صدای معلم

" عملکرد غیرقابل دفاع و منفعلانه گروه های آموزشی در این موارد موید این مدعاست که این گروه ها کارکرد مشخص و یا مثبتی در سیستم ندارند و به نوعی " کلنی های " بی مصرف و فایده برای پُز دادن مدیران در شعار توجه به " معلم " تبدیل شده اند . نمی شود در مجالس و محافل دائما از معلمان تعریف و تمجید کنیم اما فرضا ارزشی برای گروه های آموزشی و قانون قائل نباشیم ، حتی نماینده معلمان را به شورای معاونین منطقه راه ندهیم ، نشست شورای معاونین وزارت آموزش و پرورش برای بررسی عملکرد ستاد بزرگداشت " مقام معلم " برگزار گردد اما اما هیچ معلم و یا نماینده ای از آنان دعوت نشود ، سند تحول بنیادین بنویسیم اما از هیچ معلم و یا کارشناس معلمی نظرش را جویا نشویم و بعد دائما نق بزنیم و گلایه کنیم که چرا سند تحول به " کف مدرسه " نرسیده است . نهاد گزینش هم از نظر خاستگاه و پیشینه تاریخی و هم از لحاظ کارکردهای نهادی که نقش بنیادین در شکل گیری آموزش ایدئولوژیک در این نظام آموزشی داشته است از نظر ادامه فعالیت بلاموضوع است و باید فکری اساسی برای آن اندیشیده شود "

هیچ مقامی و در هیچ سطحی از سطوح اداری آموزش و پرورش حق رتبه بندی معلمان را ندارد !

علی پورسلیمان/ مدیر صدای معلم

" هدف تعلیم و تربیت باید آن باشد که در مردم " آزادی فکری " بپروراند و آنان را چنان بار بیاورد که با رغبت به بحث های دیگران گوش کنند و چنان چه یا بحث ها به نتایجی که مورد دلبستگی آنان نیست منتهی گردید ،؛ خشمگین نگردند .

هر جا " تعصبات عمومی " حکمفرما باشد ، اعم از تعصبات ملی و نژادی و تنگ نظری های مذهبی ، مدرسه ها باید آگاهانه کوشش خود را مصروف تعدیل و رفع این تعصبات کنند . " ( 1 )

رتبه بندی معلمان و مدیران اداری و ستادی وزارت آموزش و پرورش

پیش از ورود به بحث لازم است مقدمه ای را تشریح کنم .

برخی از همکاران در برخوردهای چهره به چهره و یا مکتوب بیان می کنند که این چیزهایی که شما مطالبه می کنید متعلق به کشورهای پیشرفته و آن ور آبی است .

ما جهان سوم هستیم و این جا ایران است . از نظر افکار عمومی ، معلمی یک حرفه تخصصی نیست . مهم ترین دلیل برای این مدعا دخالت اضلاعی مانند اولیاء دانش آموزان و نیز مدیر مدرسه ، معاون مدرسه و... در کار و فعالیت های معلمان است .

بدترین وضعیت و حالتی که می توان متصور شد همین است که جماعتی و یا گروهی به وضعیت موجود تن دهند و تلاشی برای بهبود و یا اصلاح آن از خود نشان ندهند .

این جماعت فرقی با مردگان ( متحرک ) ندارند که البته ماشین " توجیه " در درون شان چون " ساعت " در حال فعالیت است و مرتبا به روز رسانی می شود .

و اما فراتر از این موضوع آن است که باید تکلیف نهایی خود را با مدرنیته و مظاهر مدرنیسم مشخص کنیم .

نمی شود ظاهر و لوازم شخصی و زندگی خود را مطابق با مد روز تطابق دهیم اما زمانی که به فرهنگ " مدرنیته " و " استلزامات " آن می رسد خویش را همرنگ جماعت و پیشینه تاریخی آن جا بزنیم .

داستان " رتبه بندی معلمان " پایان تلخ توام با هجوی داشت .

زمانی که آقایان پشت درهای بسته و بدون حضور و مشارکت معلمان کنش گر نسخه برای صلاحیت های حرفه ای و تعیین مصداق " معلم حرفه ای " می نوشتند کم تر کسی تصور می کرد که یک معلم بتواند مطابق این شیوه نامه با چند ساعت آموزش ضمن خدمت که نسخه بدیلی در کشورهای توسعه یافته ندارد و نیز یک آزمون من درآوردی ، عنوان " معلم حرفه ای " را به خود اختصاص دهد .

پس از ابلاغ شیوه نامه رتبه بندی معلمان شاید تنها رسانه و گروه معلمی که به این دستور العمل واکنش شفاف و صریح داشت و حتی به وزارت متولی این امر " هشدار " دارد تنها " صدای معلم " بود .

انتظار می رفت تشکل های متصف به صفت " صنفی " و " غیرصنفی و به عبارتی سیاسی " در مورد این موضوع " راهبردی " مواضع خویش را بیان کنند اما انتظار بیهوده ای بود .

تاسف آورتر از این مساله ، سکوت و انفعال " گروه های آموزشی " در سراسر کشور نسبت به بازی نگرفتن در موضوعی بود که ارتباط مستقیم و خطی با " معلمان " داشت .

رتبه بندی معلمان و مدیران اداری و ستادی وزارت آموزش و پرورش

هر چند این موضع مسبوق به سابقه در موضوع " حذف زبان انگلیسی از مدارس دولتی " بود اما جمع این دو مقوله نقطه سیاهی در کارنامه " گروه های آموزشی " در آموزش و پرورش ارزیابی می گردد .

در کار گروه های ممیزی که در 3 سطح منطقه ، اداره کل و وزارتخانه در شیوه نامه تعریف و تببین شده بود هیچ اثر و یا حضوری از گروه های آموزشی دیده نمی شد .

این به نظر من بزرگ ترین توهین و به سخره گرفتن جایگاه " معلمان " حداقل در تصمیم گیری در موضوعات مربوط به خودشان است .

عملکرد غیرقابل دفاع و منفعلانه گروه های آموزشی در این موارد موید این مدعاست که این گروه ها کارکرد مشخص و یا مثبتی در سیستم ندارند و به نوعی " کلنی های " بی مصرف وفایده برای پُز دادن مدیران در شعار توجه به " معلم " تبدیل شده اند . نهادی که به عنوان " گزینش " برای این سیستم تعریف شده است ؛ آیا با الزامات معلم حرفه ای و صلاحیت های حرفه ای هم خوانی و تجانس دارد ؟

دو راه بیشتر نمانده است .

یا باید گروه های آموزشی مطابق ماده 5 آیین نامه های گروه های آموزشی و تربیتی ، انتخابی شوند و یا آن که منحل شوند .

هر چند تجاربی مانند انتخاب و کارکرد نماینده معلمان و ارکانی مانند شورای معلمان در مدرسه نشان از غلبه روزمرگی و خودمداری در رویکردها دارد اما مهم آن است که معلمان باید بدانند و متوجه شوند که مسیر تعریف جایگاه برای آنان از همین جا آغاز می شود .

نمی شود معلمان در حقوق و مزایا خود را با ممالک مترقی و توسعه یافته مقایسه کنند اما فرآیند انتخاب معلم در آن گونه سیستم ها را نادیده بگیرند و یا کم اهمیت بشمارند .

این تضاد و نیز تعارضی است که در مقدمه بحث نیز به آن اشارتی گردید .

در نشست های متعددی که با مسئولان وزارت آموزش و پرورش داشته ام و آخرین آن گفت و گو با رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش بود بر این نکته مهم تاکید کرده ام که توجه به معلمان و جایگاه آن باید در " عمل " باشد .

رتبه بندی معلمان و مدیران اداری و ستادی وزارت آموزش و پرورش

نمی شود در مجالس و محافل دائما از معلمان تعریف و تمجید کنیم اما فرضا ارزشی برای گروه های آموزشی و قانون  قائل نباشیم ، حتی نماینده معلمان را به شورای معاونین منطقه راه ندهیم ، نشست شورای معاونین وزارت آموزش و پرورش برای بررسی عملکرد ستاد بزرگداشت " مقام معلم " برگزار گردد اما اما هیچ معلم و یا نماینده ای از آنان دعوت نشود ، سند تحول بنیادین بنویسیم اما  از هیچ معلم و یا کارشناس معلمی نظرش را جویا نشویم و بعد دائما نق بزنیم و گلایه کنیم که چرا سند تحول به " کف مدرسه " نرسیده است .

رتبه بندی معلمان و مدیران اداری و ستادی وزارت آموزش و پرورش

از این موارد فراوان می توان ذکر کرد .

به نظر می رسد از نظر افکار عمومی ، معلمی یک حرفه تخصصی نیست . مهم ترین دلیل برای این مدعا دخالت اضلاعی مانند اولیاء دانش آموزان و نیز مدیر مدرسه ، معاون مدرسه و... در کار و فعالیت های معلمان است .

تاکید می کنم دخالت عناصر خارج از تعلیم و تربیت در کار معلم بدون شکل گیری هویت حرفه ای معلم امری طبیعی است و اگر این کار در برخی موارد صورت می گیرد برخورد کنشی معلمان با این موضوع کمکی به " حل مساله " نخواهد کرد .

این موضوعی مهم و قابل تامل است و تعریف این جایگاه و قائل شدن هویت حرفه ای برای معلمان یک گام آنان را به سوی " تشکل پذیری " و هم افزایی برای حصول مطالبات قانونی و مدنی نزدیک خواهد کرد .

نگارنده از زمانی که بحث رتبه بندی معلمان آغاز شد و حتی پیش از آن در زمانی که موضوع " ارتقای شغلی معلمان " از سوی مقامات اداری مطرح شد بر لزوم و ضرورت تاسیس " سازمان نظام معلمی " پای فشرده ام .

همیشه بر اطلاق و دلالت صفت و خصیصه " استقلال " بر این تشکیلات تاکید کرده ام چرا که در جامعه ما نیروی گریز از مرکز نیز به سوی " مرکزیت " تمایل و گرایش دارد .

استقلال حرفه ای سازمان نظام معلمی مهم ترین شرط برای تعریف معلم حرفه ای است . پس از ابلاغ شیوه نامه رتبه بندی معلمان شاید تنها رسانه و گروه معلمی که به این دستور العمل واکنش شفاف و صریح داشت و حتی به وزارت متولی این امر " هشدار " دارد تنها " صدای معلم " بود .

اما در این پروسه تعریف و تعیین صلاحیت های حرفه ای معلمی به هیچ وجه مدیران و در هر سطحی نباید دخالت کنند .

« یدالله سعید نیا » مؤسس اولین مدرسه انسان گرای ایران و مدرس بین المللی روش آموزشی در سمینار تخصصی « شناخت روش آموزش فنلاندی » می گوید : ( این جا )

" دانشگاه مسئول آموزش و انتخاب معلم است و بخش دیگری دخالت ندارد. معلم به هیچ کس جز دانشگاه و دانشگاه به شهرداری پاسخگو نیست. ارزشیابی آنجا برای معلم و دانش آموز حمایت کننده است. به عنوان ابزار قضاوت استفاده نمی کنند. اصل قضیه تربیت معلم آن جا این است که مدیرها به کار معلم کار ندارند . از مدیری پرسیدم که چه طور متوجه می شوی معلم کارش را درست انجام می دهد؟ گفت : نمی دانم و وظیفه ی من نیست. معلم ها توسط دانشگاه انتخاب می شوند. آنجا یک مرکز تربیت معلم دارند و مدیر تنها می تواند از میان معلمان انتخاب کند ولی بعد از آن در کار وی هیچ دخالتی ندارد. مدیرها خودشان اغلب آموزشی نیستند. معلم مدیر خودش است. معلم ها به شدت در روش آموزش خودمختارند . اگر مشکلی پیش بیاید شهرداری ها از مدارس می خواهند که گزارش بدهند. آنقدر اعتماد به معلم دارند که در کار وی دخالت نمی کنند. معلم شدن در فنلاند سخت و پیچیده است. شهرداری ها آموزش معلم را به تربیت معلم سپرده اند و ارتباطش با مدیر را کم  کرده اند. دانشگاه باید بابت بد بودن معلم پاسخگو باشد. "

در این سیستم چه کسی مسئول پایش کیفیت آموزشی است ؟

اگر دانشگاه فرهنگیان را به عنوان تنها و اصلی ترین منبع تامین معلم برای آموزش و پرورش در نظر بگیریم ؛ آیا پارادایم های فکری مسلط بر این دانشگاه ، سطح علمی و مهم تر از آن استقلال آن اجازه حصول این منظور داده خواهد شد ؟

آیا اساسا این دانشگاه مسئولیتی جز تامین فله ای نیرو برای گذار از بحران " کمبود معلم " برای خویش قائل است ؟

از سوی دیگر ؛ نهادی که به عنوان " گزینش " برای این سیستم تعریف شده است ؛ آیا با الزامات معلم حرفه ای و صلاحیت های حرفه ای هم خوانی و تجانس دارد ؟

رتبه بندی معلمان و مدیران اداری و ستادی وزارت آموزش و پرورش

( البته سخن گفتن در این مبحث مجالی دیگر می طلبد اما نظر نگارنده بر این است که نهاد گزینش هم از نظر خاستگاه و پیشینه تاریخی و هم از لحاظ کارکردهای نهادی که نقش بنیادین در شکل گیری آموزش ایدئولوژیک در این نظام آموزشی داشته است از نظر ادامه فعالیت بلاموضوع است و باید فکری اساسی برای آن اندیشیده شود )

فرآیند جذب و ورود معلم برای نظام آموزشی ما از همان ابتدا باید شفاف ، علمی و پاسخ گو باشد . زمانی که این معلم در پروسه فعالیت قرار می گیرد می باید صلاحیت های حرفه ای بر اساس ساز و کاری که شرح آن رفت مورد پایش مستمر قرار گیرد .

برای رهایی از ناکارآمدی سیستم نهاد دانشگاه که خروجی های آموزش و پرورش را جذب می کند و نیز معلمان نخبه و کنش گر باید از لاک " بی تفاوتی " خارج شده و برای تحول دانش بنیاد در این سیستم وارد حوزه تئوری و عمل شوند .

افزایش اندک مبلغی به حقوق ناچیز معلمان از مسیری که نام رتبه بندی معلمان بر آن نهاده شده است به همراه تبلیغات سهمگین و پروپاگدنای فراگیر ممکن است برای طیق قابل توجهی از معلمان تا حدودی رضایت بخش باشد اما در بلند مدت تغییری در وضعیت ایجاد نخواهد کرد .

( 1 )

حقیقت و افسانه ، برتراند راسل ، ترجمه : م . منصور ، انتشارات فرانکلین ، 1347 ، صص 89 - 88

سه شنبه, 17 دی 1398 15:36 خوانده شده: 788 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +3 -10 --
حسینی 1398/10/17 - 16:02
هی موش ندوانید بگذارید حکم ها را بزنند همین 500 هزار تومان هم که اضافه می شه غنیمت است .
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/17 - 19:25
این تفکرات امثال شماست که معلمان را به این روز انداخته است. رفتین پراید گرفتین با تاکسی تلفنی پول درآوردید و ....
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/17 - 20:58
همین دلخوشی به ۵۰۰ تومن هاست که به حقوق
واقعی خود نمی رسیم. ابدالدهر زیر ۴ میلیون حق
این معلمان به مرگ راضی است.
پاسخ + +1 -1 --
شهاب 1398/10/17 - 17:23
شغل معلمی درکشورما جذابیتی ندارد بنابراین تقاضا برای معلم شدن کم است پس دولت ناچاراست با اعمال تدابیرپیش پا افتاده از نیروهای نه چندان کارآمدبرای کارمعلمی بهره بگیرد تا این تفکر که فقط معلم حرفه ای می تواند نظام آموزشی را نجات دهد در مسئولان وخود معلمان شکل نگیرد دریک کلام مسئولان باید عملا ارزشمند بودن کار معلمی را ابتدا با بهبود معیشت به انجام برسانند وگرنه آ.پ را تعطیل کنند بهتر از این سیستم فشل است
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/17 - 18:33
البته این عدم استقبال از شغل معلمی برای دهه شصت بود که فارغ التحصیلان دانشگاه، انتخاب های زیادی داشتند و سمت شغل معلمی نمی آمدند اما در سالیان اخیر افراد زیادی حاضرند با مدرک دکترا و فوق لیسانس از دانشگاههای معتبر جذب آموزش و پرورش شوند که درصد اندکی هم موفق می شوند.
پاسخ + 0 -3 --
ناشناس 1398/10/17 - 17:49
اولا: معلمی مثل سایر کارکنان دولت و اساتید دانشگاه یک شغل دولتی است و نظام معلمی در یک سیستم دولتی معنایی ندارد! آیا نظام کارمندی و یا نظام اساتید دانشگاه داریم؟
دوما: نظام پزشکی و یا نظام مهندسی یک تشکیلات غیردولتی در راستای حمایت از مشاغل غیردولتی است و نظام پرستاری هم که با تقلید از آنها درست شده بنابر دولتی بودن اکثر پرستاران عملا فاقد کارایی است.
سوما: جذب معلم مثل جذب اساتید و کا مندان باید از طریق آزمون و ازبین فارغ التحصیلان دانشگاهی و تشکیل مرکز جذب صورت گرفته و آموزش های بدو خدمت و ضمن خدمت در اختیار دانشگاه فرهنگیان(که خودش باید به مرکز آموزش و پژوهش تبدیل شود) باشد.
چهارما: رتبه بندی و ارتقای فرهنگیان طبق ضوابط مدون و مصوب صورت گیرد.و حداقل رتبه های فعلی مزایای بیشتری را شامل شود
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/17 - 20:54
آنچه که گفتید نظر شخصی تان بود یا وحی مُنزَل!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/17 - 23:02
هیچکدام! یک پیشنهاد بود که برای افرادی در سطح شما درکش مشکله!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/18 - 08:17
ای برادر درک شما هم خیلی در سطح پائینه
پیشنهاد باید عملی باشد یا در حد مطالبه،
شما سلاخی کردید پیشنهاد ندادید .
پاسخ + +1 -1 --
ناشناس 1398/10/17 - 18:06
البته گروههای آموزشی در شکل فعلی و سایر عناصر بی کاربرد آموزش و پرورش باید در دانشگاه فرهنگیان ادغام شوند. وخوداین دانشگاه نیز باید تغییر ماهیت پیدا کند و به مرکزآموزش و پژوهش فرهنگیان تبدیل شده و تمام وظایف گروههای آموزشی و تالیف و نظارت بر کتب درسی و آموزش بدوخدمت و ضمن خدمت و...به آن واگذار شود. معلمان در جلسات و دوره های مرتبط با رشته خود مشارکت فعال داشته و در واقع همه معلمان یک رشته در یک ناحیه عضو گروههای آموزشی رشته خود باشند .
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/17 - 20:56
یک اجلاس فرهنگیان تشکیل بدهید و همگی
دستورات مطلق خود را آنجا صادر نمایید .
چه خبره ، همه کارشناس ترکیب و تفکیک
شده اید!!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/17 - 23:09
متاسفانه سواد و اعتماد به نفس برخی فرهنگیان پایین است و فهمیدن این مطالب برایشان دشوار است. وگرنه خود معلمان هستند که باید پیشرو ارائه نظرات کارشناسی باشند ولی اکثرا در حد مبصر کلاس باقی می مانند.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/18 - 07:12
وقتی فله ای و از هر اداره و هر ادم بیکاری را برای شغل معلمی انتخاب کردند وضعیت همین میشه. اقایون و خانم ها اینجا فنلاند یا فرانسه نیست خاورمیانه است بابا خاورمیانه.... ببینید با مدیریت برتر در کرمان فقط کمتر از ۶۰ نفر زیر دست پا مانده نه هزار نفر
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/18 - 08:19
اول یک نگاهی به کل آموزش و پرورش بیندازید
بعد پیشرو ایده آلیست شوید. اونها هنوز نر را
می دوشند!
پاسخ + +3 0 --
ناشناس 1398/10/17 - 19:19
جالبه حکم ها رو زدند.. روش نوشتن عنوان: رتبه بندی. بعد میری نگاه میکنی با کسورات و دیون و غیره کلا میشه دویست تومان. یعنی در طول سال میشه دو میلیون. بعد یه لباسشویی خواستم بخرم از پارسال تا حالا هفت میلیون گرونتر شده. همین پراید سی میلیون رفته رو قیمتش.
پاسخ + +4 0 --
آذربایجان 1398/10/18 - 07:10
به عنوان جز کوچکی از جامعه معلمان از نکاتی که آقای پورسلیمان هوشمندانه مطرح کرده اند کمال تشکر را دارم. واقعا این چهارصد پانصد تومان که در بعضی استان ها بودجه آن با تعدیل نیروهای معاونت اجرایی و اموزشی و فناوری و نه معاونت های پرورشی حاصل شده دردی را دوا نمی کنه. البته تو این وضعیت بهم ریخته اگه این افزایش را هم ندن چه کاری از دستمان بر میاد. یه گروه نخبه و جسور از معلمان تحصن و اعتصاب می کنند و از زندگی می افتند و زندان و .... می روند و بقیه از امتیازات کسب شده سود می برند.
پاسخ + +4 0 --
حمید 1398/10/18 - 11:56
سلام من خودم اول مهر 98 رتبه عالی می گرفتم وخیلی بیشتراز تبه بندی به نفعم بود وامثال من خیلی هستند چرا واقعیت را پنهان می کنید یه چیز کمتراز حقمون رو میدن اونم بامنت وتوی بوق کردن
پاسخ + +4 0 --
مینا 1398/10/18 - 12:04
وزارتخانه پر از افرادی است که لیاقت اداره یک اتاق راندادند.
من شاغل در اداره زنان وزارتخانه هستم. مدیرکل این اداره توان اداره اتاقش را تدارد و فقط از طریق لابی کردن به اینجا رسیده و هنری عم ندارد و شخصیت هم ندارد و از اخلاق حرفه ای سر در نمی آورد.
شما از این افراد انتظار دارید چه کاری انجام دهند؟؟؟
پاسخ + +1 0 --
عقیق 1398/10/18 - 12:52
به قول همکار گرامی جناب آقای فتحعلی زاده
شاعر :

دعا نویسِ دهی عشقِ کدخدایی داشت
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1398/10/18 - 13:23
تو را خدا به تصویر جلسه وزیر با معاونان نگاه بکنید. ترکمن همچنان می تازه نوید ادهم خسته نشده؟ این .... مثلا می خوان چه دسته گلی می خوان بزنند همه آبشخورشان .....
پاسخ + +5 0 --
ناشناس 1398/10/18 - 18:42
با سلام این مبلغ تحت عنوان رتبه بندی برای بستن دهن ما انجام شده بقیه کارکنان دولت از سال88 این افزایش امتیاز را گرفتن
پاسخ + +1 0 --
مدرس آزاد 1398/10/19 - 19:26
اعوذ بالله من التّوهّم العظیم
پاسخ + 0 0 --
معلم مفت 1398/11/06 - 17:50
حق؟!
چی هست؟ خوردنیه؟ یا پوشیدنی؟
یه چیزی بگید که بتونیم بفهمیم. مثلا بگید:
هیچی نگو!
چشم قربان!
هرچی شما بفرمایید.
سایه شما مستدام.
گوش ما رو با دروغهاتون بنوازید.
گوش و هوش و عقل و شعور ما دربست در خدمت شما.

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

" کیفیت آموزش " را در شبکه شاد و برنامه های تلویزیون چگونه ارزیابی می کنید ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور