صدای معلم

" ما نیازمند تحقق انقلابی در نظام آموزشی خود هستیم که در آن به طور هم زمان نوع مدارس ، سیستم آموزشی ، رسالت آموزش ، محتوا و تعداد کتب درسی ، تربیتِ معلمانی توانمند و مستقل و بدون ارزش گذاری های نظام سیاسی و ایدئولوژیک ، انجام بگیرد "

تربیت معلم در کشورهای انگلستان ، فرانسه ، آمریکا ، کره جنوبی ، پرتغال و برزیل

مینو امامی

تربیت معلم در کشورهای کشورهای انگلستان ، فرانسه ، آمریکا ، کره جنوبی ، پرتغال و برزیل

مقدمه
معتقدم ، اجرای طرح رتبه بندی باید برای معلمانی که به تازگی جذب آموزش و پرورش می شوند ، انجام بگیرد. ما ابتدا باید مراکز و کانال های تربیت معلم خود را بازنگری نماییم تا بعد بتوانیم برای معلمان صلاحیت هایی قائل شویم . برای معلمانی که با دانش دیروز و بدون هر نوع به روزرسانی ، خود را مکلف به امر خطیر تدریس می دانند و به جز دو شاخص تجربه سنوات خدمت و مدرک تحصیلی آغاز خدمت ، هیچ مرحله صیقل و محک زنی را طی نمی کنند ، امر رتبه بندی را هر چند که قائل شویم که برای تشخیص صلاحیت های معلمان است اما با ناتوانی تمامی وزرا جهت تهیه مفاد آن ، ما فقط برداشت افزایش حقوق خود را از آن خواهیم داشت که این هدف ، به تنهایی ما را به سرمنزل مقصود یعنی رسیدن به تحولی اساسی و یا ارتقای جایگاه آموزش و پرورش نخواهد رساند.

ما نیازمند تحقق انقلابی در نظام آموزشی خود هستیم که در آن به طور هم زمان نوع مدارس ، سیستم آموزشی ، رسالت آموزش ، محتوا و تعداد کتب درسی ، تربیتِ معلمانی توانمند و مستقل و بدون ارزش گذاری های نظام سیاسی و ایدئولوژیک ، انجام بگیرد. ما به وزیری نیاز داریم که مستقل از تمامی نهادها و سازمانها ، با اقتدار عمل نماید. آموزش و پرورش در این جامعه ، تا زمانی که وزیری با استقلال رأی و پشتوانه ای مقتدر برای خود نداشته باشد و هر ساله کسری بودجه آن از آذر ماه امسال برای سال بعد ، نمایان باشد و قانونی برای اختصاص بخشی از منابع درآمدی برخی از سازمان ها برای آن ، وجود نداشته باشد و بیش از 95 درصد بودجه اختصاص یافته برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مصروف شود و.....صرفا با اجرای یک طرح رتبه بندی معلمان ، به عنوان تنها مدخل رهایی از تمامی مشکلات ، امیدی واهی و انتظاری سست و لرزان خواهد بود.

در ادامه به نحوه تربیت معلم در 6 کشور دیگر پرداخته می شود :

تربیت معلم در کشور انگلستان
" اغلب برنامه های آموزشی معلمان ویژه مقاطع آموزش ابتدایی و متوسطه که معمولا طی آموزش تکمیلی 3 - 4 ساله ارائه می گردد به اعطای مدرک آموزشی به معلمین واجدالشرایط (QTS) منتهی می گردد. گفتنی است که دوره های آموزش معلمان تحت مقاطع کارشناسی آموزش (BED) و کارشناسی فنون آموزش (BATD) به دانشجویان ارائه می گردد.
علاوه بر دوره های آموزشی مذکور دوره های پاره وقت 2 ساله آموزش معلمان نیز به فارغ التحصیلان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ارائه می گردد. علاوه بر دوره های آموزشی مقدماتی در دوره های 1ساله آموزش تکمیلی معلمان و اعطای مدرک علمی(PGCE) به معلمین ارائه می گردد.
آموزش های تکمیلی معلمان
هدف اصلی برگزاری دوره های تکمیلی آموزشی معلمان در انگلستان و ولز پرداختن به آموزش مهارت های عملی تدریس و رفع محدودیت های آموزشی معلمین در حوزه تدریس مدارس سراسر کشور می باشد. علاوه بر دوره های آموزش تکمیلی فوق ، دوره های تکمیلی 2 ساله آموزش معلمان نیز برگزار می گردد که در جهت برطرف نمودن کمبود تعداد معلمان حوزه های آموزشی علوم ، ریاضیات ، طراحی ، تکنولوژی اطلاعات و زبان های خارجی مؤثر بوده است. دوره های آموزش مذکور هم چنین به معلمینی ارائه می گردد که به تدریس درس یا دروس آموزشی نامربوط با موضوع آموزشی اولیه تمایل دارند. طی سال1997، طرح احداث مراکز آموزش پاره وقت و آموزش از راه دور در حوزه آموزش معلمان کشور انگلستان مطرح گردیده و از سال 2000 ، رسما به اجرا گذارده شده است.تربیت معلم در کشور فرانسه
آموزش معلمین ابتد‌ایی
استخد‌ام معلمان پیش‌ د‌بستانی و ابتد‌ایی به د‌و صورت آزمون بیرونی و آزمون د‌رونی است :
در آزمون بیرونی : معلمین با مد‌رک تحصیلی د‌یپلم د‌و سال د‌ر مراکز تربیت معلم آموزش می‌بینند‌ و با یک‌ سال کارآموزی وارد‌ آموزش و پرورش می‌شوند‌.
و در آزمون د‌رونی : برای معلمین د‌ارای سه سال تجربه تد‌ریس است که به استخد‌ام رسمی آموزش و پرورش د‌ر می‌آیند‌.
آموزش معلمین متوسطه
معملین د‌وره‌های متوسطه باید‌ علاوه بر مد‌رک تحصیلی لیسانس ، گواهی نامه مهارت تد‌ریس را از کالج د‌اشته باشد‌. همچنین معلمین رشته د‌بیری د‌ر د‌انشگاه‌ها قرارد‌اد‌ خد‌مت د‌ه ساله تد‌ریس با د‌ولت منعقد‌ می‌کنند‌. ساعت تد‌ریس معلمان د‌وره سیکل یک 21 ساعت تد‌ریس د‌ر هفته ، معلمین برخورد‌ار از گواهینامه تد‌ریس 18 ساعت تد‌ریس د‌ر هفته و برخورد‌ار از مد‌رک استاد‌ی 15 ساعت د‌ر هفته می‌باشد‌. آموزش ضمن خد‌مت نیز د‌ر طول سال تحصیلی برای معلمین به تناسب مقطع تحصیلی آنان پیش‌بینی و اجرا می‌شود‌.

تربیت معلم در کشورهای کشورهای انگلستان ، فرانسه ، آمریکا ، کره جنوبی ، پرتغال و برزیل

تربیت معلم در کشور آمریکا
آموزش معلمین ابتدایی
شرایط آموزش و کسب گواهی نامه معلمین ابتدایی ( دبستان ) و کودکستان ( مهد کودک ) از طریق دولت های ایالتی تعیین می گردد که نیاز به امتحانات ورودی است . در 5 ایالت ، امتحان برگزار نمی گردد و در 12 ایالت تنها ارزیابی جزئی از مهارت ها به عمل می آید و در 38 ایالت نیاز به تکمیل برنامه تحصیلات تعیین شده در سطح دوره لیسانس به منظور کسب گواهی نامه و تکمیل رضایت بخش دوره عملی می باشد.
تحصیلات دوره لیسانس باید در یک مؤسسه رسمی در 47 ایالت و در مؤسسه مورد تأیید ایالت در سه مرحله دیگر تکمیل گردد . اولین گواهی نامه آموزشی ، مدرک لیسانس می باشد . بیشتر ایالت ها ، سطوح تکمیلی کسب گواهی نامه ای که مبنی بر تجربه و آموزش اضافی باشد را پیشنهاد می نمایند و بسیاری از معلمین در این سطح مدرک فوق لیسانس را دریافت می نمایند . تکمیل و تداوم آموزش حرفه ای به منظور حفظ گواهی نامه در 42 ایالت ضروری و لازم می باشد .
آموزش معلمین متوسطه
شرایط آموزش و کسب گواهی نامه معلمین متوسطه از طریق هر ایالتی تعیین می گردد که نیاز و الزام به امتحانات ورودی قبل از ورود به آموزش معلم ارجحیت داشته و مجدداً آموزش معلمی را قبل از کسب گواهی نامه تکمیل می نمایند .
در 5 ایالت الزام به امتحان وجود ندارد و در 12 ایالت تنها ارزیابی جزئی از مهارتها به عمل می آید . و 19 ایالت الزام به یک دوره کارشناسی است که تمرکز اصلی اش بر روی رشته ای است که آموخته می شود و در 25 ایالت تمرکز جزئی بر روی آموزش و یا الگوی دیگری از دوره های مربوطه ضروری و لازم می باشد. همچنین در 38 ایالت تکمیل و اتمام موفقیت آمیز دوره نظارت عملی ضروری می باشد.تحصیلات دوره لیسانس باید در یک مؤسسه رسمی در 47 ایالت و در مؤسسه مورد تأیید ایالت در سه سطح دیگر تکمیل گردد.
اولین گواهی نامه آموزشی مدرک لیسانس همراه با کسب گواهی نامه و جواز می باشد . اغلب ایالت ها سطوح تکمیلی کسب گواهی نامه ای که مبنی بر تجربه و آموزش اضافی و بیشتر باشد را پیشنهاد می نمایند و بیشتر معلمین این دوره حداقل مدرک فوق لیسانس را دریافت می دارند.تکمیل و تداوم آموزش حرفه ای در 42 ایالت به منظور حفظ جواز و گواهی نامه ضروری و لازم می باشد.
آموزش معلمین استثنایی
معلمین آموزش ویژه دراغلب ایالت ها تحت برنامه های ویژه و مشخص شده در سطح کارشناسی و سطح کارشناسی ارشد آموزش داده می شوند و همچنین بطور جداگانه تأیید و آموزش داده می شوند .
47 ایالت چنین معلمینی را مطابق با تخصص خاص و ویژه ای که آنها کسب و تجربه کرده اند برای مثال آموزش ناشنوایان ، آموزش نابینایان و آموزش معلولینی که برای کار و حرکت آموزش داده می شوند ، تأیید و تصدیق می نمایند. درحالی که حداقل نیاز و شرط آکادمیک مدرک کارشناسی در ارتباط با آموزش ویژه یا رشته ای مربوط به آن (مانند روانشناسی پرورشی) می باشد ، هدف دسترسی معلم به مدرک فوق لیسانس می باشد.

تربیت معلم در کشورهای کشورهای انگلستان ، فرانسه ، آمریکا ، کره جنوبی ، پرتغال و برزیل

تربیت معلم در کشور کره جنوبی
برنامه های درسی در دوره های علوم تربیتی و تربیت معلم
این برنامه ها عبارتند از :
دروس عمومی و دروس تربیتی ،30 درصد از کل دوره به دروس عمومی (علوم انسانی ،علوم طبیعی ،علوم اجتماعی وتربیت بدنی) و بقیه به دروس تربیتی اختصاص یافته است.
دروس تربیتی نیز عبارتند از :
تئوری های تربیتی و دروس مربوط به مواد برنامه درسی و روش های تدریس .
آموزش پیش از خدمت معلمان ابتدایی و متوسطه
دو نوع انیستیتوی تربیت معلم در کره وجود دارد: دانشگاه های آموزش (کالج های آموزش سابق) برای تربیت معلمان مدارس ابتدایی و کالج های آموزشی تربیت معلمان دبیرستانی . هر دو مرکز برنامه های چهار ساله ارائه می نمایند.
معلمان مدارس ابتدایی در یازده دانشگاه آموزشی تعلیم می بینند. تمامی این ها دانشگاه های تحت نظر دولت هستند. حدود 5000 معلم در هر سال تربیت می شوند. حدودا 70 درصد آنها از اشتغال پس از آموزش اطمینان دارند.
آموزش دبیران دبیرستان عمدتا در کالج های آموزشی به وقوع می پیوندد و نیز می تواند در هر کالج یا دانشگاه معتبر صورت پذیرد. سیزده کالج آموزش ملی و 29 کالج آموزش خصوصی وجود دارند و مسئول تربیت حدود 12000 معلم ابتدایی و دبیرستانی در هر سال می باشند.
توسعه برنامه های آموزشی در دانشگاه جهت تکمیل عملکرد کالج های آموزش انجام گردید و نیز در جهت پیشبرد آموزش دبیران دبیرستان و معلمان مدارس ابتدایی. وزارت آموزش و توسعه منابع انسانی در حال حاضر دوره های آموزشی را اصلاح کرده و یک سیستم انتخاب معلم جدید را آغاز نموده است.
دوره های آموزش جدید بر فن پرورش کودک و اخلاق معلمان تأکید می نمایند و اهمیت بیشتری به توانایی مدیریت اطلاعاتی شامل آموزش کامپیوتر و مهارت های مدیریت کلاسی می دهند. حمایت از مهارت ها با هدف مشاوره دانش آموزی هم مورد تأکید قرارمی گیرد.تربیت معلم در کشور پرتغال
آموزش مربیان پیش دبستانی
مربیان مهدهای کودک مدرکی دارند که پس از 3 سال آموزش در مؤسسات عالی غیردانشگاهی به دست می آید. در مؤسسات وابسته به هر دو وزارتخانه ، می توان از نیروهایی کمکی بهره گرفت.کادر کمکی ملزم به اتمام تحصیلات اجباری می باشند. شرایط آموزش ضمن خدمت مربیان مراکز پیش دبستانی مشابه شرایط آموزش ضمن خدمت مشابه شرایط معلمان ابتدایی و متوسطه است.
آموزش معلمان پایه و متوسطه
تمامی معلمان آموزش پایه و متوسطه متخصصان درس خود هستند . مطابق قانون جامع نظام آموزشی سال 1986 ، آموزش ابتدایی معلمان مراحل اول و دوم آموزش پایه را می توان در مؤسسات غیر دانشگاهی آموزش عالی یا دانشگاه ها ارائه نمود. اما تربیت معلمان مرحله سوم آموزش پایه و آموز ش متوسطه منحصراً در دانشگاه ها صورت می پذیرد.
اگر چه تربیت معلمان مراحل مختلف آموزش پایه متفاوت است ، اما دوره ها را چنان ترتیب می دهند که معلمان پایه دوم و سوم هم صلاحیت تدریس در مرحله پیشین را به دست آورند. دوره های آموزش معلمان مرحله اول 3 سال طول کشیده و به درجه کارشناسی منتهی می گردد. دوره های معلمان مرحله دوم چهار یا پنج سال طول می کشد که 3 سال نخست به اخذ مدرک کارشناسی عمومی و یکی 2 سال آخر به مدرک آموزش عالی تخصصی منتهی می شود .
معلمان مرحله دوم می توانند درجه تکمیلی را هم به دست آورند که پس از 5 سال حاصل می آید. دوره های معلمان مرحله سوم دبیرستانی 5 یا 6 سال طول کشیده و به درجه کارشناسی ارشد منتهی می شود. تمامی دوره ها شامل آموزش علمی و تربیتی و تمرین درس است . برخی از معلمان مراحل دوم و سوم آموزش پایه و آموزش متوسطه بدون گذراندن تربیت معلم ابتدایی انتخاب شده اند.کسانی که کمتر از6 سال سن دارند سابقه تدریش دارند یک دوره 2 ساله را در یک مؤسسه آموزش عالی می گذرانند ، کسانی که بیش از 6 سال سابقه دارند می توانند یک دوره 1 ساله را در دانشگاه آزاد بگذرانند. معلمان دولتی ، کارمندان دولت هستند . معلمان بر پایه سابقه و شایستگی های خود به این شغل دست می یابند. تعداد واحدهای آموزش ضمن خدمت که شرط لازم برای ارتقاء شغلی محسوب می شود برابر با تعداد سال های لازم برا ی ابقاء در هر پایه درسی است که میانگین سالانه آن 4 واحد است که هر یک 6 ساعت می باشد.
آموزش معلمان ابتدایی
معلمان آموزش پایه دوره های 4 ساله ای را در مدارس عالی دانشگاهی طی می کنند تا به درجه کارشناسی نایل شوند.
آموزش معلمین متوسطه
دبیران دبیرستان ملزم به برخورداری از درجه کارشناسی و گذراندن دوره هایی 4 تا 6 ساله می باشند. معلمان آموزش متوسطه با کسب تجربه در آموزش معمولی یا استثنایی قابلیت تدریس در آموزش تخصصی را به دست می آورند. آموزش مداوم معلمان در مراکز آموزش معلمان برگزارمی شود.تربیت معلم در کشور برزیل
دوره‌های آموزشی برای معلمانی که چهار کلاس اول هستند و آموزش های بالاتر برای آن‌ها که از کلاس پنجم به‌‌‌ بعد تدریس‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌‌کنند را برگزار می شود. در طول دوره پنج سال ، حداقل 50 درصد مدیران مدارس مدارک دانشگاهی کسب‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌‌کنند و در مدیریت مدرسه متخصص‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌‌شوند.
آموزش معلمین ابتدایی
معلمین مدارس ابتدایی برای سال تحصیلی 1 تا 4 در مؤسسات آموزش سطح متوسطه آموزش می بینند .
آموزش معلمین متوسطه
آموزش معلمین مدرسه متوسطه در دانشکده های فلسفه ، آموزش و پرورش یا انسان شناسی و فلسفه صورت می پذیرد . این معلمین در دانشگاه یا مؤسسات خصوصی که مختص آموزش معلمین مدرسه در سطح متوسطه می باشند، شرکت می نمایند . مدرک اعطایی در پایان دوره به دانشجویان Licenciatura نامیده می شود. (1)

1) ویکی پدیا. دانشنامه آزاد .


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تربیت معلم در کشورهای کشورهای انگلستان ، فرانسه ، آمریکا ، کره جنوبی ، پرتغال و برزیل

شنبه, 14 دی 1398 20:55 خوانده شده: 1312 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + 0 0 --
دکتر س.م.ح.حسینی 1398/10/15 - 05:58
مثل همیشه بسیار عالی خانم امامی. ویدیوی معرفی سیستم تربیت معلم «ژاپن» که من ترجمه کردم:

https://www.aparat.com/v/NIGhm

مقاله من در ضرورت تاسیس «دپارتمان روش تدریس» در وزارت اموزش پرورش:

http://www.farhangiannews.ir/view-34342.html
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/10/15 - 09:20
با سلام و احترام

بسیار ممنونم. در حد خود نیم تلاشی داریم، امید که
بر اعتلای اطلاعات و آگاهی و آموزش کشور بیفزاید.
پایدار باشید.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/15 - 13:20
مربیان مهدکودک سه سال دوره آموزشی در مراکز
عالی غیردانشگاهی کشور پرتغال می بینند و در کشور ما دیپلمه هایی که هیچ نوع آموزش لازم را ندیده اند و تجربه عملی نیز ندارند ، مربیان مهد کودک می شوند. کودکان و نوزادان خود را به چه کسانی می سپاریم ؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/15 - 13:25
در کشور کره جنوبی فقط ۷۰ درصد آموزش دیدگان
از استخدام خود به عنوان معلم مطمئن هستند!!
یعنی ۳۰ درصد شرایط مقتضی را ندارند و حذف
می شوند و در کشور ما همه آموزش دیدگان، البته
اگر آموزشی در بین باشد، ۱۰۰ درصد استخدام
می شوند !! یعنی غربالگری بعد و شاید قبل در
کشور ما وجود ندارد، یعنی اینجا معلم شدن خیلی راحت است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/15 - 13:30
برای استخدام رسمی معلم در آموزش و پرورش کشور فرانسه ۳ سال تجربه تدریس لازم است ، اما در ایران یک سال. در کشور ما صد در صد رسمی می شوند و پالایشی در کار نیست .
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/15 - 13:34
اگر منظور از رتبه بندی ، واقعا تشخیص
صلاحیت های معلمان برای امر تدریس است ، موافقم که انجام آن برای تازه استخدام ها باشد. اما اگر هدف افزایش حقوق است که چنین به نظر می رسد پس همان بهتر که اکنون اجرا نمایند.
برای تشخیص صلاحیت حرفه ای معلم ،
شاخص های عینی و ملموس لازم است.و همین طور مرجعی صالح.
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1398/10/15 - 14:28
سلام سرکار خانم مینو امامی اگر برایتان مقدور است در باره آموزش مهارت ها و نقش حرفه و فن در این سیستم های آموزشی کشورهای دیگر هم مطلبی ارائه کنید متشکرم در پناه خدا باشید
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/10/15 - 14:51
سلام
در صورت دسترسی به منابع لازم و معتبر ، چشم.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/10/17 - 08:12
سلام
خواسته شما عملی شد. طی دو یادداشت تقدیم
مدیر محترم سایت گردید. برای طرح موضوع
از شما ممنونم. موفق باشید.
پاسخ + +3 0 --
ناشناس 1398/10/16 - 18:41
خیلی عالی نوشتی خانم گل. متاسفانه این وزیری که اومده ایدئولوژیک ترین وزیری است که آموزش و پرورش به خود دیده: سال تحصیلی را سال نماز اعلام کرد و انتصاب ها هم نشان داد که چه خوابی برای آموزش و پرورش دیده و نیر ایدئلوژیک تر کردن هر چه بیشتر کتاب هاب درسی ..
سالی که نکوست ........
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/16 - 19:03
از بطحایی هم ایدئولوژیک زده تر ؟!
پاسخ + +1 0 --
بازنشسته 1398/10/16 - 20:24
از طلا بودن پشیمانیم ما را مس گردانید.رتبه بندی فقط برای بیشتر رسوا کردن معلمان ، اندیشیده شده است. شما از تحقیر معلمان حظ وافر
می برید و از عجز و ناتوانی و نالیدن آنان ، بهره
می برید.
ما تربیت معلم نداریم ، محکومانی را دست و پا بسته برای دردمندی بیشتر در این شغل آماده
می کنیم تا هرگز راه رهایی را نیابند.
پاسخ + 0 0 --
عقیق 1398/10/17 - 12:24
در کشور فرانسه آنقدر برای دانش معلم و اهمیت
تعلیم و تربیت دانش آموزان ارزش قایل هستند که
با او قرداد ۱۰ ساله منعقد می سازند.
اما برای ما حتی برای بیمه درمان و عمرمان ،
هیچ قراردادی به امضا نمی رسانند و اتومات از
طریق اینترنت ، فعال می سازند. بیمه آتش سوزی
و اجبار بطحایی هم قصه خاص خود را داشت.
شما معلمان را چه چیز فرض می کنید ؟!!!!
پاسخ + 0 0 --
عقیق 1398/10/17 - 15:16
قرارداد
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1398/10/23 - 00:02
سلام خسته نباشید خانم امامی، مطالبتون بسیار مفید بود، یه خواهشی ازتون داشتم من نیاز سریع دارم به یک مقاله ی انگلیسی درباره نحوه گزینش و تربیت معلم در یک کشور خارجی، میشه لطفا اگر مقاله ای دارید برام بفرستید؟؟ اگر ترجمه ی اون رو هم داشته باشید عالی میشه. واقعا بی نهایت ممنونتون میشم، لطفا کمکم کنید
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/10/23 - 10:42
سلام
همکار محترم ،
بنده هم همانند بسیاری از جستجوگران ، عنوان
مورد نیاز را از طریق اینترنت ، پیدا می کنم. شما صد در صد با این جریان آشنایید. شاید ساعت ها برای این کار وقت بگذارید، ظاهرا کار ساده ای است اما برای بنده نوشتن از این کار راحت تر است.
عنوان مورد نظر خود را آنقدر تغییر بدهید تا به
هدف مورد انتظار خود برسید.
گاه با ورود به یک سایت ، موضوع شما در حواشی
و یا زیر آن ، قرار گرفته باشد.
با شرمندگی ، بیشتر از این نمی توانم کمک نمایم.
موفق باشید.

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

میزان توجه به " منشور حقوق شهروندی " در وزارت محسن حاجی میرزایی را چگونه ارزیابی می کنید ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور