صدای معلم

« منیره رضایی » عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و عضو گروه پژوهشی اقتصاد و نیروی انسانی پژوهشگاه مطالعات در گفت و گو با صدای معلم :

در آن کمیته یک سری افراد اداری خیلی تلاش می کردند که " رتبه بندی معلمان " شامل حال آن ها هم بشود ! نمی شود هم مدیر ، اداری و... بود و هم از مزایای این طرح استفاده کرد !

صدای معلم منتشر می کند ؛

گروه گزارش/

همان که که در گزارش های پیشین « صدای معلم » و در مورد طرح رتبه بندی معلمان منتشر شد ؛  آن چه که اکنون تحت عنوان « شیوه ی نامه اجرای طرح رتبه بندی معلمان » در آموزش و پرورش انجام می شود با آن چه که کارشناسان و صاحب نظران بر روی آن کار علمی و کارشناسی انجام داده بودند تفاوت های ماهوی و حتی شکلی فراوانی دارد .

آن گونه که « منیره رضایی » عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و عضو گروه پژوهشی اقتصاد و نیروی انسانی پژوهشگاه مطالعات در گفت و گو با صدای معلم شرح می دهد برای " طرح رتبه بندی معلمان "  کارگروه های مشخصی  تشکیل شده و حدود 2 سال کار و بیش از 50 جلسه کاری بر روی آن صورت گرفته بود .

« رضایی » در این گفت و گو به شرح ماهیت طرح می پردازد و تاکید می کند طرح فعلی مورد تایید ایشان نبوده است و نمی تواند صلاحیت های حرفه ای معلمان را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد .

بخش پایانی این گفت و گو منتشر می شود .

رتبه بندی معلمان و وضعیت نیروهای اداری و ستادی

صدای معلم:

در طرح رتبه بندی معلمان مدیر مدرسه یا معاون مدرسه را هم جزء رتبه بندی آورده اند یا حتی گفته می شود که نیروهای اداری گفته اند که این طرح باید شامل حال ما هم بشود .حتی بازنشستگان هم می گویند که ما را هم در این رتبه بندی دخیل کنید .

پرسش از شما این است آیا ما حتی در مدرسه بیاییم مدیر یا معاون را که جزء نیروهای اداری در آموزش به حساب می آیند در طرح رتبه بندی معلمان دخالت بدهیم با توجه به صحبت هایی که شما قبلا فرمودید و قسمت اعظم طرحی که شما روی آن کار کرده بودید منبعث از رتبه بندی در سیستم اموزش عالی بود ؛ به نظر شما این تا چه حد می تواند علمی باشد؟

 

رضایی:

در طرحی که ما کار کردیم داشتن تدریس حداقل یک روز الزامی بود. کارمند پرسنلی اداری یا حوزه ستادی هم اگر تدریس داشتند شامل حال آنها می شد. ولی نمی دانم چند روز یا چند ساعت بود ولی حتما باید ابلاغ تدریس را می داشتند ، در آن صورت شامل حال آنها می شد. به این صورت نمی شود ! طرف باید از ابتدا تکلیف خودش را روشن بکند. یا من می خواهم بروم در آن چهارچوب کلاس با دانش آموزان سر و کار داشته باشم و با همکارانم تبادل فکری داشته باشم یا این که می خواهم مدیر باشم و از مزایای مدیریت استفاده کنم.

 

صدای معلم:

شما فرمودید که طرح اعظم این طرح را از سیستم آموزش عالی گرفتید . آیا در دانشگاه وقتی می خواهند استاد دانشگاه یا اعضای هیات علمی را رتبه بندی کنند ، آیا عوامل اداری دانشگاه یا معاون دانشگاه یا رئیس دانشگاه یا کادر اداری و... را هم که بروید شش ساعت یا دوازده ساعت درس بدهید ما به شما رتبه دانشیاری یا استاد یاری و... می دهیم؟

 

رضایی:

نه شامل حال آنها نمی شود !

 طرح دیگری برای آنها اجرا کردند . طرحی اداری برای کارمندان اداری اجرا کردند. البته آن بعد از افزایش حقوق اعضای هیات علمی بود. در اینجا چون مدیر و معاون، آموزشی حساب می شوند منوط به داشتن تدریس است. نمی دانم چند ساعت ولی شرط آن رفتن به کلاس است.

 

صدای معلم:

شما فکر می کنید این تجربه داخلی چقدر با استانداردهای جهانی و آموزش تطبیقی تطابق دارد؟

 

رضایی:

البته در آن جمع چون یک سری از آنها افراد اداری بودند خیلی تلاش می کردند که حتی حوزه ستادی هم شامل حالش بشود.

 

 

صدای معلم:

منظور شما این است که در آن کارگروه ها که شما کار می کردید وزنه اداری بیشتر از وزنه نیروهای آموزشی بود؟

 

رضایی:

بله ! زیاد بودند !

 

صدای معلم:

یعنی غلبه داشت بر بدنه آموزشی؟

 

رضایی:

بله. چون آنها اداری هستند و از جاهای مختلف می آمدند .  من مخالف این کار بودم ولی رای گیری می شد. من مخالف بودم کسی که در اداره کار می کند حتی به قیمت یک روز تدریس اش بخواهد از این طرح استفاده کند.

 من معتقدم کسی که تمام وقتش را به تدریس اختصاص می دهد باید این طرح شامل حالش شود. حتی مدیر یا معاون الزام داشت که شش ساعت سر کلاس درس برود. این هم توجیه نمی کند که بخواهد از این طرح استفاده کند. چون بحث ما رتبه بندی معلمان است. معلم هم کسی است که تمام بیست و چهار ساعتش سر کلاس است. چون از مزایای دیگر آن بهره مند می شود . اگر می خواهد بهره مند بشود از کارش و مزایای آن صرف نظر کند وسر کلاس برود تا بهره مند بشود. البته این نظر من است.

 بالاخره ترکیبی که در جلسات است من نظر خودم را می دهم و بقیه هم نظرات خود را دارند و رای دارند.

 

صدای معلم:

یعنی بر اساس نظری که شما داشتید در رتبه بندی معلمان بر اساس صلاحیت ها ، سهیم کردن نیروهای اداری و نیروهای آموزشی مبنای علمی ندارد ؟

 

رضایی:

خیر. چون ویژگی هایی که ما در آنجا می گوییم برای معلم می گوییم. مشخصات و درخواست هایی که ما مطرح می کنیم خاص نیروی آموزشی است. شرح وظایف مدیر یا معاون با شرح وظایف معلم متفاوت است و این هم با شرح وظایف نیروی اداری متفاوت است. بنابراین آن صلاحیت ها و ویژگی ها را که بیان می کنیم مخصوص معلم است بنابراین فقط باید شامل حال معلم بشود.

 

صدای معلم:

یعنی این برمی گردد به این که هنوز یک نگاه جامع حرفه ای نسبت به پیشه معلمی وجود ندارد. می توانیم این گونه نتیجه گیری کنیم که نگاه اداری یا نگاه کارمندی بر حرفه ی معلمی حاکم است و این خلط هایی که به وجود می آید و قاطی شدن ها به خاطر همان نگاه نادرستی است که نسبت به معلمی وجود دارد در سیستم برنامه ریزی و تصمیم گیری؟

رتبه بندی معلمان و وضعیت نیروهای اداری و ستادی

رضایی:

دقیقا !

شما اشاره ای کردید مثلا طرف معلم است بعد می آید مدیر می شود در حالی که نباید به این صورت باشد !

البته این مستلزم بررسی دقیق تری است .

 ولی باید طرف از ابتدا تکلیف خودش را روشن کند ، من می خواهم معاون بشوم یا معلم بشوم یا مدیر بشوم کسی که می خواهد معلم بشود دیگر باید معلم بشود برای این که خوب و بد و سود و زیانش در قالب معلمی باشد ؛ در آن موقع می تواند به عنوان یک حرفه تلقی بشود که من معلمم من مدیر مدرسه نیستم.

 

صدای معلم:

شما فعلا چشم انداز روشنی را نسبت به افق تاسیس یا در پیدایی معلم حرفه ای در نظام آموزشی ایران با این وضعیت نمی بینید؟

رتبه بندی معلمان و وضعیت نیروهای اداری و ستادی

رضایی:

خیر. وقتی همه ما باور کنیم حتی در مرحله گزینش هم من باید با این منظور، نگاه کنم که داوطلب معلمی انتخاب کنم یعنی شامل مجموعه ای توان مندی ها باشد ؛ منظور من هم گزینش حراستی نیست . حتی در مرحله کنکور هم بگوییم کسانی که می خواهند به شغل معلمی بیایند باید در آنجا یک سری ویژگی هایی را مطرح کنیم مثلا اینها را در مصاحبه لحاظ کنیم . از آن جا تا آموزش دادن و تخصیص دادن ردیف ها و...همه باید نگرش شان روی معلم حرفه ای باشد ، در آن صورت تحقق پیدا می کند والا اگر  شما بخواهید با نگاه اداری نگاه بکنید طبیعتا وقتی منافعی در کار باشد خودتان را با آنها قاطی می کنید !

 آنجا که معلم زحمت می کشد و در چهارچوب کلاس با چهل دانش آموز سر و کار دارد طرف نمی خواهد خود را با این مسائل قاطی کند زحمت بکشد ولی وقتی که یک منافعی برایشان  مترتب می شود خودش را قاطی می کند  !

 خیر!

 به این صورت نمی شود ! طرف باید از ابتدا تکلیف خودش را روشن بکند. یا من می خواهم بروم در آن چهارچوب کلاس با دانش آموزان سر و کار داشته باشم و با همکارانم تبادل فکری داشته باشم یا این که می خواهم مدیر باشم و از مزایای مدیریت استفاده کنم.

 نمی شود شتر پلنگ شد هم مدیر باشد و از مزایا آن استفاده بکند هم معلم باشد و در این طرح خودش را قاطی بکند !

 

صدای معلم:

البته خانم رضایی این صحبت هایی که اخیرا آقای اللهیارترکمن اشاره کرده بودند که یک مقدار باید مرزبندی ها و تفکیک ها باید شفاف بشود. مثلا  این که در سیستم اداری آموزش و پرورش دبیر شاغل در پست مدیر کلی داشته باشیم  و این باید تکلیفش روشن شود ؛ یکی از نکات مثبت که در مقام حرف بیان کردند این بود و این که چقدر در عمل پیاده بشود خودش جای بحث دارد.

شما چقدر به شیوه نامه جدید اشراف دارید ؟

 آیا اشرافی دارید تا در این زمینه مطالبی را بیان کنید یا نکاتی را بیان بکنید. حرف هایی که شما زدید درست است ولی به نظر می رسد این عملکردی که آن حرف هایی که اقای اللهیار یا پایه گزاران یا مجریان اصلی رتبه بندی گفتند در مورد نیروهای اداری ؛ خیلی جامه عمل نپوشیده است. یعنی اگر قرار باشد در نیروهای اداری به قول شما تکلیف شان مشخص شود این حتی باید شامل نیروهای مثل مدیر مدرسه یا معاون مدرسه و سایر نیروهایی که خارج از حوزه کلاس تعریف می شوند شامل حال آنها هم بشود؟ ولی آن دیدگاهی که در بدنه اداری آموزش و پرورش وجود دارد این است که مدرسه را با کل اجزای آن و عوامل آموزشی در نظر می گیرند.

 

رضایی:

در ادبیات هم همین را می گوید. در ادبیات کارکنان آموزشی یعنی در ادبیات انگلیسی هم مدیر و معاون را به عنوان کارکنان آموزشی تلقی می کند غیر از معلم. مثلا وقتی به مدیر می گوییم رهبر آموزشی یعنی می تواند طرف مشورت معلم قرار بگیرد. می تواند راهنمای معلم باشد و این منوط به این است که او با کلاس آشنا باشد و شاید به سبب همین بود که بحث آن شش ساعت مطرح شد که مدیر سر کلاس برود و از نزدیک با بچه ها ارتباط داشته باشد. کلاس را درک کند.

 

صدای معلم:

درست است. در ماهیت آموزش و فرایند آموزش اینها درست هستند ولی با این حال در تعریف صلاحیت های معلمی ما نمی توانیم اینها را با همدیگر مخلوط کنیم. درست است؟

رضایی:

بله. باید وزن بدهیم. باید آن ملاک ها و شاخص هایی را که قرار است مبنای امتیاز باشد به اینها وزن داده شود. فرضا معلمی که بیست و چهار ساعت تدریس می کند تا آن مدیر یا معاونی که قرار است شش ساعت تدریس کند ؛ اینها باید وزن بگیرند. مثلا من الآن در هیات پژوهشی هستم ، من تدریس موظف ندارم. برای من چهار ساعت تدریس در نظر گرفته اند. اگراین تدریس را بگیرم امتیازش را می گیرم اگر نداشته باشم امتیازش را نمی گیرم ولی در ابلاغ آمده که من می توانم چهار ساعت تدریس داشته باشم به عنوان یک هیات علمی پژوهشی. به مدیر و معاون هم باید یک چنینی وزن هایی باید داده بشود که کلاس می رود یا نمی رود. من مخالف این کار بودم ولی رای گیری می شد. من مخالف بودم کسی که در اداره کار می کند حتی به قیمت یک روز تدریس اش بخواهد از این طرح استفاده کند.

 

صدای معلم:

در واقع ، الان در حال حاضر این وزن ها دیده نشده است؟

 

رضایی:

این وزن ها دیده نشده است. خیلی کار دارد. به قول شما تا آن چشم اندازی که معلم به عنوان یک فرد حرفه ای دیده شود مسیری طولانی در پیش داریم .

تاکید می کنم اگر این رتبه بندی درست انجام شود یک اعتباری برای معلم می آورد که برای کسی که در رتبه پایین تر است تلاشش را بکند که به رتبه بالاتر ارتقا پیدا کند. این می توانست یک مبنای تلاش علمی باشد. ولی تا آن مرحله ما خیلی فاصله داریم. تا وقتی معلم را به عنوان یک معلم به رسمیت نشناسیم نمی توانیم بگوییم که در این زمینه درست قدم برداشتیم .

بخش نخست

بخش دوم

پیاده سازی و ویرایش : زهرا قاسم پور دیزجی


رتبه بندی معلمان و وضعیت نیروهای اداری و ستادی

چهارشنبه, 16 بهمن 1398 21:56 خوانده شده: 521 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1398/11/17 - 00:03
باید پرسنل اداری آموزش و پرورش تکلیف خود را مشخص کنند یا کار اداری را انتخاب کنند یا کلاس درس را. نمی شود فردی که ده سال از کلاس درس دور بوده، یکمرتبه دوباره تدریس کند.
در مورد استخدام های جدید هم باید کادر اداری مجزا استخدام شوند و حق تدریس نداشته باشند و معلمان مثل اعضای هیات علمی، جدا از کادر اداری باشند. در ضمن بنابه ضرورت، مدیران و معاونان مدارس و مدیران ارشد ادارات و نواحی که معلم هستند باید حتما دوازده ساعت تدریس هفتگی داشته باشند تا رتبه بندی شوند.بنابراین پیشنهاد می شود همانطور که در دانشگاه اعضای هیات علمی و کارمند اداری داریم در آ.پ هم اعضای هیات آموزشی یعنی معلمان ، از کارکنان اداری از هر لحاظ مستثنی باشند.
پاسخ + +1 -2 --
ناشناس 1398/11/17 - 07:03
انصاف و عدالت میطلبه این طرح فقط شامل کادر مدرسه و بترتیب اولویت معلم معاون و مدیر بشه نه کادر اداری و...
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/11/19 - 11:48
اونوقت شما عدالت رو مشخص می کنید؟؟؟
پاسخ + +1 0 --
دکتر س.م.ح.حسینی 1398/11/17 - 07:20
امروز 16 بهمن 1398 از آموزش و پرورش مشهد پرسیدم چرا بعد از 5 سال انتظار من در 7 آبان که قرار بود به گروه عالی ارتقا پیدا کنم این کار را نکردید؟! و چرا حتی رتبه بندی من را "هنوز" اعمال نکرده اید؟! ایشان فرمودند در مورد شما وزارتخانه و شخص وزیر باید تصمیم بگیرد؟!!!!!!

تصویر احکام زیر را در اینستاگرامم (drsmhhosseini@) گذاشتم:
حکم کارگزینی همکار لیسانس الهیات ۵.۰۳۰.۰۰۰ تومان، روحانی مدرسه ۶۳۰۰.۰۰۰ تومان، همکار فوق لیسانس فارسی ۶۲۰۰.۰۰۰ تومان، همکار دکترای شیمی ۶۲۰۰.۰۰۰ تومان و حکم من با مدرک دکترای تخصصی و ۲۵ سال سابقه تدریس ۳۹۰۰.۰۰۰ تومان! لطفا مقایسه و شیر کنید و توضیح دهید که ....
پاسخ + 0 0 --
معلم پیشکسوت 1398/11/17 - 21:26
جناب آقای دکتر
دنبال حق و حقوقتون باشید ولی هیچوقت غصه نخورید.
حقوق ما دست اینها امانته. وقتی خیانت میکنن تنها خودشون ضرر میکنن. خداوند روزی شما رو از زیر سنگ هم شده بهتون میرسونه. ولی چنان خیانتکار رو خوار و خفیف میکنه که دیگه نمیتونه سر بلند کنه.
به جد عزیزت دیدم که میگم.

خدا به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانشان بازگردانید و چون در میان مردم به داوری نشینید به عدل داوری کنید. خدا شما را چه نیکو پند می دهد، هر آینه او شنوا و بیناست. سوره نسا. آیه 58
پاسخ + 0 0 --
معلم پیشکسوت 1398/11/17 - 21:46
بنده هم قرار بود 20 بهمن عالی بگیرم. ولی حق ما رو هم ضایع کردن. دستمون جایی بند نیست بتونیم پیگیری کنیم.
امیدتون به خدا باشه. تا نخواد برگی از درخت نمیوفته. خودش روزی رو قرار داده و خودشم قسمت میکنه. روزی فقط پول نیست. سلامتی و فکر خوب و آرامش و فرزند صالح و عمر بابرکت ... همه روزی هایی هستن که باید قدر بدونید.
قدرت تشخیص حق از باطل فقط به افراد خاصی داده شده.
قدر خودتون و خوبی هاتونو بدونید.
پاسخ + +1 0 --
حیدری 1398/11/17 - 19:06
جناب حسینی سلام
لطفا اینقدر سخت نگیرید اینجا ایران است. اگر شما الان چنین مشکلی دارید من 31 سال پیش آن را تجربه کردم. داستان از این قرار بود که من یک سال زودتر از دوستی از دبیرستانی فارغ التحصیل شدم بعد هر دو در یک مرکز تربیت معلم درس خواندیم. ولی وقتی که حکم دوستم را زدند با این که یک سال دیرتر از من کارش را شروع کرده بود و معدلش 3 نمره از من کمتر بود و سابقه جبهه و ..... هم بر خلاف من نداشت حکمش 20 درصد بیشتر از من بود!!!! البته گله و شکایت من هم در این 31 سال و تا زمان بازنشستگی به جایی نرسید. البته هنوز هم این سوال در ذهن من پیوسته پدیدار می شود که چرا منی که یک سال سابقه بیشتر داشتم حکمم 20 درصد کمتر است و هنوز هم که هنوز است جوابی برای این بی عدالتی پیدا نکرده ام!!!!
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1398/11/17 - 20:02
سر هیچی همه رو ب جان هم انداختن.... بودجه چندغاز برا وزارت مهم و بنیادی. معلومه که همه حسادت مکنن ب هم. خب حق دارند. زندگی خرج داره.
پاسخ + 0 0 --
معلم 1398/12/01 - 09:35
سلام و احترام
این خانم دقیق صحبت نکردند
مقایسه بین اعضای هیات علمی و کادر اداری آموزش و پرورش مع الفارق است.در دانشگاه برخی از اعضای هیات علمی دارای پستهای اداری و مدیرتی هستند و در عین حال همزمان ضمن اینکه پست مدیریتی دارد دوازده ساعت موضفی خودش را تدریس می کند و در عین حال ارتقا می گیرد.در آموزش و پرورش چنین چیزی امکان ندارد.یعنی نمی شود کادر اداری که که باید 44ساعت در طول هفته کار کند همزمان هم تدریس کند و قانون اجازه نمی دهد.چطور می شود که مثلا ساعت10صبح اداره را رها کند و برود تدریس کند؟آیا عملی است؟لطفا قدری دقیقتر و کارشناسی صحبت کنیم و موارد دیگر است که نمی شود اینجا توضح داد
پاسخ + 0 0 --
فاطمه حسینی 1398/12/02 - 19:05
با سلام . زمان ازمون کم بود . سوالات سخت و مفهومی بود . زمان مطالعه منابع هم سه روز کاری بود که مسلما وقت کمی برای ان همه ایین نامه بود .
اینها حاکی از این است که دوست ندارند دیگه همکاری رتبه به اسانی همکاران سالهای قبل بگیرد و حق من که 2 مهر عالی شدم و حکم من بعد سه ماه عوض شد و خیلی ها این اتفاق برایشان افتاد ضایع شد . در صورتیکه راههای زیادی برای حرفه ای نمودن همکاران در هر پستی وجود دارد . هر وقت خودشان حرفه ای شدند بعد به فکر بقیه همکاران باشند .

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

به نظر شما ، جنس ارتباط نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آموزش و پرورش از کدام نوع است ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور