صدای معلم

سعید شهسوار زاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم

نگاهی به " صندوق های بازنشستگی " ؛ از آغاز تا بحران ورشکستگی!

مهمترين چالش بازنشستگان ، بحران صندوق بازنشستگي مي باشد/ تا پايان آذر 1394 در مجموع يک ميليون 268 هزار نفر ( 30% زنان و 70% مردان ) حقوق بگير "  صندوق بازنشستگي کشوري " هستند/ در 5 سال آینده تعداد شاغلان و بازنشستگان آموزش و پرورش با يكديگر مساوي مي شوند/ نبود تناسب ميان حق بيمه پرداختي و حقوق مستمري ، در حال حاضر ورودي هاي بيشتر صندوق هاي بازنشستگي کمتر از خروجي آن است ، کاهش تعداد شاغلان در بخش هاي دولتي و خصوصي ، سن بازنشستگي براي غالب صندوق ها در ايران کمتر از ميانگين جهاني است ، عامل مهم ديگر در بحران زدگي صندوق ها بدهي دولت به صندوق هاي بازنشستگي است/ صرف نظر از هشت سال دفاع مقدس و دوران سازندگي ، دولت اصلاحات با 212.5  درصد رشد بيشترين رفاه اجتماعي را به ارمغان آورده ، سپس دولت تدبير و اميد که با بحران صعب العلاج رکود تورمي مواجه بوده با 200%  رشد مقام دوم را در تأمين رفاه اجتماعي داشته است/ دولت مهروز و عدالت گستر با درآمد هاي افسانه اي ارزي حدود 800 ميليارد دلار ،  درمقام سوم با 33%  رشد قرار دارد/ فقط و فقط در سال 1393 دولت تدبير و اميد شاهد پيشي گرفتن نرخ افزايش حقوق بازنشستگان نسبت به نرخ تورم مي باشيم/ در سال 1395  ، ميزان افزايش حقوق بازنشستگان به صورت پلکاني تلاشي براي  کاهش شکاف بين حقوق بازنشسگان را نمايان مي سازد

نگاهی به بحران صندوق های بازنشستگی  در پاسخ به نظر يکي از خوانندگان عزيز و گرامي متعهد شدم در مورد صندوق هاي  بيمه اي بازنشستگان مطلبي  بنويسم .در پي نوشتˏ نامه سرکار خانم فاطمه سعيدي نماينده محترم تهران در مجلس  دهم به آقاي روحاني  بابت پيگيري وضعيت بازنشستگان آموزش و پرورش اين اقدام را ستوده ، از اتاق فکر ( کارگروه هاي تخصصي ) نهاد هاي مدني درخواست نمودم تا با اعضاي کميسيون تحقيق و آموزش به مذاکره بنشينند .

در همان زمان برخود واجب دانستم که نامه اي سرگشاده  به سرکار خانم فاطمه سعيدي بنويسم و از ايشان به عنوان ملجاء معلمان  بخواهم که با جمع آوري امضاي از فراکسيون اميد و ديگر فراکسيون هاي مجلس ، بحران ورشکستگي صندوق هاي بازنشستگي را به اطلاع رئيس جمهوري ، مرکز پژوهش هاي مجلس، قوه قضاييه ، مجمع تشخيص مصلحت و .. برسانند تا  راه حلي انديشيده شود.

 مهمترين چالش بازنشستگان ، بحران صندوق بازنشستگي مي باشد که در ذيل به آن مي پردازيم  :

 

بخش اول : آشنايي با صندوق هاي بازنشستگي

يکي از چالش هاي مطرح شده  درديدار شهريور ماه امسال حسن روحاني با رهبري مشکلات  "صندوق بازنشستگي " مي باشد .

  1. ضرورت تشکيل صندوق هاي بازنشستگي ( محمد ستاري فر ) :

اگر اجازه دهید مقدمه ای در باب اهمیت و جایگاه صندوق های بیمه اجتماعی ارائه بدهم. به طورکلی کشــورهای متقدم توسعه، اروپای غربی و آمریکا، نگاه ویژه ای بــه مقوله عدالت اجتماعی داشــته اند. عدالت اجتماعی مســاوی با صندوق های بیمه اجتماعی نیســت، اما صندوق های بیمه اجتماعی بخشی از عدالت اجتماعی هستند. با وقوع انقلاب صنعتی بشــر به ابزاری تحت عنوان بازوی مکانیکی دســت پیدا می کند که این بازوی مکانیکی، بعدها تحت عنوان سرمایه فیزیکی و ســرمایه مــادی معرفــی می شــود. از آنجــا که این ســرمایه خستگی ناپذیر و دارای بازده بالا، موجب تحولات وسیع در تولید و ســاختار تولید و وسعت بازار شــده بود، مورد توجه گسترده قرار گرفت و این ســرمایه فیزیکی در مقابل عنصر فراوان نیروی کار از کرامــت بالایی برخوردار شــد. تفاوت موجود بین ایــن دو نوع از ســرمایه به قدری با گــذر زمان اهمیت پیدا می کنــد که موجبات به وجودآمــدن دو مکتــب فکری متفــاوت تحت عنــوان مکتب کلاسیک و مارکسیست را شکل می دهد. طرفداران مکتب کلاسیک در حمایت از ســرمایه، قد علم می کنند و بر اهمیت آن در اقتصاد اشــاره می کنند و طرفــداران مکتب مارکسیســم، افــرادی چون مارکــس، هگل و لنیــن، در نقطه مقابل از اهمیــت نیروی کار در اقتصاد صحبت می کنند. بعدها گفتند که سرمایه دارها به عدالت بی توجه اند؛ در حالی که کلاســیک ها عقیده دارند باید اجازه بدهیم ابتدا رشــد در اقتصاد پایدار صورت گیرد، ســپس از طریق پایداری رشــد در اقتصــاد می تــوان بــی کاران را مشــغول بــه کار کرد.

نظریه پردازان ناب اقتصاد آزاد، باور دارند که رشد بالادست است و نیروی کار پایین دســت یا به عبارتی رشد مقوله ای است صریح در اقتصاد؛ درحالی که عدالت مقوله ای ضمنی است و معنای این را بی توجهــی به عدالــت نمی دانند. در هر حال کشــورهای متقدم توسعه مثل آلمان، انگلســتان و آمریکا در قرن های ۱۸ و ۱۹ روند شــروع توســعه خود را با قدری بی توجهی نسبت به دغدغه های معاش، زندگانی و عزت نفس نیروی کار آغاز کردند که همین امر، بحران هایی را به وجود آورد کــه در ادامه این بحران ها، مقدمات لازم برای شــکل گیری مکتب مارکسیســت فراهم شــد. مارکس عقیده داشــت این کشورها با بی توجهی به عزت نفس کارگران در آســتانه فروپاشــی قــرار دارند که البته این کشــورها بــا طراحی بیمه های اجتماعی در ســاختار اقتصادی به فکر عزت کارگرهای خود افتادند و با کرامت به نيروي انساني و برقرار کردن عدالت توانستند تا حدودي بحران خود را مهار کنند .

بحث عدالت اجتماعي در ديناميسم هاي عملي مکاتب و کشور هاي مختلف از طرق مختلفي شکل گرفته است که مهمترين آنها بيمه هاي اجتماعي و تشکيل صندوق هاي بيمه اجتماعي است. در نتيجه اگر کشوري در پي رشد پايدار باشد و بخواهد با کمترين هزينه و بدون دغدغه به مقاصد بالاي اقتصادي برسد ، چاره اي ندارد جز اينکه توجه خود را به نيروي کارخود جلب کند.

در پايان جنگ جهاني دوم در ادبيات تدوين کننده منشور سازمان ملل متحد ،اين گونه عنوان مي شود که رشد و توسعه بايد براي مردم ، با مردم و به خاطر مردم باشد که اين امر محقق نمي شود مگر با توجه به کرامت و عزت نفس نيروي کار و ارتقاي کيفيت نيروي کار ، سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي

 

  1. تاريخچه  " صندوق بازنشستگي " در ايران

يکم ارديبهشت ماه 1287 تصويب " قانون وظايف " در مجلس اول مشروطه ، زمينه ساز و آغاز گر شکل گيري نهاد بازنشستگي کشوري مي باشد. بر اساس " قانون وظايف " کارمندان دولت مشمول  " پرداخت حقوق بازنشستگي و وظيفه " شدند.

در قانون استخدامي ( مصوب 1301 ) " دايره تقاعد " مأمور اجراي وظايف مربوط به بازنشستگي کارکنان دولت بود .سن بازنشستگي اجباري 70 سال تعيين شده بود .

نخستين احکام رسمي بازنشستگي کشور 4 ماه پس از ظهور قانون استخدامي از فرودين ماه سال 1302 صادر شد .

در سال 1313 با تصويب قانون دانشگاه دايره تقاعد به اداره و پس از مدتي به " ادراه کل بازنشستگي تغيير نام داد. پس از آن نيز اصلاحاتي به اين قانون در سال هاي گوناگون اضافه شد.

31 خرداد 1345 با تصويب " قانون استخدام کشوري " به موجب ماده 701 اين قانون اداره کل بازنشستگي از وزارت دارايي جدا و تابع سازمان تازه تأسيس " امور اداري و استخدامي کشور "  شد. در اين سال قانون استخدامي فعلي جايگزين قانون قبل شد که در فصل هشتم خود به مقررات بازنشستگي اشاره دارد.

فروردين سال 1354 بر اساس اصلاح ماده 70 قانون استخدام کشور " صندوق بازنشستگي کشوري " به صورت موسسه اي مستقل و ابسته به سازمان امور اداري و استخدامي کشور تبديل شد.

يازده اسفند 1378 به منظور تأمين يکپارچگي در مديريت کلان کشور با ادغام سازمان هاي امور ادراي و استخدامي کشور و برنامه و بودجه ، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تشکيل و " صندوق بازنشستگي کشوري  " نيز از موسسات تابعه اي سازمان شد.

21 ارديبهشت 1383 به موجب تبصره 2 ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ،  " صندوق بازنشستگي کشوري " از سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور جدا شد و تابع وزارت رفاه ،کار و تأمين اجتماعي شد .

تا پايان آذر 1394 در مجموع يک ميليون 268 هزار نفر ( 30% زنان و 70% مردان ) حقوق بگير "  صندوق بازنشستگي کشوري " هستند .

 

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش  به نقل از پانا، احمد صافي با بيان اين كه در حال حاضر در وزارت آموزش و پرورش حدود 750 هزار بازنشسته وجود دارد و هر ساله بین 40 تا 60 هزار نفر به این افراد افزوده می شود اظهاركرد: در 5 سال آینده تعداد شاغلان و بازنشستگان آموزش و پرورش با يكديگر مساوي مي شوند.

صافي با بیان اینکه 5 مرجع برای امور بازنشستگان آموزش و پرورش تعریف شده است، تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و کانون های بازنشستگی آموزش و پرورش مرجع های رسیدگی به امور بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش به شمار می روند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور بازنشستگان  با بيان اين كه  62 درصد جمعیت بازنشستگی آموزش و پرورش در صندوق بازنشستگی کشوری عضو هستند، بيان كرد: وزارت آموزش و پرورش صندوق بازنشستگی ندارد و کانون های بازنشستگی به جای صندوق در وزارت آموزش و پرورش فعال هستند و از حقوق بازنشستگان فرهنگی دفاع می کنند .

 
 
  1. انواع صندوق هاي بازنشستگي در ايران :

در ايران بيش از 16 صندوق بازنشستگي وجود دارد که بزرگترين صندوق از نظر تعداد مشترکان، تأمين اجتماعي و قديمي ترين آنها نيز صندوق بازنشستگي کشوري است .

برخي ديگر از صندوق هاي بازنشستگي عبارتند از صنعت نفت ، بيمه مرکزي ، بيمه ايران ، هواپيمايي هما ، صنايع مس ايران ، صدا وسيما ، بانک مرکزي ، بانک ها ، سازمان بنادر و کشتيراني ، کارکنان فولاد ، شهرداري تهران ، وکلاي دادکستري ، آينده ساز و...عمده اين صندوق ها بحران زده هستند .

دلايل تنگناهاي مالي صندوق هاي عبارتند از :

نبود تناسب ميان حق بيمه پرداختي و حقوق مستمري ، در حال حاضر ورودي هاي بيشتر صندوق هاي بازنشستگي کمتر از خروجي آن است ، کاهش تعداد شاغلان در بخش هاي دولتي و خصوصي ، سن بازنشستگي براي غالب صندوق ها در ايران کمتر از ميانگين جهاني است ، عامل مهم ديگر در بحران زدگي صندوق ها بدهي دولت به صندوق هاي بازنشستگي است .

دولت و مجلس طي 4 دهه گذشته با تصويب قوانين ، بدون در نظر گرفتن بار مالي به بحران در اين صندوق ها دامن زده اند.

 

  1. ساختار کلي " نظام بازنشستگي " در ايران

ساختار کلي نظام بازنشستگي در کشور در جدول 1 ارائه شده است.  

 
     
نگاهی به بحران صندوق های بازنشستگی
 
   
 
 
 
 

جدول 1 – ساختار کلي نظام بازنشستگي در کشور

 
  1. برش از برخي از پارامترهاي صندوق هاي بازنشستگي  در سال هاي 1357 و سال 1395 در جدول 2 ارائه شده است .

 
                 
 
 
 نگاهی به بحران صندوق های بازنشستگی
                     
 
                       

جدول 2 : نمايش برش دو مقطع سال 1357 و سال 1395 در برخي از پارامتر ها

همان طور که ملاحظه مي فرماييد با تغيير ساختار جمعيتي (جامعه جوان در سال 1355 با %43 جمعيت زير 14 سال با اميد به زندگي 52 سال در سال 1395 با جامعه رو به پيري با 23% جمعيت زير 14 سال با اميد به زندگي 75 سال مواجهه مي شويم ) اين تغيير ساختار جمعييتي خود بخود براي صندوق هاي بازنشستگي بحران آفرين است .

 

  1. ضريب نفوذ بيمه هاي اجتماعي و گسترش بيمه هاي اجتماعي از سال 1355 تا سال 1395

ضریب نفوذ بیمه هاي اجتماعي را درصد سهم صنعت بیمه اجتماعي از تولید ناخالص داخلی تعریف نموده اند که یک شاخص اقتصادی کمی است . این شاخص که بیانگر نسبت حق بیمه اجتماعي به تولید ناخالص یک کشور است ، می تواند نشان دهنده ارتباط مأنوس یا غیرمأنوس فعالیت صنعت بیمه اجتماعي و اقتصاد یک کشور باشد . همچنین آن را به عنوان یکی از شاخص های رفاه اجتماعی و نشان دهنده رشد ، پیشرفت و بالندگی بیمه اجتماعي  در یک کشور می دانند .

به عبارت ساده تر ؛ اگر مجموع حق بيمه هاي اجتماعي صادره را بر عدد توليد داخلي کشور تقسيم کنيم و حاصل کسر  را در عدد 100 ضرب کنيم . درصد ضريب نفوذ بيمه هاي اجتماعي آن کشور به دست مي آيد که رشد اين پارامتر نشان رشد رفاه اجتماعي در آن جامعه مي باشد .

جدول 3- درصد ضريب نفوذ بيمه هاي اجتماعي از سال 1355 تا سال 1395 در پايان دوران دولت هاي سازندگي ، اصلاحات ، مهرورز، تبير و اميد ارائه شده است.  

نگاهی به بحران صندوق های بازنشستگی      
       
       
       
       
       

جدول 3- مقايسه رشد رفاه اجتماعي در دولت هاي مختلف بر اساس افزايش درصد ضريب نفوذ بيمه هاي اجتماعي

 

همان طور که ملاحظه مي فرماييد : صرف نظر از هشت سال دفاع مقدس و دوران سازندگي ، دولت اصلاحات با 212.5  درصد رشد بيشترين رفاه اجتماعي را به ارمغان آورده ، سپس دولت تدبير و اميد که با بحران صعب العلاج رکود تورمي مواجه بوده با 200%  رشد مقام دوم را در تأمين رفاه اجتماعي داشته است .

ولي دولت مهروز و عدالت گستر با درآمد هاي افسانه اي ارزي حدود 800 ميليارد دلار ،  درمقام سوم با 33%  رشد قرار دارد.

نمودار 1 گوياي اين واقعيت مي باشد.

 نگاهی به بحران صندوق های بازنشستگی

نمودار درصد رشد رفاه اجتماعي بر اساس افزايش ضريب نفوذ بيمه هاي اجتماعي در دولت هاي مختلف

 
  1. فاصله بين افزايش حقوق بازنشستگان با نرخ تورم :

جدول 4- مقايسه تطبيقي نرخ تورم با ميزان افزايش حقوق بازنشستگان و موظفين کشوري در بازه زماني 1386 تا 1394 را نمايان مي کند !

همان طور که ملاحظه مي فرماييد فقط در سال هاي 1388 و 1394 نرخ تورم با ميزان افزايش حقوق بازنشستگان و موظفين تقريبأ منطبق است ،  سال 1393 تنها سالي است که نرخ مصوب  افزايش حقوق بازنشستگان بيشتر از نرخ تورم مي باشد !

 
نگاهی به بحران صندوق های بازنشستگی                  
                   
                   
                   

جدول 4- مقايسه تطبيقي نرخ تورم با ميزان افزايش حقوق بازنشستگان و موظفين کشوري در بازه زماني 1386 تا 1394

 

نمودار 2 نشان دهنده کاهش قدرت خريد بازنشستگان نسبت به نرخ تورم در تمام سال هاي دولت عدالت گستر با درآمد ارزي حدود 800 ميليارد دلار مي باشد ! بجزء سال 1388 در ضمن فقط و فقط در سال 1393 دولت تدبير و اميد شاهد پيشي گرفتن نرخ افزايش حقوق بازنشستگان نسبت به نرخ تورم مي باشيم !

 نگاهی به بحران صندوق های بازنشستگی
 

نمودار2- نمودار ستوني مقايسه پيشي گرفتن نرخ تورم از نرخ افزايش حقوق  بازنشستگان در سال هاي 1386 ستون اول تا سال 1394 ستون نهم همانطور که ملاحظه مي فرماييد فقط در سال 1393 ستون هشتم مثبت است يعني قدرت خريد نسبي فقط در سال 1393 افزايش يافته است.

 

  1. کاهش شکاف بين حقوق بازنشستگان در سال 1395

جدول 5- ميزان افزايش حقوق بازنشستگان در سال 1395  بصورت پلکاني را جهت کاهش شکاف بين حقوق بازنشستگان را نمايش مي دهد .

ميزان حقوق به تومان

درصد افزايش حقوق

تا 750 هزار

20.0%

750 تا 800 هزار

19.5%

800 تا 850 هزار

19.0%

850تا 900 هزار

18.5%

900 تا 950 هزار

18.0%

950 هزار تا يک ميليون

17.5%

يک ميليون تا يک ميليون و50 هزار

17.0%

يک ميليون و50 هزارتا يک ميلون 100 هزار

16.5%

يک ميلون 100 هزارتا يک ميليون 150 هزار

16.0%

يک ميليون 150 هزار تا يک ميلون 200هزار

15.5%

يک ميلون 200هزارتا يک ميليون 250 هزار

15.0%

يک ميليون 250 هزار تا يک ميليون 300 هزار

14.5%

يک ميليون 300 هزار تا يک ميليون 350 هزار

14.0%

يک ميليون 350 هزار تا يک ميليون 400 هزار

13.5%

يک ميليون 400 هزار تا يک ميليون 450 هزار

13.0%

يک ميليون 450 هزار تا يک ميلون 500 هزار

12.5%

ازيک ميلون 500 هزار بالاتر همسان با شاغلان افزايش خواهد يافت .

12.0%

جدول 5- ميزان افزايش حقوق بازنشستگان در سال 1395 به صورت پلکاني

 
 
 

بايد توجه داشت که افزايش حقوق بازنشتگان در سال 1395 به روش  پلکاني ، جهت رفع شکاف بين حقوق بازنشستگان مي باشد ، در اين سال 82% بازنشستگان به روش پلکاني افزايش بيش از 12% افزايش حقوق داشته اند و فقط  18% بازنشستگان افزايش حقوق 12%  داشته اند.

 

نگاهی به بحران صندوق های بازنشستگی

نمودار 3- نمودار پلکاني افزايش حقوق بازنشستگان جهت کاهش شکاف بين حقوق بازنستگان

 

نتيجه گيري :

اگر کشوري در پي رشد پايدار باشد و بخواهد با کمترين هزينه و بدون دغدغه به مقاصد بالاي اقتصادي برسد ، چاره اي ندارد جز اينکه توجه خود را به نيروي کارخود جلب کند.

در پايان جنگ جهاني دوم در ادبيات تدوين کننده منشور سازمان ملل متحد ،اين گونه عنوان مي شود که رشد و توسعه بايد براي مردم ، با مردم و به خاطر مردم باشد که اين امر محقق نمي شود مگر با توجه به کرامت و عزت نفس نيروي کار و ارتقاي کيفيت نيروي کار ، سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي  

دولت ها ، مجالس قانون گذاري ،  موظف هستند جهت افزايش رفاه اجتماعي جامعه ، ضریب نفوذ بیمه هاي اجتماعي را افزايش دهند .

صرف نظر از هشت سال دفاع مقدس و  دوران سازندگي ، دولت اصلاحات با 212.5  درصد رشد بيشترين رفاه اجتماعي را به ارمغان آورده ، سپس دولت تدبير و اميد که با بحران صعب العلاج رکود تورمي مواجه بوده با 200%  رشد مقام دوم را در تأمين رفاه اجتماعي داشته است .

ولي دولت مهروز و عدالت گستر با درآمد هاي افسانه اي ارزي حدود 800 ميليارد دلار ،  درمقام سوم با 33%  رشد قرار دارد.

در تمام سال هاي دولت عدالت گستر با درآمد ارزي حدود 800 ميليارد دلار مي باشد ! بجزء سال 1388، شاهد کاهش قدرت خريد بازنشستگان نسبت به نرخ تورم بوده ايم .

فقط و فقط در سال 1393 دولت تدبير و اميد شاهد پيشي گرفتن نرخ افزايش حقوق بازنشستگان نسبت به نرخ تورم مي باشيم !

در سال 1395  ، ميزان افزايش حقوق بازنشستگان به صورت پلکاني تلاشي براي  کاهش شکاف بين حقوق بازنشسگان را نمايان مي سازد.

پايان قسمت اول

پنج شنبه, 13 آبان 1395 13:20 خوانده شده: 2064 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +17 -2 --
ناشناس 1395/08/13 - 14:43
دفاع از دولت چی بهت میدن
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/08/14 - 10:36
به نام دوست
استاد گرانقدر جناب آقاي ناشناس
بحث چالش صندوق هاي بازنشستگي از بحث چالش کمبود آب در ايران کمتر نيست !
اگر آمار و ارقام گواهي مي دهد که در دولت مهر ورز و پاکدست ( با 800 ميليارد دلار درآمد ارزي ) قدرت خريد بازنشستگان کاهش يافته است ! گناه بنده است ؟ يا گناه دولتمردان مهرورز است؟
عوام فريبان فرصت طلب ( پوپوليست ها ) از جمله معاونت محترم جناب آقاي دکتر حاجي بابايي ( نه حضرتعالي ) با رسم نقش مار، تلاش مي کنند بي تدبيري و فاجعه اقتصادي ( تورم 42% و رشد اقتصادي منفي شش و هشت دهم درصدي ، تحريم هاي ناعادلانه و... ) را مسکوت گذارند !
آمار از کاهش قدرت خريد بازنشستگان ( تفاوت بين افزايش حقوق و تورم ) سخن مي گويد ، معاونت محترم دکتر حاجي بابايي ( نه حضرتعالي ) از پرداخت يارانه نقديˏ معجزه هزاره سوم سخن مي گويد .
شما ، فقط وفقط يکبار ديگر نمودار 2 را با دقت و بدون پيش داوراي نگاه کنيد ! قضاوت را به عهده وجدان بيدار شما و خوانندگان گرامي و منصف مي سپارم !


پاسخ ادامه دارد.
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/08/14 - 10:37
ادامه پاسخ به ناشناس


اگر در فضاي مجازي و فضاي واقعي همه مي خواهند که اختلاف حقوق بازنشستگان با شاغلين کاهش يابد و دولت يازدهم باشيب ملايم چنين کرده است .
مگر بيان حقيقت جرم است ؟ شما ، فقط وفقط يکبار ديگر نمودار 3 را با دقت و بدون پيش داوراي نگاه کنيد ! قضاوت را به عهده وجدان بيدار شما و خوانندگان گرامي و منصف مي سپارم !
نقدي که کارشناسان اقتصادي به احمدي نژاد داشتند اين بود :
اگر یارانه نقدی پرداخت شود خوب طبیعیه ... تورم ایجاد میشه ولي احمدي نژاد ، اقتصاد دانان را دشمن ، تلقي نمود و به قانون مجلس هم پايبند نبود . و باشيب تند کشور را به پرتگاه رساند .
به نظر کارشناسان اقتصادي ، دولت يازدهم نيز در عدم حذف پرداخت نقدي يارانه ها بي تدبيري داشته و بجاي حذف سريع پرداخت نقدي با شيب بسيار ملايم اين حذف را انجام داده است . حقير نيز به تأسي از کارشناسان اين اقدام دولت يازدهم را محکوم مي کنم . ولي اين به معني تأئيد نابخردي هاي معجزه هزاره ˏسوم نمي باشد !


پاسخ ادامه دارد.
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/08/14 - 10:39
ادامه پاسخ به ناشناس


در مقابل فرمايش گوهر بار شما :
دفاع از دولت چی بهت میدن ؟
در قسمت بعدي اين ياداشت شما مطلع مي شويد که همه دولت هاي سازندگي ، اصلاحات ، مهرورز و تدبير و اميد به نقد کشيده مي شوند که براي اصلاح قانون صندوق هاي بازنشستگي و پايداري آن تلاشي نداشته اند ! ولي اين به معني تأئيد نابخردي هاي معجزه هزاره ˏسوم نمي باشد !
در قسمت دوم به نقل از دکتر ستاري فر و دکتر عسگري آزاد مي خوانيد :
• در اين 20 سال هيچ گونه قانون اصلاحي براي صندوق هاي بازنشستگي و پايداري شان نداشته ايم و فقط در بخش حمايتي آنها را توسعه داده ايم و تعهدات را زياد و بازنشستگي را تسهيل کرده ايم .


ياپلسخ ادامه دارد.
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/08/14 - 10:40
ادامه پاسخ به ناشناس


به نقل از فرزانه طهراني روزنامه نگار مي خوانيد :
• سير تاريخي تشکيل صندوق هاي بازنشستگي کشوري و قوانيني که اين صندوق را مکلف به پرداخت مستمري کرده نشان مي دهد که در عمل پس از سال 1354 ، رفته رفته حجم تکاليف صندوق براي ارائه خدمات به بازنشستگان دولت افزايش يافته و متعاقب آن هر ساله عرصه مالي بر اين نهاد حمايتي تنگ تر شده است.
• 9 قانون و 80 هزار ميليارد تومان بار مالي :
بين 28 تصميم اتخاذ شده در سه دهه گذشته ، 9 قانون مهم بيشترين اثر گذاري را بر حجم تکليف مالي صندوق ها داشته است .
در مجموع اين 9 قانون و تصميم توانست 80 هزار و 482 ميليارد تومان بار مالي براي صندوق هاي بازنشستگي کشوري به بار آورد.
ولي اين انتقادات به همه دولت هاي سازندگي ، اصلاحات ، مهرورز و تدبير و اميد به معني تأئيد نابخردي هاي معجزه هزاره ˏسوم نمي باشد !
با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
مخالف سر سخت عوام فريبي و فرصت طلبي ( پوپوليسم )
پاسخ + +12 -2 --
جلیل 1395/08/13 - 15:05
فقط و فقط در سال 1393 دولت تدبير و اميد شاهد پيشي گرفتن نرخ افزايش حقوق بازنشستگان نسبت به نرخ تورم مي باشيم !

در سال 1395 ، ميزان افزايش حقوق بازنشستگان به صورت پلکاني تلاشي براي کاهش شکاف بين حقوق بازنشسگان را نمايان مي سازد. اونهمه صغرا و گبری چید که آخرش اینو بگه که دولت تدبیرو امید بهترین دولته و بیشترین رفاه و معیشت را به ارمغان آورده این جنای شهسوارزاده کلا عاشق دولته دفعه قبل هم گفتم ماموریت ایشان اینست که با ارقان و آمار در صدد دفاع از دولت بر می اید دفعه قبل هم از ادعای دوساش فانی در افزابش 67 درصدی حقوقها دفاع کرد اونهمه ارمار و ارقام اورد تا اثبات کنه حرف فانی درسته البته معلمها می دونند که شهسوار زاده شیفته دولته و مقالاتش سراسر گذب و در دفاع از دولته دیگه حتی یه بچه اول ابتدایی هم میدونه که کاهش تورم به خاطر رکود شدید و ورشکستگی کارخانجات حاصل شده تمام
پاسخ + +12 0 --
جلیل 1395/08/13 - 15:07
کارخانجات ورشکسته اند دائما اخراج میشوند بیکاری گسترده کشور را گرفته اون وقت این شهسوار زاده چی میگه قدرت خرید کم شده مردم پول ندارند خرید گنند طبیعیه تقاضا کم شده و اصلا دلیلی برای افزایش قیمت وجود نداره هر چند انشعاب اب و برق و گاز چهار برابر شده جنای شهسوار زاده نماینده دولت تدبیرو امید جنابعالی باید بدانی که در دولت احمدی نژاد یارانه نقدی پرداخت میشد که جنابعالی به ان اشاره نکردی خوب طبیعیه هدف این بود که قیمتها ازاد بشه پولش نقدی به مردم پرداخت یشه طبیعیه تورم ایجاد میشه در دولت جنابعالی یارانه نقدی مطلقا افزایش پیدا نکرده و به دلیل افزایش قیتها رکود حاصل شده که موجب کاهش قدرت خرید شده این کاهش تورم چون به خاطر کاهش قدرت خرید ایجاد شده قابل تعریف و استناد نیست تورمی که به خاطر ورشکستگی و کاهش قدرت خرید حاصل شود معیار افزایش رفاه نیست
پاسخ + +15 -1 --
بازنشسته 1395/08/13 - 15:08
بت کده دولت با امار وارقام مداح اهل بیت دولت لطف کنید از این موضوع ها خارج شوید لعنت به من که به روحانی رای بدهم
پاسخ + +3 -7 --
سلیمی 1395/08/13 - 15:27
تشکر از جناب شهسوارزاده به خاطر تهیه این نوشته تحقیقی و تاریخی.
متاسفانه ببماری مهلکی که سازمانهای بزرگی مانند بازنشستگی و تامین اجتماعی به آن مبتلا هستند همان بیماری است که تمام سازمانهای دولتی و خصولتی به آن مبتلا هستند یعنی عدم سوددهی که می تواند ناشی از سوء مدیریت یا فساد باشد.
نمونه بارز آن صندوق ذخیره فرهنگیان است. اگر این مقدار سرمایه بعلاوه سرمایه ای که دولت سالها به این صندوق واریز کرده است، دست بخش خصوصی واقعی بود به جرات می توان گفت که سرمایه صندوق، اکنون دهها برابر مقدار کنونی می شد. بنده سراغ دارم سخصی را که چیزی از اقتصاد نمی داند 15 یا 20 سال قبل با یک میلیون تومان زمین خالی خریده است و ارزش همان ملک اکنون بالاتر از 2 میلیارد تومان است. باور کنید مبالغه نیست. حال فکر کنید که چرا این سازمانها با میلیاردها تومان سرمایه و مالکیت دهها و صدها موسسه و کارخانه نه تنها سودده نیستند بلکه در آستانه ورشکستگی هستند.
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/08/14 - 10:54
به نام دوست

استاد بزرگوا و فرهيخته جناب آقاي سليمي

همانطور که حضرتعالي مي فرماييد :

مشکل اين صندوق ها مديريتي مي باشد ! ولي مهمتر از آن نگاه حاکميت ( دولت ها و مجلس ها و نهاد هاي تصميم گيري و تصميم سازي است .)

ابتداء بايد جامعه نسبت به عمق فاجعه پيش رو آگاه شود !

سپس در سايه حضور نهاد هاي مدني و رسانه ها و تعامل با متخصصان و کارشناسان ، راهکار هاي علمي و کارشناسي شده به دولت ها و مجلس ها و نعاد هاي تصميم گير و تصميم ساز ارائه شود .

از اينکه ياد داشت حقير ، موجب شد که کارشناس برجسته چون حضرتعالي به اين موضوع ورود پيدا کنيد و اين اظهار نظر کارشناسي را ارائه نماييد خداوند منان را شاکر مي باشم .

اميد است همه آحاد ملت ( اصولگرا ، اصلاحطلب ، اعتدالي ، مستقل و... ) دست در دست يکديگر براي اصلاح امور کشور ازجمله صندوق هاي بازنشستگي بسيج شوند !

با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +7 -1 --
جلیل 1395/08/13 - 15:40
ایشان دائما عنوان می کرد در آینده نزدیک در مورد صندوق بازنشستگی مقاله خواهم نوشت من فکر می کرد در حمایت از بازنشسته ها قصد مقاله نویسی دارد اما هدفش این بود که از دولت دفاع کند از نظر جناب شهسوار زاده و با استناد به آمار و ارقامشان نتیجه میگیریم که این دولت بالاترین افزایش حقوق را برای بازنشسته ها اعمال کرده و این قشر اکنون در رفاه و آرامشند و با این کاهش تورم دائما در بازار مشغول خرید هستند حقوقهای نجومی و فساد صندوق ذخیره هم که اصلا فساد نبود وامی بود در جهت سرمایه گذاری به اقشار ضعیف جناب شهسوار زاده در موزد صندوق ذخیره فرهنگیان منتظر مقاله بعدیتان هستیم رئیس جمهور محبوبت عنوان کرد که این وام بود نه اختلاس در مورد این صندوق بنویس و از این دولت حمایت کن و باز امار و ارقام ارائه بده
پاسخ + +7 0 --
رضا 1395/08/13 - 15:42
چشم بسته غیب میگی؟دولت بی تدبیری وناامیدی باسلزمان کذایی مدیریتش داره تیرخلاص به بازنشستگان فرهنگی میزنه وشماداریدآدرس عوضی میدی؟چه نفعی برای شماداره؟
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/08/14 - 12:24
به نام دوست
استاد بزرگوار جناب آقاي رضا

حقير چشم بسته غيب نمي گويم بلکه با آمار و ارقام و نمودار برخي از واقعيات جامعه را باز گو مي کنم !
حقير فقط و فقط يکبار به يکي از خوانندگان فهيم قول دادم در رابطه با بازنشستگان عزيز مطلبي تهيه کنم و
در پي نوشت ˏنامه سرکار خانم فاطمه سعيدي نماينده محترم تهران در مجلس دهم به آقاي روحاني بابت پيگيري وضعيت بازنشستگان آموزش و پرورش اين اقدام را ستوده ، از اتاق فکر ( کارگروه هاي تخصصي ) نهاد هاي مدني درخواست نمودم تا با اعضاي کميسيون تحقيق و آموزش به مذاکره بنشينند .
که اين مطلب سر آغاز ˏنوشته اخير مي باشد .
ولي در رابطه با چالش پيش روي ˏبازنشستگان عزيز ، برخود واجب دانستم بجاي جزيي نگري که شيوه ي عوام فريبانه و فرصت طلبان مي باشد و به جزيي نگري و رسم نقش مار ، همواره مشغول مي باشند !
با نگاه کلي تر مشکلات صندوق هاي بازنشستگي را مطرح کنم . زيرا براي رفع چالش هاي عميق ˏصندوق هاي بازنشسگي ، عزم ملي نياز است .

پاسخ ادامه دارد.
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/08/14 - 12:25
ادامه پاسخ به رضا :


در اين ياداشت وخيم بودن اوضاع صندوق بازنشستگي مربوط به آموزش و پرورش بيشتر نمايان شده است آنجا که گفته شده :
" به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از پانا، احمد صافي با بيان اين كه در حال حاضر در وزارت آموزش و پرورش حدود 750 هزار بازنشسته وجود دارد و هر ساله بین 40 تا 60 هزار نفر به این افراد افزوده می شود اظهاركرد: در 5 سال آینده تعداد شاغلان و بازنشستگان آموزش و پرورش با يكديگر مساوي مي شوند. "
اين نشان از فاجعه اي بزرگ است که اگر امروز به آن پرداخته نشود! فردا دير است !
از آنجاييکه بازنشستگان آموزش و پرورش همانند ديگر بازنشستگان کشوري ، از مشکل صندوق بازنشستگي کشوري رنج مي برند ، براي رفع چالش هاي موجود ˏ بازنشستگان ˏفرهيخته ي آموزش و پرورش ، راه حلي جزء رفع چالش صندوق بازنشستگي کشوري وجود ندارد !


پاسخ ادامه دارد.
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/08/14 - 12:26
ادامه پاسخ به رضا :

براي ايجاد عزم ˏملي جهت رفع اين چالش ملي ، راهي جزء بررسي چالش هاي همه صندوق هاي بازنشستگي وجود ندارد !
حال معاونت محترم جناب آقاي دکتر حاجي بابايي ( نه حضرتعالي ) با رسم نقش مار ، حکيمانه مي فرمايند :
شهسوارزاده دائما عنوان می کرد در آینده نزدیک در مورد صندوق بازنشستگی مقاله خواهم نوشت من فکر می کرد در حمایت از بازنشسته ها قصد مقاله نویسی دارد اما هدفش این بود که از دولت دفاع کند .
قدما گفته اند :
چون که صد آمد ، نود هم پيش ماست .
وقتي مشکلات صندوق هاي بازنشستگي با ايجاد عزم برطرف شود !
رفع مشکلات بازنشستگان فرهنگي هم محقق مي شود اپاسخ ادامه دارد.
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/08/14 - 12:29
ادامه پاسخ به رضا :


و اما در رابطه سئوالي که فرموده ايد :
چه نفعی برای شماداره؟
از آنجايکه سئوال شما مشابه سئوال استاد ناشناس روز 13 آبان ساعت 14:43 مي باشد :

دفاع از دولت چی بهت میدن؟
اولأ عرض مي کنم :
1. بحث مبارزه با عوام فريبي و فرصت طلبي ( مبارزه با پوپوليسم ) براي من مهم بوده و ان شاء الله مهم خواهد ماند ! لذا با آمار وارقام مستند دروغ بودن تبليغات عوام فريبانه آنان را اعلام مي کنم !
2. از عو ام فريبان فرصت طلب ، تقاضا دارم بجاي رسم نقش مار ، مستند سخن بگويند !هر چند تحقق اين خواسته محال مي باشد!
3. ولي مي توانم اين خواسته ˏتحقق يافتني را از خوانندگان فهيم ومنصف داشته باشم که ، به کساني که با رسم نقش مار ، واقعيت را کتمان مي کنند ، کم توجهي کنيم !
4. شما و ديگر خواننگان فهيم و منصف را دعوت مي کنم به پاسخ ارائه شده به استاد گرانقدر جناب آقاي ناشناس روز 13 آبان ساعت 14:43 مراجعه فرماييد .

با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
مخالف سر سخت عوام فريبي و فرصت طلبي ( پوپوليسم )
پاسخ + 0 0 --
رضا 1395/08/15 - 15:44
استادارجمندازحوصله وپاسخ جامع شماسپاسگزارم ولی درمورددولت ناامیدی وبی تدبیری وسازمان کذایی مدیریت نظرتان چیه؟چراظلم به بازنشستگان فرهنگی راسنگ تمام گذاشته وهیچ پاسخگویی نداشته است؟آسوده بخوابیم شهرامن وامان است؟
پاسخ + +8 0 --
کیسان ابو عمره 1395/08/13 - 17:12
این همه نمودار و امار لازم نیست چرا واقعیت تلخ وسخت معیشت را با اینگوته نوشته ها به بیراهه می کشانید افزایش پلکانی کدام دردی را از ما دوا کرد کی قدرت خرید ما را بالا برد چرا به دروغ های دولت تدبیر وامید در زمینه اطلاعات غلط نرخ تورم حرفی نمی زنید وقتی نوبخت سه سال با واقعیت موجود همه را سر کار می گذارد معلوم می شود جناب شهسوار زاده هم موج سواری می کند تا بازنشسته ها همچنان زندگی سخت را داشته باشند
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/08/14 - 12:58
به نام دوست
استاد بزرگوار جناب آقاي کيسان ابو عمره

کسي قصد آن را ندارد که واقعيت تلخ و سخت معيشت را با نمودار ها نفي کند !

نمودار پلکاني ( نمودار شماره 3 ) نشان از واقعيت تلخي است که در اين کشور ثروتمند ، بازنشستگاني هستند که با حقوق ماهانه 750 هزار تومان زندگي مي کنند يا بهتر است بگويم ايام بسر مي کنند .
واقعيت تلخ تر آنست که بحران صندوق هاي بازنشستگي همين حقوق 750 هزار توماني را هم تهديد مي کند !

در نمودار شماره 2 با نمايش قدرت خريد نشان داده شده است که تورم کمر ملت راشکسته است ! چه تورم 42% دولت مهر ورز ، چه تورم تک رقمي دولت تدبير و اميد در سال 1394 فقط و فقط در يک سال 1393 قدرت خريد بيشتر شده است !

دراين ياد داشت تلاش شده است که از سياه نمايي مطلق که شيوه عوام فريبان فرصت طلب است پرهيز شود و نقاط مثبت هر چند کوچک به جهت تقويت بيشتر اين نکات مثبت منصفانه مطرح شود .


پاسخ ادامه دارد.
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/08/14 - 12:59
ادامه پاسخ :


در نتيجه گيري از رشد پايدار براي مردم و با مدم سخن گفته شده است !
اگر اين نقد موج سواري مي باشد پس جولان دادن کاسبان تورم که تلاش مي کنند به بهانه خروج از رکود کشور که ناشي از بي تدبيري خودشان مي باشد تورم را افزايش دهند !
عين خدمت به بازنشستگاني مي باشد که صندوق بازنشستگي آنان در حال ورشستگي مي باشد!!

با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
مخالف سر سخت عوام فريبي و فرصت طلبي ( پوپوليسم )
پاسخ + +8 0 --
بازنشسته 1395/08/13 - 17:18
شما چرا از دولت روحانی دفاع میکنی اصلا چرا صدای معلم از مقاله های شما استفاده میکند این دولت هیچ کاری برای بازنشسته ها نکرده است فقط حرف وحرف
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/08/14 - 13:10
به نام دوست

استاد گرانقدر بازنشسته محترم

شما ظاهرأ با بيان برخي از واقعيت ها در نمودار دوم و سوم که نشان مي دهد از سال 1386 تا کنون فقط وفقط يک سال قدرت خريد بازنشستگان افزايش يافته است و يا بازنشستگاني داريم که با حقوق ماهانه 750 هزار تومان بسر مي کنند ! ونيز نشاني از اندک بهبود شرايط را حمايت از دولت روحاني مي دانيد !

بحث ورشستگي صندوق هاي بازنشستگي نقد همه دولت ها مي باشد !

يعني شما توسعه پايدار براي مردم و با مردم را حمايت از دولت روحاني مي دانيد .

با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده

با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +5 0 --
محمد باقر 1395/08/13 - 17:41
اگر پاداش بازنشستگی را زودتر به این عزیزان بدهند و در بعد عید هم با افزایش چند درصدی بیشتر به حقوقشان انها را هم به سایر حقوق بگیران نزدیک کنند بیش از 90 درصد مشکلاتشان حل خواهد شد . کار نشد ندارد. بالاخره باید انها را راضی کرد .با احترام
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/08/14 - 13:29
به نام دوست
استاد بزرگوار جناب آقاي محمد باقر

عدم پرداخت پاداش بازنشستگان سال هاي اخير مربوط به آموزش و پرورش است که يک چالش بزرگ براي اين فرهيختگان عزيز مي باشد !
ولي بحث بحران صندوق هاي بازنشستگي فرا تر از آموزش و پرورش مي باشد و يک بحران ملي است بد تر از بحران آب مي باشد .
لطفأ قسمت بعدي اين ياداشت را مطالعه فرماييد .

با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده

حقير ا
پاسخ + +6 0 --
حسين 1395/08/13 - 18:43
ذكر تاريخچه بازنشستگى چه دردى از باز نشسته ها را دوا خواهد كرد جان كلام انست كه طى ده سال گذشته قدرت خريد بازنشسته ها تقريبا نصف يا يك سوم شده مسئولين بايد هرچه سريعتر به فكر چاره براى ترميم حقوق بازنشستگان باشند نه امروز وفردا كردن و وعده هاى سر خرمن يا تعيين دوره پنج ساله براى ترميم حقوق !
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/08/14 - 13:38
به نام دوست

استاد گرانقدر و فرهيته جناب آقاي حسين
با عمق نظر شما کاملأ موافق هستم !
آنچه نمودار شماره 2 نشان مي دهد قدرت خريد

( افزايش حقوق و افزايش تورم )

قدرت خريد بازنشستگان را از سال 1386 تاکنون کاهش يافته است . و نمودار شماره 3 نشان مي دهد که در اين کشور نفت خيز حقوق برخي از بازنشستگان 750 هزار تومان مي باشد !
هر چند اصلاحاتي در دولت يازده رخ داده است ! ولي در مقابل تهديد جدي صندوق هاي بازنشستگي که ناشي از بي تدبيري همه دولت هاي سازندگي، اصلاحات ، مهرورز و تدبير و اميد و مجالس حامي و يا مخالف اين دولت ها مي باشد . ناچيز است .
لطفأ قسمت بعدي اين ياداشت را مطالعه فرماييد .

با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +4 0 --
فراهانی 1395/08/13 - 18:57
همکار گرامی مقاله شما خیلی واضح وروشن اما یک نکته را توضیح بفرمایید. فقط در دولت مهر ورز بود که فاصله حقوق شاغل وبازنشسته خیلی کم شد که البته با تبعات آن کار ندارم.این در مقاله شما گنجانده نشده. ممنون
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/08/14 - 14:00
به نام دوست
استاد گرانقدر جناب آقاي فراهاني

هدف اين ياداشت ، انکار خدمات دولت مهرورز يا بزرگ نمايي خدمات دولت تدبير و اميد نمي باشد .

اگر عنوان ياد داشت بررسي خدمات و چالش هاي دو دولت مهرورز و تدبير و اميد بود حق با شما مي باشد !

ضمن اعلام اينکه اينجانب بشدت با عوام فريبي و پوپوليسم و يک جانبه نگري مخالف مي باشم .
همين جا اعلام مي کنم که دولت مهرورز که مملکت را با شيب تند به پرتگاه برد ! خدمات ارزنده اي هم به کشور و مردم داشته است .
ونيز دولت تدبير و اميد که جبران مافات مي کند ! نقاط سياه و منفي دارد .

جزم گرايي ( همه اقدامات دولت مهرورز را سياه ديدن و همه اقدامات دولت تدبير و اميد را سفيد ديدن يا برعکس ) خود عوام فريبي و فرصت طلبي يا پوپوليسم است .
پاسخ ادامه دارد.
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/08/14 - 14:00
ادامه پاسخ :

هدف اصلي اين ياداشت بررسي چالش هاي مهم صندوق هاي بازنشستگي مي باشد !
چالشي که کمتر از بحران آب در ايران نيست !
چالشي که با عزم ملي همه قوا ( دولتمردان ، مجلس نشينان ، همه نهاد هاي تصميم گير و تصميم ساز ) که همدلي و تعامل اصولگرا يان ، اصلاح طلبان ، اعتداليون ، مستقل ها و... مي طلبد .
قصد حقير جلب توجه جامعه به موضعات مهم تر مي باشد برعکس آنکه عوام فريبان فرصت طلب همواره تلاش مي کنند که با طرح موضعات فرعي و کم اهميت موضوعات مهم را به محاق برانند !


با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +9 0 --
بازنشسته 1395/08/13 - 19:07
همش شعار حالادیگه خجالت بکشیدازبس به مردم وعده ووعید ودروغ هنوز۱۰۰روزتون نشده
پاسخ + +11 0 --
محسن 1395/08/13 - 19:38
شانس آوردیم این استاد شهسوارزاده مولف کتاب نیست!!!والا م مقاوالا تمام مقالات کتاب های موجود در اینترنت راکپی پیست میکرد و کتاب چندهزار صفحه ای بی سروته جمع آوری میکرد.
استادآمارسازی های دروغین !!!!
راستی یادم رفت حتما تمام صفحات کتابش چندبارهم می نوشت تدبیروامید که شایدخدمتی کرده باشه!!!
استاداگه حوصله داشتیم این متنهای طولانی بی سروته رو بخونیم که الان ماهم یه کاره شده بودیم توی این مملکت بی دروپیکر
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/08/14 - 14:05
به نام دوست
استاد گرانقدر جناب آقاي محسن که حوصله مطالعه زياد نداريد . شما فقط مي توانيد نتيجه هر ياد داشت و مقاله را مطالعه فرماييد .

بازهم جهت الاع شما همکار ارجمند و گرامي عرض ميکنم که خلاصه اين ياد داشت آنست که :


هدف اصلي اين ياداشت بررسي چالش هاي مهم صندوق هاي بازنشستگي مي باشد !
چالشي که کمتر از بحران آب در ايران نيست !
چالشي که با عزم ملي همه قوا ( دولتمردان ، مجلس نشينان ، همه نهاد هاي تصميم گير و تصميم ساز ) که همدلي و تعامل اصولگرا يان ، اصلاح طلبان ، اعتداليون ، مستقل ها و... مي طلبد .
قصد حقير جلب توجه جامعه به موضعات مهم تر مي باشد برعکس آنکه عوام فريبان فرصت طلب همواره تلاش مي کنند که با طرح موضعات فرعي و کم اهميت موضوعات مهم را به محاق برانند !


با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +6 0 --
حسین صدارت 1395/08/13 - 21:33
برایت متاسفم شدیدا
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/08/14 - 14:06
به نام دوست
استاد گرامي و همکار ارجمند جناب آقاي حسين صدارتچرا؟


با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +4 0 --
بازنشسته 1395/08/13 - 21:39
معلمی که 18درصد افزایش حقوق را به رخش میکشید میدونی 18درصدش حتی نصف 12درصد شاغلین نیست،چطور میتونه شکاف موجود را پر کنه؟من نمیگم حق شاغلین را ندهند ولی حقوق زیر یک و نیم برای یه بازنشسته بیمار و عیالوار نامردی نیست؟حالا هی هجده درصد را تو سر ما بزنین،آقا جان درخت تشنه با یه لیوان اب تشنه است حالا بیا ابش را دو برابر کن بعد بگو من ابشو دو برابر کردم،در شرایط فعلی ایا حق ما نیست که همون حد خط فقر را بهمون پرداخت کنند؟ایا حق ما نیست یه بیمه کارامد داشته باشیم؟ما داریم زجر میکشیم این یک و چهارصد تومن حقوق حتی پول ویزیت دکتر و داروی ما هم نمیشه،کاش یه انسان واقعی درد ما را میشنید و یه کاری میکرد
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/08/14 - 14:16
به نام دوست

استاد گرانقدر فرهيخته بازنشسته

نظر حقير آن نبوده و نيست که 18% افزايش حقوق کافي است !

بنده با فرمايشات درد مند کاملأ هم عقيده مي باشم .

نمودار 2 نشان مي دهد که از سال 1386 تاکنون فقط وفقط در يک سال حقوق بازنشستگان نسبت به افزايش تورم پيشي گرفته است .
و

نمودار 3 نشان مط دهد که بازنشسته با حقوق 750 هزار تومان داريم که دولت روحاني با يک شيب بسيار بسيار ملايم در صدد جبران مافات اين چالش عظيم بر آمده است .متأسفانه بحران صندوق هاي بازنشستگي ،چالشي که کمتر از بحران آب در ايران نيست ! در راه مي باشد !

چالشي که عزم ملي همه قوا ( دولتمردان ، مجلس نشينان ، همه نهاد هاي تصميم گير و تصميم ساز ) که همدلي و تعامل اصولگرا يان ، اصلاح طلبان ، اعتداليون ، مستقل ها و... مي طلبد .


با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +4 0 --
بازنشسته 1395/08/13 - 21:39
معلمی که 18درصد افزایش حقوق را به رخش میکشید میدونی 18درصدش حتی نصف 12درصد شاغلین نیست،چطور میتونه شکاف موجود را پر کنه؟من نمیگم حق شاغلین را ندهند ولی حقوق زیر یک و نیم برای یه بازنشسته بیمار و عیالوار نامردی نیست؟حالا هی هجده درصد را تو سر ما بزنین،آقا جان درخت تشنه با یه لیوان اب تشنه است حالا بیا ابش را دو برابر کن بعد بگو من ابشو دو برابر کردم،در شرایط فعلی ایا حق ما نیست که همون حد خط فقر را بهمون پرداخت کنند؟ایا حق ما نیست یه بیمه کارامد داشته باشیم؟ما داریم زجر میکشیم این یک و چهارصد تومن حقوق حتی پول ویزیت دکتر و داروی ما هم نمیشه،کاش یه انسان واقعی درد ما را میشنید و یه کاری میکرد
پاسخ + +5 0 --
بازنشسته 1395/08/13 - 22:36
اقای شهسواری رد گم میکنه که ما دزدی واختلاس صندوق که به نام وام در ذهن مردم حک کردند را فراموش کنیم
بله ما راضی به همین دریافتی هستیم که اختلاسگر به سزای اعمالش برسد
دوم اینکه اختلاس وام بود!!!!!!
اون وام دست کدام حرامخوره!!!!
ما همه ی فرهنگیان به درصدی از اون وام نیازمندتریم
شما هر مطلبی ارائه دهید به هیچ وجه قابل توجیه نیست ونخواهد بود !!!!
ما چکونه باید بتوانیم راه ورسم زندگی صیحیح و سبک زندگی اسلامی را در کلاس به دانش اموزان بیاموزیم!!!!!
اقایان کارشناس واستادان امار حقوقی!!!!!!
دانش اموز امروز با 5سال پیش دنیایی تفاوت کرده
اونا از دروغ استقبال میکنند!!!!!!
چرا ؟؟
چون می دانند فلان مسئولان به راحتی دروغ میگوید!!!! !
حقوق شهروندی رعایت نمیشود!!!!!
پاسخ + 0 0 --
زهرا 1395/08/14 - 07:08
واسه همین میگن حقوق .....رعایت نمی شود
پاسخ + 0 0 --
بازنشسته93 1395/08/14 - 09:00
شهسوارخان مخاطبان فرهنگی و باسوادند خواهشا این مطالب تاریخ مصرف گذشته مرقوم نفر مایید،بعضی مخاطبان مولفند دقت فرمودید یعنی چه،عزت مستدام
پاسخ + 0 0 --
بازنشسته 1395/08/14 - 11:07
حق من بدبخت بردارند اختلاس میلیاردی به فلان فلان شده بدهند
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/08/14 - 14:19
به نام دوست

استاد گرانقدر جناب آقاي بازنشسته از شما تقاضا دارم قسمت بعدي اين ياد داشت را حتمأ مطالعه فرماييد .با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
حقگو 1395/08/15 - 09:51
همه دعوت سر افزایش سن بازنشستگی است پس چرا زمانی که با 40 سال سن بازنشستگی پیش از موعد می کردند نه از حرفا بود ونه مقالعه ای پس حق بدید شک کنند به این حرفا !!!
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/08/16 - 00:18
به نام دوست

استاد محترم جناب آقاي حق گو

کاملأ حق با شما مي باشد ! آنزمان که از بازنشستگي پيش از موعد دفاع مي شد مانند همان زمان بود اجازه حفر چاه آب غير مجاز يا برداشت بي رويه از چاه هاي آب مجاز وجود داشت >
آنزمان کارشناسان گفتند ولي مسولين توجه نکردند !
امروز با کاهش سطح آب هاي زير زميني ، فروکش کردن زمين و ... از يک سو و پير شدن صندوق هاي بازنشستگي و کفگير به ته ديگ خوردن فاجعه زيست محيطي آب و بحران صندوق هاي بازنشستگي مطرح شده است ولي متأسفانه هنوز هم کوش برخي مسئولين قدرت شنوايي و چشم آنان قدرت بينايي اين چالش ها را ندارد .

لطفأ قسمت بعدي اين يادداشت را مطالعه فرماييد .

با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/08/16 - 00:24
به نام دوست

استاد بزرگوار جناب آقاي بازنشسته 93

با اين دوقسمت فرمايش گوهر بار حضرتعالي کاملأ موافق هستم .
بنده به فرهيختگي خوانندگان فهيمي جون شما زرهاي ترديد ندارم .

بنده هيچگاه منکر آن نشده ام که بسياري از مخاطبان مولفند و آثار قلمي ارزشمندي دارند!

ولي از شما استاد بزرگوار اجازه مي خواهم که با اين فرمايش شما مخالفت کنم که تاريخ مصرف اين مطالب گذشته است .

با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +4 0 --
بازنشسته 1395/08/14 - 00:48
اقای محترم با صدای بلند می گویم .......فاتحه بازنشستگان خوانده شده است ...شما هم تورا خدا هم نوا با ما شوید ببرید این حرف های چرت را به گوشه تاریخ بسپارید الان فصل گرسنگی است شکم ها حالیه
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/08/14 - 14:32
به نام دوست
استاد گرامي جناب آقاي بازنشسته

با شما کاملأ موافق هستم که متأسفانه در اين ديار ثروتمند ،بازنشستگان فراموش شده اند .

در ادامه ي اين ياد داشت شما متوجه مي شويد که بي توجهي به بحران صندوق هاي بازنشستگي بي توجي محض به شاغلين هم مي باشد .

چاره کار ناله کردن نمي باشد !

چاره کار طرح مشکلات و ارائه راهکار


و يا حداقل


طرح مشکلات و درخواست ورود تشکل هاي مدني ، رسانه ها و نخبگان جامعه براي ارائه راهکار مي باشد!


طبق نظر کارشناسان براي رفع بحران صندوق هاي بازنشستگي ايجاد عزم ملي لازم است !

طرح موضوع بحران صندوق هاي بازنشستگي در رسانه ها به عزم ملي کمک مي کند !


با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +1 -1 --
معلم ناجی 1395/08/14 - 13:39
یک سوال کلیدی ازصدای معلم وشهسواروهمکاران این آقا میگه دراین دولت بارکود مواجهیم ازیک طرف وزیر نفت میگه روزی حدود چهارهزاربشکه میفروشیم یعنی قد قبل ااز تحریم وبعد برجام میلیاردها پول را آزاد کردند که آمریکاییها بخاطر آن برسروفرق خود میزدند بنده سوالم این است بوجه رابرمبنا فروش نفت وغیرنفتی بستند حال پولهایاآزادشده چه شد واقعا یعنی ا پ که سی و هفت سال کمش گذاشته اند که به فلاکت رسیده حقی ازاین پولها نداشت که شکافش پرشود به نظر نالیدن ازبی پولی دروغی بزرگ است وقابل قبول نیست صدای معلم جواب بدین ماهم اطلاع پیدا کنیم
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/08/14 - 20:02
به نام دوست
استاد بزرگوار جناب آقاي معلم ناجي

قسمت عمده رشد 4/4 درصدي بهار سال 1395 ناشي از حذف تحريم ها و فروش نفت به حدود قبل از تحريم ها مي باشد .
در مورد ميزان پول هاي آزاد شده ( پرداخت هاي امريکا به ايران ) در سايه رفع تحريم ها بنده بي اطلاع هستم .
فقط اين را مي توانم بگويم که دولت فقط و فقط بر اساس بودجه مصوب مجلس ، مي تواند هزينه کند !
اگر ده برابر آنچه شما مي فرماييد از پرداخت آمريکا در سايه رفع تحريم ها پرداخت شود ! دولت اجازه ندارد خارج از بودجه مصوب مجلس هزينه کند .
اگر بخاطر داشته باشيد در دولت اصلاحات صندوق ذخيره ارزي تشکيل شد. و در زمان دولت مهر ورز به تاراج رفت !
ولي حقير از ميزان ذخاير ارزي کشور بي اطلاع هستم .

پاسخ ادامه دارد.
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/08/14 - 20:02
ادامه پاسخ :

در مورد بي توجهي 37 ساله به آموزش و پرورش با شما موافق هستم . هرچند که در سال هاي اخير تلاش شده است تا حدودي جبران مافات شود .

کارشناسان معتقد هستند تا ساختار آموزش و پرورش اصلاح نشود چند برابر بوجه کل کشور هم ، به آموزش و پرورش جاري شود بازهم کار گشا نمي باشد !


با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
معلم ناجی 1395/08/15 - 22:01
استاد گرام منظور بنده هم همین امربود که چرا دولت برای حل مشکل اجازه برداشت از مجلس نمیگیرد مگر مجلس ودولت هم نظرنیستند دولت مهر پول ارزی را به باد داد لااقل تدبیر مشکل ا پ را حل کنه پول هست اراده نیست
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/08/16 - 11:48
به نام دوست

استاد گرانقدر و فاضل جناب آقاي معلم ناجي فرمايش صميمانه و صادقانه حضرتعالي به نتايج ذيل ختم مي شود :

" منظور بنده هم همین امربود که چرا دولت برای حل مشکل اجازه برداشت از مجلس نمیگیرد مگر مجلس ودولت هم نظرنیستند دولت مهر پول ارزی را به باد داد

لااقل تدبیر مشکل ا پ را حل کنه ..."

اولأ خدمت سرور گرامي عرض کنم که بحران صندوق هاي بازنشستگي بحثي فرا تر از آموزش و پرورش است .
ثانيأ اقدامات عجولانه و کارشناسي نشده و پوپوليستي بحران را شديد تر مي کند . پايداري صندوق هاي ذخيره نياز به عزم ملي دارد.

پاسخ ادامه دارد.
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/08/16 - 11:48
ادامه پاسخ :


ثانيأ حضور تشکل هاي مدني بعنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين و رسانه ها بعنوان رکن چهارم دموکراسي که تلاش مي نمايند پژواک نظر کارشناسان و متخصصان براي مراکز تصميم گيري و تصميم سازي مي باشند ، ضروري مي باشد .

ثالثأ به قول علي ربيعي وزير تعاون ، کار و رفاه اجتماعي :
" پايداري صندوق هاي بازنشستگي نيازمند توجه ويژه دولت و مجلس مي باشد . "
مجلس موظف است که با مرور قوانين گذشته و چالش هاي اين قوانين ، قانوني که کار ساز باشد نه مثل اکثر ˏمصوبات ˏقبلي ، قانوني پوپوليستي و مشکل زا تصويب نمايد ! تا پايداري صندوق هاي بازنشستگي را تظمين کند !

لطفأ قسمت بعدي اين ياد داشت را مطالعه فرماييد .

با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +1 -2 --
پروین زنگ ملکی زاده 1395/08/14 - 15:00
استاد شهسوار با تشکر از پاسخ های شما به چند سوال بنده هم جواب بدهید 1...بنده در سال 88با بیست سال وارفاق 5 سال با 25 روز حقوق در ماه بازنشسته شده اما اموزش وپرورش فقط پاداش 20سال بنده را لحاظ واز پر داخت 5 سال ارفاق در پاداش ها طرفه رفت چرا ...2به لحاظ وضع وضع فعلی حقوق چرا رتبه بندی را روی بازنشسته های امثال بنده اجرا نمی کنند 3...من که ماهانه چند صد هزار تومان حق بازنشستگی پر داخت کرده ام دیگران چرا از این موضوع معاف بوده اند خودتان می دانید چه می گویم ایا
پاسخ + 0 0 --
عارف 1395/08/14 - 18:25
همکار گرامی اگر منظور شما بیان ظلمی است که در حق شما شده باید دانست که مورد شما یکی از دهها ظلمی است که ولو قانونی در حق همکاران می شه ولی اگر خواهان اطلاعتی فراتر از مسئولین کار گزینی وغیره هستید (بخصوص سئوال 1و3شما)و احتمالأ به آنها هم مراجعه کرده اید و توقع دارید آقای شهسوار زاده این اطلاعات را به شما بدهند فکر نکنم ایشان از چنین مواردی خبر داشته باشند.
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/08/14 - 20:13
به نام دوست
استاد گرانقدر سرکار خانم ملکي زاده
متأسفانه همانطور که جناب آقاي عارف فرمودند سئوالات شما موردي است . و از آنجاييکه حقير کارشناس کارگزيني نمي باشم و از طرف ديگر اطلاعاتي از شرايط بازنشستگان زودتر از موعد در سال 1388 ندارم . با کمال شرمندگي نمي توانم خدمتي به شما استاد گرانقدر ارائه نمايم .
اميدوارم ناتواني حقير را به بزرگواري خود ببخشيد .با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +1 0 --
عارف 1395/08/14 - 16:47
با سلام جناب شهسوار زاده به نظرم یک راه کار مهم برای اصلاح وضعیت مالی صندوق (افزایش حقوق معلمان است )!!!و در راهکارهایی که مسئولین ارایه می کنند باید به آن توجه شود. که سه مورد آن عبارتند :1بیشترین درصد اعضای صندوق فرهنگیانی هستند که در زمان اشتغال و بازنشستگی حقوق کمتری نسبت به اعضای دیگر که درصد کمی هستند مثل اساتید دانشگاها و قضات و غیره دریافت می کنند و اکثر همکاران راضی هستند متناسب آنها حقوق دریافت کرده وبیمه خوبی از حقوق آنها کسر شود. 2-در مورد افزایش سن بازنشستگی هم به خاطر حقوق های ناچیز وتبعیض های جانسوز همکاران لحظه شماری می کنند تا 30سال تمام شود و تحمل افزایش بیشتر از آن را ندارند. 3-باز بااین حقوقها ارایهٔ طرحهایی چون احتساب 5سال آخر دریافتی برای پرداخت حقوق بازنشستگی نیز ظلم مظاعف بر معلم خواهد بود.
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/08/14 - 20:41
به نام دوست

استاد بزرگوار ، عارف برجسته ، همکار گرامي جناب آقاي عارف از حمايت هاي بيدريغ حضرتعالي صميمانه سپاسگزارم .

سپاس بابت احساس مسئوليت شما در مقابل همکار ارجمند ،سرکار خانم ملکي زاده

هزاران سپاس از شما که مجددأ با حقير در موضوع بحران صندوق هاي بازنشستگي به ديالوگ نشستيد .

به نظر حقير راهکار هاي ارائه شده از جانب حضرتعالي قابل توجه مي باشد .
از شما استاد گرانقدر تقاضاي عاجزانه دارم در اين رابطه دست به قلم شويد و جامعه فرهيختگان را بهرهمند نماييد .

پاسخ ادامه دارد.
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/08/14 - 20:42
ادامه پاسخ :

هدف اصلي اين ياداشت بررسي چالش هاي مهم صندوق هاي بازنشستگي مي باشد !
چالشي که کمتر از بحران آب در ايران نيست !
چالشي که با عزم ملي همه قوا ( دولتمردان ، مجلس نشينان ، همه نهاد هاي تصميم گير و تصميم ساز ) که همدلي و تعامل اصولگرا يان ، اصلاح طلبان ، اعتداليون ، مستقل ها و... مي طلبد .


شما استاد پر توان و قلم بدست عزم ملي را آغاز نماييد .

تا من و شما اين مسائل را مطرح نکنيم و جامعه نسبت به اين چالش بزرگ سکوت اختيار کند ، مطمئن باشيد که چالش و بحران بزرگتر و بزرگتر مي شود .

در پايان حکم درس پس دادن خدمت استاد بزرگ ˏعرفان عرض مي کنم :
از مولانا جلال الدين بلخي نقل مي کنند که فرموده اند :

تا نگرید ابر کی خندد چمن

تا نگرید طفل کی نوشد لبن


حالا از شما استاد فرهيخته تقاضا دارم :
توخود حديث مفصل بخوان از اين مجمل !

با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +2 0 --
جلیل 1395/08/14 - 19:32
جناب شهسوارزاده در اینجا ازدولت تدبیر و امید انتقاد می کند البته فکر نکنید به خاطر حقوق ناچیز جناب شهسوارزاده این دولت ر ا پاک ترین و بهترین دولت تاریخ میداند انتقاد ایشان از این دولت به خاطر عدم حذف یارانه های نقدیست کسیکه الفبای اقتصاد را بداند نیک در می یابد در شرایط رکود عمیق که اکنون قرار داریم که موجب شدیه قدرت خرید مردم به شدت کاهش یابد بهترین کار تزریق پول در جامعه است که یکی از این راهها یارانه نقدیست حالا جناب شهسوارزاده پیشنهاد حذف یارانه های نقدی را می دهد اول باید بدانسن که اصلا یارانه نقدی به چه منظوری به وجود آمد ؟ هدف از دادن یارانه نقدی به ایجاد عدالت در جامعه بود در قبل از یارانه نقدی به دلیل تخصیص یارانه به کالا هر کس که بیشتر خرید می کرد سود بیشتری می برد همانند بنزین کسیکه دارای دو یا سه ماشین بود طبیعیست که استفاده زیادی می برد و در حق کسیکه ماشین نداشت ظلم میشد برای رفع این بی عدالتی و صرفه جویی در مصرف بنزین یارانه از کلا حذف و به
پاسخ + +3 0 --
جلیل 1395/08/14 - 19:38
صورت نقدی به مردم داده شد تا هم صرفه جوی شود و هم این پول به دتناسب بین تمام مردم توزیع گردد خوب طبیعیت با حذف یارانه کالایی و اختصاص به مردم تورم ایجاد خواهد شد اما در مقابل صرفه جویی شدیدی در مصرف بنزین شد و درامد زیادی عاید دولت و مردم گردید اکنون هم که به خاطر بی تدبیری دولت و نداشتن برنامه اقتصادی و سیاستهای ضدمردمی دولت سرمایه داری گرفتار رکود و و رشکستگی کارخانجات هستیم قدرت خرید به کمترین حد در طول تاریخ رسیده حالا جناب شهسوار زاده پیشنهاد حذف یارانه های نقدی را می دهد به دلیل تورم افسار گسیخته و کاهش شدید قدرت خرید حتی اگر کشور رئیس جمهوری نیز نداشت طبیعی بود که تورم کاهش می یافت چون اصلا خرید و فروشی وجود ندارد که شاهد افزایش تورم باشیم منتهی جناب شهسوار زاده تحت هیچ شرایطی حاضر به قبول آن نیست و افرادی مثل ایشان مدام در مقام مدح و ستایش از روحانی موجب شدذه اند خود روحانی نیز باور کند که کاهش
پاسخ + +3 0 --
جلیل 1395/08/14 - 19:39
جلیل, [۱۱.۱۱.۱۶ ۱۸:۵۸]
تورم به خاطر سیاستهای موفق وی بوده است زهی خیال باطل و خام کاهش تورم زمانی موفقیت محسوب میشود که همراه با افزایش قدرت خرید باشد در حقیقت روحانی شانس آورده که پس از تورم سنگین دولت را تحویل گرفته و خود به خود به دلیل رکود و کاهش تقاضا تورم پایین آمده در حقیقت روحانی هیچ کاری انجام نداده و عنوان عوامفریب شایسته روحانی و مداحان وی است که به دروغ ادعای کاهش تورم می کنند اما حرفی از طبیعی بودن کاهش تورم به دلیل از بین رفتن قدرت خرید نمی کنند
پاسخ + +2 -1 --
فراهانی 1395/08/14 - 19:53
بحث چالش صندوق هاي بازنشستگي از بحث چالش کمبود آب در ايران کمتر نيست !
می دانیدیعنی چه.یعنی اینکه احتمال قطع حقوق بازنشستگی آن هم معلمان وجود دارد .دستشان هم به هیچ جا بند نیست.خدا کند این طور نشود
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/08/14 - 20:51
به نام دوست
استاد بزرگوار جناب آقاي فراهاني

از شما تقاضاي عاجزانه درام تا قسمت بعدي اين ياد داشت را با دقت مطالعه فرماييد .

با تقديم احترامات شايسته ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
جلیل 1395/08/14 - 21:00
شما زیادحرفهای شهسوارزاده رو جدی نگیرید تا دلتان بخواهد در این کشور پول هست اگر پول نیست چه طور میلیاردها دلار صرف حقوقهای نجومی شد پول تا دلتان بخواهید هست منتهی دزد زیاده الان شما گطارش دیوان محاسبات را بنگیرید که چگونه از مدیران دفاع کرده وقتی همه مشغول فسادند و نهادهای نظارتی حامی ان امیدی به اصلاح امور نیست رئیس جمهور مملکت هم با عادی جلوه دادن فساد عنوان وام را به کار می برد تنها راه تغییر دولت در خرداد 96 است روحانی امتحان خود را پس داد حقوقها که اضافه نشد فسادهم به شدت افزایش یافت قدرت خزید مردم هم کاهش یافت پس چرا باید به همچین فردی رای داد تازه در دور دوم ایشان تمام یارانه های نقدی را به طور کامل حذف خواهد کرد
پاسخ + 0 0 --
رضا 1395/08/15 - 15:49
زرشک باپلو؟احتمال قطع حقوق ؟دیگه ازاین الفاظ شیطانی نشنویم.
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/08/16 - 00:31
به نام دوست
استاد محترم و همکار گرامي جناب آقاي رضا

از شما درخواست مي کنم قسمت دوم اين ياد داشت را مطالعه فرماييد .

با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +2 0 --
پروین زنگ ملکی زاده 1395/08/14 - 22:33
اقای شهسوارزاده با تشکر از نظر شما به اطلاع می رسانم که زیر جکم بازنشستگی من با مدرک فوق دیپلم کمتر از یک میلون وصد هزار تومان است ایا این نشان دهنده مانده در منجلاب خط فقر نیست در زمان احدی نزاد فله ای به حقوق های بازنشستگان افزایش یافت اما در زمان دولت کلید پرور موضوع به صورت افزایش قطره چکانی بوده ایا این عین عدالت است
پاسخ + 0 0 --
بازنشسته 1395/08/15 - 08:05
احسنت
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/08/16 - 01:12
به نام دوست

استاد گرامي همکار ارجمند سرکار خانم ملکي زاده
با شما در دومورد ذيل کاملأ هم عقيده هستم.
1. مبلغ يک ميليون يکصد هزار تومان حقوق زيرخط فقر مي باشد !
2. در زمان دکتر احمدي نژاد حقوق ها فله اي افزايش مي يافت و در زمان روحاني قطره چکاني

ولي به شما استاد گرامي و خواننده فهيم عاجزانه توصيه مي کنم يکبار ديگر به نمودار 2 باددقت توجه نماييد و بگوييد چرا در دوران درآمد نجومي 800 ميليارد دلاري دکتر احمدي نژاد در دوسال متوالي قدرت خريد ( تفاوت افزايش حقوق و افزايش تورم ) بازنشستگان در پايين ترين سطح خود منفي پانزده و پنجاه صدم بوده است ؟

جواب بسيار واضح است ! در زمان معجزه هزاره سوم ،همانطور که حقوق ها فله اي افزايش يافته ، تورم کمر شکن هم سوپر فله اي افزايش يافته است !

قابل توجه حضرتعالي که برخلاف ادعاي پوشالي معاونت محترم دکتر حاجي بابايي اعداد و ارقام ارائه شده واقعي مي باشد .

با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +2 0 --
عبدالله حقگو 1395/08/14 - 23:13
بنام خدائی که دراین نزدیکیست

یک سئوال ازمحضرشمااستادگرامی دارم ویقین دارم بامدرک معتبرپاسخ آنراخواهیدفرمودچون تنهاکسی که دراین سایت باسندمقالات خودراارائه میفرمایدشماهستید.
آیانرخ تورم ،نرخ رشد تورم ومیزان خط فقر اعلامی دراین سه سال واقعی است؟وبه تفکیک چقدر بوده است؟
من به آمارواعدادی که توسط دولت وبانک مرکزی اعلام میگردداطمینان ندارم ومعتقدم پوپولیستی بوده وفقط بخاطر امیدوارنگهداشتن عمومی،به کذب اعلام میگردد.
سپاس بزرگوار
پاینده باشید
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/08/16 - 01:56
به نام دوست
استاد بزرگوار جناب آقاي راستگو از اينکه حقير را مورد تفقد قرار داده ايد سپاسگزارم .
گفتگو با حضرتعالي و ديگر اساتيد محترم ( خوانندگان فهيم و فرهيخته ) افتخاري براي بنده مي باشد.
در رابطه با پرسش حضرتعالي بايد عرض کنم :
آمار و ارقام اقتصادي ارائه شده توسط بانک مرکزي ، مرکز آمار ايران يا مرکز پژوهش هاي مجلس مي باشد .
منتقدان سر سخت سياست هاي اقتصادي دولت يازدهم ( کاسبکاران تورم ) مي گويند که کاهش تورم ديگر بس است ! کمتر مرجعي بصورت رسمي کاهش تورم را منکر شده است !

ممکن است بين نهاد هاي فوق الذکر ارائه دهنده آمار، بر روي عدد تورم يا عدد رشد اقتصادي اختلافات جزيي وجود داشته باشد که از نظر کارشناسان اقتصادي اين اختلافات جزيي پذيرفته مي باشد .


پاسخ ادامه دارد.
پاسخ + +3 0 --
بازنشسته 93 1395/08/15 - 09:32
ایا واقعا بازنشستگان فرهنگی رو در ک می کنید خیلی همه جارو گل وبلبل وسنبل می بینید واقعیت چیز دیگر ست بعد بازنشستگی اغاز ستم مضاعف است متاسف
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/08/16 - 02:05
به نام دوست

استاد گرانقدر جناب آقاي بازنشسته 93

نيازي نيست نگران باشيد . مگر هشدار هاي کارشناسان براي بحران آب براي نگران کردن مردم است ؟

قطعأ اخطار کار شناسان براي کنترل بحران آب با ارائه راهکار هاي علمي همراه مي باشد که نياز به عزم ملي دارد.
لطفأ قسمت دوم اين ياد داشت را بخوانيد و با راهکار کارشناسان آشنا شويد !


با تقديم احترامات شايسته ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +2 0 --
همشهری استاد 1395/08/15 - 19:28
با سلام خدمت همکار گرامی از دیار کریمان جناب شهسوار زاده

تمام دولت ها در این سرزمین ماتم زاده از اصلاحات ، مهر ورز ، تدبیر و امید ، سازندگی و.... همه و همه بی کفایت هستند .سیاست های بدون تدبیر جای دیگری رقم می خورد ان وقت شما می خواهید با تشکل های مردم نهاد که در حکومت محلی از اعراب ندارند مشکلات را حل کنی همه مردم این مشکلات را می دانند چرا دولت مردان حقوق خود را به 750000 تقلیل نمی دهند تا درد مردم بیچاره را درک کنند تا این دوستان باشند دویست سال دیگر هم وضع همین هست حالا شما دویست یا هزار تا صغری و کبری بچین
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/08/16 - 02:24
به نام دوست

استاد گرامي همکار گرامي جناب آقاي همشهري استاد فرهيخته و انديشمندي از ديار کريمان

با نگاهي به دنياي واقعي و اخيرأ به يمن وجود فضاي مجازي ، براحتي مشاهده مي کنيد که تشکل هاي مردم نهاد ، چگونه تلاش مي کنند تا عزم ملي را براي حفاظت از محيط زيست را ساماندهي نمايند .
عزم ملي براي اجراي صحيح راهکار هاي ارائه شده توسط کارشناسان

لطفأ قسمت دوم اين ياد داشت را با دقت بيشتر مطالعه نماييد تا با راهکار کارشناسان براي رفع اين بحران آشنا شويد .

و همراه با ديگر آحاد ملت ، عزم را جزم نماييم تا اين بحران که ناشي از کم توجهي پيشينيان مي باشد با درايت امروزيان حل شود . تا ارثيه ما به آيندگان بحران آب و بحران صندوق هاي بازنشسگي نباشد !

با تقديم احترامات شايسته ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1395/08/15 - 21:02
چرا نمی گویی آمدندو خوردندو رفتند
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/08/16 - 02:34
به نام دوست

استاد گرانقدر جناب آقاي ناشناس

اگر حقير براي حل بحران آب درکشور عزيزمان ايران بگويم :

آمدندو خوردندو رفتند.

بي راهه نگفته ام چون در سايه بي تدبيري پيشينيان( تقريبأ اکثريت قريب به اتفاق مردم ) که آمدندو خوردندو رفتند.

چنين بحراني بوجود آمده است .

ولي شما قطعأ از نگارنده انتظار داريد که راه حل کارشناسان را هم ارائه کند تا به خاطر خود و آيندگان جهت حل چالش ، تلاش کنيم .

لذا از حضرتعالي تقاضا دارم با دقت قسمت دوم اين ياد داشت را مطالعه نماييد .

با تقديم احترامات شايسته ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +1 -1 --
همشهری استاد 1395/08/16 - 23:11
با سلام از اینکه حوصله به خرج می دهید و جواب تمامی پیام ها را می دهید به عنوان یک هم وطن از شما سپاسگزارم . همه ما اعم از فرهنگی و غیره دلمان برای ایران زمین می تپد اما از اینکه پس از این همه سال با بدبختی اقشار مختلف مردم مواجه می شویم و جز یک عده معدود نو کیسه و فاسد اکثریت زنده هستند اما زندگی نمی کنند نا امیدانه به فردای تاریک می نگریم و ...
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/09/22 - 19:50
به نام دوست
استاد گرامي ، همکار ارزشمند ، همشهري فرهيخته ، هموطن عزيز
قلب تپنده ميليون ها ايراني در گسترده پهناور گيتي که براي آباداني اين سرزمين تلاش مي کنند ، الهام بخش مي باشد.
اطمينان واثق دارم که اين عشق پاک موثر است .
لطفأ قسمت دوم اين ياداشت را مطالعه فرماييد .
با تقديم احترامات شايسته ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1395/09/11 - 16:07
جهت پیگیری خواسته ها با این لینک به گروه تلگرامی فرهنگیان و بازنشستگان اصفهان بپیوندید
https://telegram.me/joinchat/BoKZlUCMO77xsm4-x_GfpQ

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

در مورد اجرای بخشنامه وزیر آموزش و پرورش مبنی بر لزوم انتخاب شبکه اجتماعی داخلی مناسب هر مدرسه ، شما خودتان کدام پیام رسان را ترجیح می دهید ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور