 18:42
پارسا خودش را در معرض نقد قرار داد؟ کجا؟
وقتی دیگران مطلبی علیه وی منشتر شد مجبور شد پاسخ دهد و این پاسخ ها تایید همان صحبت ها می باشد .
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1398/06/31 - 16:00
سلام ب همه فرهنگیان
در آموزش و پرورش شهریار انسجام در حداقل قرار دارد .جناب پارسای عزیز لطفا در خصوص اصلاح امورحسابداری و رفاه اقدام فرمایید ب نظر این دو واحد بین خودشان هماهنگی ندارند.مسول این عدم هماهنگی کیست؟کار ب سختی پیش می رود .من فکر می کنم این دو واحد می توانند با هماهنگی بیشتر خدمات بهتری اریه دهند
چرا درمانگاه بسته است؟
امیدوارم موارد مزبور لحاظ شود
پاسخ + +1 -1 --
صباشهر 1398/06/31 - 22:38
انشاله روز ب روز وضعیت کشور و شهریار بهتر شود تا وضعیت آموزش و پرورش هم بهتر شود.
من منتظرم تندیس جناب کوچکی در حیاط اداره نصب شود و توسط جناب پارسا و وزیر محترم افتتاح شود.با تشکر از جناب پارسا
پاسخ + +2 0 --
اکرم کاشانی 1398/07/01 - 08:44
تندیس آقای کوچکی بابت چی نصب شود؟ چه کار بزرگی کرده است؟مگه کم برای معلمان پرونده ساخته است.بابت پرونده سازی تندیسش ساخته شود؟
پاسخ + 0 0 --
محمود 1398/07/06 - 22:43
نه نمی دونم

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

میزان توجه به " منشور حقوق شهروندی " در وزارت محسن حاجی میرزایی را چگونه ارزیابی می کنید ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور