صدای معلم

« با تشکیل سازمان نظام معلمی به ترتیبی که در طرح نمایندگان مجلس مشهود است زمینه دخالت نهادهای مختلف برای جلوگیری از انتخاب شدن معلمان منتقد در هیات مدیره شهرستانی و استانی آن فراهم است . در این شرایط تلاش برای حرفه ای شدن معلمی مهم تر از سازمان نظام معلمی است »

سازمان نظام معلمی ؛ بیم ها و امیدها

سیدهادی عظیمی/ عضو انجمن اسلامی معلمان ایران

سازمان نظام معلمی

سازمان نظام معلمی در طول سال های اخیر به عنوان خواسته ی اساسی بخش هایی از معلمان مطرح شده است . جلسات مداومی نیز  برای بررسی طرح تشکیل سازمان فوق ازطرف شورا ی عالی آموزش و پرورش و مجلس دهم تشکیل گردید.

طرح تشکیل « سازمان نظام  معلمی جمهوری اسلامی ایران » در مجلس دهم مراحل اولیه را گذرانده بود و بیماری کرونا و تعطیلی مجلس موجب شد تکلیف آن طرح مشخص نگردد .

طرح سازمان نظام معلمی در جلسات اداری و سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در عرصه عمومی به آن پرداخته نمی شود  .

گفت و گو در مورد اینکه تشکیل چنین سازمانی چه تاثیری در منرلت و معیشت معلمی  خواهد داشت ، بسیار مهم و اساسی  می باشد . نسبت سازمان نظام معلمی و مشکلات فعلی معلمان و نگرش به این سازمان به عنوان یک راهکار نیازمند تدقیق و بررسی جدی  است .

   سازمان های نظام حرفه ای  با هدف ساماندهی به مشاغل حرفه ای از طریق مشارکت عمومی اعضای همان حرفه شکل می گیرند  . به این جهت سامان شغل پزشکی در اختیار سازمان نظام پزشکی است و  وزارت بهداشت  مجوزی برای فعالیت پزشکان صادر  نمی کند  . سازمان نظام پزشکی مجوز فعالیت پزشکی می دهد و رسیدگی به تخلفات حرفه ای پزشکان را برعهده دارد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان و ده ها مورد دیگر نیز همین وظایف را در مورد مشاغل فوق برعهده دارند . مهم ترین ویژگی مشاغل فوق غیردولتی بودن آن هاست . امکان دارد یک پزشک کارمند دولت یا عضو هیات علمی دانشگاه و مانند این ها باشد ولی فعالیت تخصصی وی به عنوان پزشک منوط به مجوز نظام پزشکی است . اما معلمی  یک شغل کاملا دولتی  می باشد و در طول صدسالی که از پدید آمدن آموزش و پرورش نوین در ایران گذشته است دولت متصدی کلیه امور مربوط به تعلیم و تربیت است . حداقل ده درصد شاغلان عرصه معلمی کارمند دولت هستند  و معلمان غیر کارمند نیز با مجوز آموزش و پرورش مشغول به کار  می باشند .

بوروکراسی وزارت آموزش و پرورش نیز به ترتیبی نهادینه شده است که کلیه مناسبات معلمی از استخدام تا بازنشستگی ؛ رسیدگی به تخلفات ، جذاب نیروهای آزاد، ساخت و اداره مدارس ، صدور مجوز مدارس غیردولتی و .... از طریق ساختار اداری آن صورت می گیرد .

سازمان نظام معلمی

سازمان نظام معلمی یا حرفه ای شدن معلمی

مهم ترین وظیفه سازمان نظام معلمی تایید و صدور صلاحیت حرفه ای معلمان خواهد بود. در مورد سازمان هایی مانند نظام پزشکی و نظام مهندسی ساختمان  مشاغل فوق به عنوان حرفه ای خارج از ساختار دولت به رسمیت شناخته شده اند و بعد از آن سازمان نظام حرفه ای آن ها شکل گرفته است . امکان دارد یک پزشک یا مهندس ساختمان کارمند دولت باشد ولی پزشکی و مهندسی به عنوان حرفه شناخته می شود که خارج از دولت است و همان پزشک و مهندس کارمند دولت نیز برای فعالیت تخصصی خود باید پروانه صلاحیت حرفه ای خود را از سازمان نظام حرفه ای متبوع خود اخذ نماید.

در مورد معلمان قوانینی از قبیل قانون مدیریت خدمات کشوری بر استخدامی تا بازنشستگی آن ها حاکم است و رسیدگی به تخلفات نیز براساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری صورت می گیرد. سیطره یکصد ساله نظام اداری بر امر تعلیم و تربیت و حرفه معلمی مانع از شکل گیری تصور حرفه ای بودن معلمی مانند حرفه های  پزشکی و مهندسی ساختمان شده است .

 مهم ترین معضل کنونی برای تشکیل سازمان نظام معلمی  عدم تصویب آن در مجلس نیست بلکه فقدان نگاه حرفه ای به شغل معلمی و نهادینه شدن آن در سطح حکومت و جامعه می باشد .

در حال حاضر تصور عمومی بر آن است که افراد با استخدام در آموزش و پرورش به عنوان معلم فعالیت می کنند و یا می توانند به صورت آزاد و با اخذ مجوز های لازم در مدارس غیردولتی فعالیت نمایند  .

تاکید بر تشکیل سازمان نظام معلمی بدون رویکرد حرفه ای به شغل معلمی ناقص و ابتر است و تحولی نمی آفریند. بلکه یک بوروکراسی جدید بر ساختار اداری موجود می افزاید .

   درحال حاضر تعداد زیادی از فارغ التحصیلان رشته های مختلف علاقه مند به معلمی هستند یا آن را باعث رهایی از بیکاری می دانند و تعداد زیادی از معلمان نیز  به تدریج در حال بازنشستگی می باشند. شرایط فوق  موجب پیدایش بحران منابع انسانی را در آموزش و پرورش شده است . بحران منابع انسانی فرصت هر نوع تفکر راهبردی نسبت به رویکرد حرفه ای به حرفه ای شدن معلمی را از  برنامه ریزان و فعالان این عرصه سلب نموده است. 

مهم ترین زمینه تشکیل سازمان نظام معلمی ، نهادینه شدن نگاه حرفه ای به معلمی در سطوح تصمیم گیر کشور و نگرش عمومی جامعه است .

سازمان نظام معلمی

سازمان نظام معلمی و کارکرد های آن

سازمان نظام معلمی قرار است چه کارکردی داشته باشد؟ نیم نگاهی به قوانین مربوط به سازمان های نظام حرفه ای کشور نشان می دهد مهم ترین کارکردهای آن ها به ترتیب ذیل می باشند:

  • صلاحیت حرفه ای را تایید و بر آن نظارت می کنند .
  • روش های رسیدگی به تخلفات اعضا را در زمینه های حرفه ای و مجازات های آن را مشخص می نماید .
  • زمینه دفاع از حقوق اعضای نظام حرفه ای  را در شوراها و مجامع تصمیم گیر  فراهم می آورد .
  • از حقوق اعضای نظام حرفه ای دفاع می نماید .
  • برنامه های آموزشی ،علمی ، فرهنگی ، رفاهی و ... برای اعضای نظام حرفه ای اجرای می نماید .

به موجب ماده 3 " طرح تشکیل سازمان نظام معلمی" که در مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفت 14 مورد به عنوان وظایف و اختیارات سازمان  فوق پیش بینی شده است . (https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1385313) بخش زیادی  از وظایف فوق با واحد های مختلف وزارت آموزش و پرورش و رویه های موجود در تضاد می باشند که در صورت عدم چاره اندیشی برای آن ها مشکلات فراوانی را به وجود می آورد.

در جدول ذیل وظایف چهارده گانه فوق با قوانین و ساختارهای موجود سنجیده شده اند:

سازمان نظام معلمی

سازمان نظام معلمی

 با بررسی وظایف و اختیارت فوق  محدوده اختیارات سازمان به ترتیب زیر قابل صورت بندی می باشد :

سازمان نظام معلمی

بیان نکات فوق به منظور بازاندیشی در نقش و کارکرد سازمان نظام معلمی صورت گرفت تا از خوش بینی نسبت به تشکیل آن جلوگیری گردد و در مورد ابعاد مختلف مربوط به نقش و کارکرد سازمان نظام معلمی بحث و بررسی بیشتری صورت گیرد .

 

سازمان نظام معلمی یا شوراهای منتخب معلمان

 درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلی وجود دارد که متاسفانه در طول سال های گذشته مغفول واقع شده است و ظرفیت های موجود در آن به جز درمورد شوراهای اسلامی کار به فراموشی سپرده شده است .

بر اساس اصل یکصد و چهارم قانون اساسی :

«  به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‏ ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند. » تاکید بر تشکیل سازمان نظام معلمی بدون رویکرد حرفه ای به شغل معلمی ناقص و ابتر است و تحولی نمی آفریند. بلکه یک بوروکراسی جدید بر ساختار اداری موجود می افزاید .

براساس اصل فوق امکان تشکیل شوراهایی از منتخبین معلمان در سطح ادارات  و ادارات کل و وزارت آموزش و پرورش وجود دارد که  کارکردهای زیر را برعهده داشته باشند:

  • درتهیه برنامه ها همکاری نمایند و در واقع در تهیه و تدوین طرح ها و اجرای آن ها نظارت نماید و در امور آموزشی و پرورشی و رفاهی با وزارت آموزش و پرورش همکاری کنند .
  • در پیشرفت امور هماهنگی های لازم را به وجود آورد و زمینه رشد آموزشی و پروشی را در سطح مناطق ، استان ها و کشور با بهره گیری از دیدگاه معلمان به وجود آورند

دو بند فوق بیشتر وظایف سازمان  نظام معلمی از جمله بند های 3   و 4 و 7 و 9 را در برمی گیرد، بدون اینکه یک سازمان جدید را بر خیل بوروکراسی سنگین و ناکارآمد فعلی بیفزاید و امیدهایی را به وجودآورد که با توجه به شرایط موجود به سرانجام نمی رسند.

شوراهای منتخب معلمان  نهادی منتخب از معلمان خواهد بود که در سطح منطقه با رای معلمان منطقه و در سطح استان با رای شوراهای مناطق تابع و در سطح کشور با رای اعضای شوراهای معلمان استان ها انتخاب می شوند. کارکردهای این شوراها  از سازمان نظام معلمی که  همچون " شیر بی یال و دم و اشکم باشد" بیشتر است . هر چند این شکل نیز با توجه به شرایط موجود نیز نمی تواند موثر باشد و تا زمانی که زمینه های بروز و ظهور  واقعی نمایندگان  معلمان فراهم نگردد تشکیل سازمان نظام معلمی و شوراهای معلمان تاثیری نخواهد داشت . ولی تشکیل شوراهای معلمان حداقل از برپایی یک ساختار ناکارآمد دیگر جلوگیری خواهد کرد .

سازمان نظام معلمی

کلام آخر ؛

لزوم نگاه راهبردی به حرفه ای شدن معلمی

در شرایطی که معلمی به عنوان یک حرفه مستقل از دولت به رسمیت شناخته نشده است و  شغل معلمی در تارو پود ساختار اداری آموزش و پرورش گرفتار است و رهایی ازاین  وضعیت نیز مستلزم تلاش تدریجی و زمانبر است؛ دلخوش کردن به سازمان نظام معلمی بیهوده می باشد .

نگاه حکومت به آموزش و پرورش نیز که برخاسته از شرایط موجود کشور و رویه صد ساله دولتی بودن آموزش و پرورش  و عوامل تاثیرگذار دیگر می باشد،  نیز اجازه  تشکیل سازمان نظام معلمی واقعی را نخواهد داد.

با تشکیل سازمان نظام معلمی به ترتیبی که در طرح نمایندگان مجلس مشهود است زمینه دخالت نهادهای مختلف برای جلوگیری از انتخاب شدن معلمان منتقد در هیات مدیره شهرستانی و استانی آن فراهم است . دراین شرایط تلاش برای حرفه ای شدن معلمی مهم تر از سازمان نظام معلمی است .

تاکنون کمتر به جایگاه و لوازم حرفه ای شدن معلمی پرداخته شده  و تلاش ها معطوف به تشکیل به سازمان نظام معلمی بوده است .

حرفه ای شدن معلمی یک راهبرد اساسی برای کسانی است که اصلاح و نوسازی آموزش و پرورش را پیگیری می کنند.  همچنین تلاش برای تشکیل شوراهای معلمان بر اساس اصل یکصد و چهارم قانون اساسی گام مهمی برای دفاع از حقوق معلمان و مشارکت سازمان مند  معلمان در فرایند آموزش و پرورش خواهد بود .

تشکیل سازمان نظام معلمی امید آفرین است  ولی بیم آن می رود در شرایط موجود ساختار ناکارآمدی دیگری بر ساختارهای فعلی اضافه گردد .


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سازمان نظام معلمی

یکشنبه, 03 اسفند 1399 16:18 خوانده شده: 526 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +3 0 --
ناشناس 1399/12/03 - 19:04
یعنی تشخیص صلاحیت از خیال خارج خواهد بود؟
پاسخ + +2 0 --
رحیم 1399/12/03 - 21:14
مطلب خوبی است ولی متاسفانه جدول کامل قابل مشاهده نیست .
پاسخ + +2 0 --
احمد 1399/12/04 - 00:30
مفاهیم دهن پرکن و خالی از محتوا...
سازمان نظام پرستاری ، چه گلی بر سر پرستاران زد ، که این
به سر معلمان بزند؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/12/04 - 15:10
افزایش ۱۵۰ درصدی حقوق در شرایط کرونایی !
کلی گویی برای چه ؟
مگر پرستارید که تفاوت را قبل و بعد سازمان درک و تجربه کنید؟
به مرض بدون مدرک سخن گفتن شدیدا مبتلا هستیم.
پاسخ + 0 0 --
احمد 1399/12/05 - 11:19
اتفاقاً واضح است که شما هیچ درکی از پرستاری ندارید.
مادر بنده پرستار هستند و کاملا این شغل را با پوست و گوشت
خود حس می‌کنم.
بعد از یک سال کشتی گرفتن با کرونا ، چند غاز اضافه کردن و
کلی مالیات بر حقوق گرفتن!؟ عجب شاخ غولی شکستن!
سال هاست که قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری تصویب
شده ولی دولت از آن شانه خالی می کند!
کجاست این سازمان نظام پرستاری؟
چرا باید درآمد یک پزشک و پرستار که در جهان متمدن حداکثر
یک و نیم برابر است! در اینجا ۱۰۰ برابر باشد!
می دانید ؟ شیفت شب و انکال بودن یعنی چه؟
مطمینم که نمی دانید؟
می دانید که در شیفت لانگ ۱۶ ساعته با چند لایه ماسک و
کاور ضد آب نفس کشیدن و عرق کردن ، یعنی چه؟
مطمینم نمی دانید!؟
جناب ناشناس لازم نیست یک شیفت لانگ ، فقط نیم ساعت
در بخش کرونا فقط دور بزنید! لازم به کار کردن هم نیست!
بعد تشریف بیاورید اینجا و کامنت بگذارید!
کجاست سازمان نظام پرستاری؟؟؟؟!!!!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 4 1399/12/05 - 15:42
این معز الاولیاء و مذل الاعداء ؟
پاسخ + +1 -2 --
پست 1399/12/06 - 08:47
سلام شنیده ها حاکی از جا به جایی پست شما حکایت داره دلیل این همه جا به جایی را ظرح میدید
فعالیت در سه چهار حوزه متفاوت !!!!!!1 طی سه چهار سال
پاسخ + 0 0 --
1212 1399/12/06 - 13:22
ظرح؟؟؟ ظرح؟؟
سواد .........
پاسخ + 0 0 --
شاکی 1399/12/06 - 17:09
این که جناب عظیمی حوزه های مختلف را تجربه کرده اند که شایان تحسین است،که همانند مرداب در جایی متوقف نمانده اند...ضمن آنکه خداراشکر از هر مسوولیتی در این دولت طاهر و مبری هستند و در حد کارشناس و کارشناس مسوول نقش داشته اند و همانند برخی دیگر از همکاران اهل قلم و اندیشه جایگاه مدنی خود را به پست ها و سمت های دولت های قبلی و فعلی نیالوده اند و قاعدتا بعد از اتمام این دولت سری افراشته خواهند داشت...برخی وجودشان محصور به این جایگاه های قرار دادی و جهت وزش بادها نیست و همواره سربلند و موثرند...و کلام و قلمشان را یارای گفت و گو نیست و این جایگاه است که شایان تحسین و ستایش است...برخی همیشه بزرگ هستند و به یاد می مانند و نیازی به دیده شدن ندارند...
پاسخ + 0 0 --
مجید پ 1399/12/06 - 17:15
چرا شما ناراحتی؟شما شکر خدا لیست شوراها را ببندید و برای آینده برنامه ریزی کنید.شکر خدا حمایت قومی هم دارید و آموزش و پرورش هم کامل در اختیار شماست.فعلا خوش باشید. .....این عوعو سگان شما نیز بگذرد.
پاسخ + +3 0 --
امین 1399/12/06 - 23:27
یک مطلب عمیقا قابل تأمل از سوی نگارنده محترم مطلب ارائه شده و به جای نقد و تحلیل و تأمل بر این مطلب دوست عزیزی از نگارنده توضیح می خواهد که دلیل جابجایی ایشان در بخش های مختلف حوزه شغلی چیست؟!!آفتاب آمد دلیل آفتاب!!سطح تفکر و بینش عمده ی همکاران ما در همین حد است و حتی برخی از ایشان که در جایگاه های تصمیم گیری و تصمیم سازی هم قرار دارند از اندیشه و پفت وگو می هراسند و تمایلی به شنیدن نقد ندارند...و سازمان نظام معلمی برای این جماعت کوته فکر و جماعت خواب همچون دغدغه ی کفن برای مرده ای است که گور ندارد!!امثال نگارنده ی محترم و افرا صاحب قلم و اندیشه و فعالان مدنی در محل فعالیت خود همواره تهدید هستند چرا که خواب خفتگان خفته را آشفته می کنند...این سیستم مدیران حرف گوش کن بدون اندیشه میخواهد که تدارکات چی باشند و کار در سیستم آموزش و پرورش در اختیار کاردان نیست...
پاسخ + +3 0 --
امین 1399/12/06 - 23:28
اما امثال نگارنده فرهیخته اهمیتی به این پست و سمت بازی ها نمی دهند چون مشروعیت مدنی را داخل این پست ها و سمت ها نمی بینند و جایگاه مدنی و پشتوانه ی حقیقی خود را فراتر از مرزهای پوسیده ی سیستم آموزش و پرورش و نزد فرهیختگان و اصحاب اندیشه و قلم دارند...
پاسخ + +1 0 --
منتقد منصف 1399/12/09 - 08:08
بهرروی این دولت با تمام امیدها به تدبیرها به پایان رسید،و در هر دو صورت فرض روی کار آمدن اصلاح طلبان و اصولگریان،ارکان ومسوولین کنونی دیگر نخواهند ماند...و کف مطالبه ی عمومی بویژه فرهنگیان تغییر مسوولین کنونی از صدر تا ذیل است..جناب عظیمی...اگر اصولگرایان روی کار آمدند که هیچ قطعا دیگر فاتحه ی سازمان نظام معلمی و مسوولین کنونی خوانده میشود ولی اگر دوستان اصلاح طلب شما روی کار آمدند،قطعا باید اصلاحات اساسی در حوزه های مختلف رقم بزنند و گام اول تغییر اساسی مسو.لین کنونی از صدر تا ذیل و به کارگماردن آنها در سطح کارشناس و کارشناس مسوول در ادارات کل استان هاست..تا زمینه ی ایجاد و به کاربست ظرفیت های مناسب جهت اجرای طرح سلزمان نظام معلمی فراهم شود.
پاسخ + +1 0 --
منتقد منصف 1399/12/09 - 08:08
بهرروی این دولت با تمام امیدها به تدبیرها به پایان رسید،و در هر دو صورت فرض روی کار آمدن اصلاح طلبان و اصولگریان،ارکان ومسوولین کنونی دیگر نخواهند ماند...و کف مطالبه ی عمومی بویژه فرهنگیان تغییر مسوولین کنونی از صدر تا ذیل است..جناب عظیمی...اگر اصولگرایان روی کار آمدند که هیچ قطعا دیگر فاتحه ی سازمان نظام معلمی و مسوولین کنونی خوانده میشود ولی اگر دوستان اصلاح طلب شما روی کار آمدند،قطعا باید اصلاحات اساسی در حوزه های مختلف رقم بزنند و گام اول تغییر اساسی مسو.لین کنونی از صدر تا ذیل و به کارگماردن آنها در سطح کارشناس و کارشناس مسوول در ادارات کل استان هاست..تا زمینه ی ایجاد و به کاربست ظرفیت های مناسب جهت اجرای طرح سلزمان نظام معلمی فراهم شود.
پاسخ + 0 0 --
میمه ای 1399/12/10 - 09:46
قطعا از ظرفیت مسوولین کنونی در صورت روی کارآمدن اصلاح طلبان واقعی در پست کارشناس و کارشناس مسوولی استفاده کنید جناب عظیمی...حیف است که از ظرفیت دوستان خوب و مجرب این دوره در بدنه ی کارشناسی استفاده نشود اما قطعا تشکل های معلمان و جریان اصلاح طلب بدنبال تغییرات اساسی در سطح مسولین تصمیم گیر و تصمیم ساز آموزش و پرورش باشند تا نیروهای اندیشه ورز و خلاق و اصلاح طلبان واقعی بدور از شعار زدگی بتوانند انتظارات جامعه ی فرهنگیان را محقق کنند که متاسفانه بالغ بر 15سال است که انباشته شده و محقق نشده است و انتقادات سرکوب شده و همکاران فرهیخته و اندیشه ورز و توانمند بعنوان تهدید تلقی شده اند...و اگر اصولگرایان هم بیایند که حداقل جامعه ی فرهنگیان انتظاری ندارد و قاعدتاً تغییرات اساسی روی خواهد داد...بهر روی این دوره با همه ی بی معرفتی ها و کم و کاستی ها و تغییر رویه ها گذشت و همانند زمستان که می گذرد این روسیاهی ها تا ابد بر روی زغال خواهد ماند و در تاریخ و در اذهان عملکرد دور از انتظار برخی دوستان ما که هیچ توجیهی ندارد ثبت خواهد شد.

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

در شرايط كنوني حضور طلاب و روحانيون حوزه‌هاي علميه در مدارس چه مزيت‌هايي دارد؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور