صدای معلم

" بودجه عملکرد 1396 و مصوب 1397 آموزش و پرورش حدود 300% و لايحه بودجه 1398 آموزش و پرورش بيش از 200% بزرگتر از بودجه ي موارد مشابه ي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي است "

بودجه سمی و اصلاح ساختار و منابع آموزش و پرورش ( 2 )

سعید شهسوارزاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم

بودجه سمی و اصلاح ساختار و منابع آموزش و پرورش

در رابطه با مطالبات به حق معلمان ( کسب منزلت و معيشت از دست رفته  ) که در هفته گرامي داشت مقام ِ معلم ، همه ساله پر رنگ تر و رسانه اي تر مي شود ، کارشناسان اعتقاد دارند :  

تا ساختار آموزش و پرورش اصلاح نشود ( سهم آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي افزايش نيابد ! ) افزايش بودجه سمي و بهمن گونه  چاره ساز نمي باشد !

 

در اين رابطه گفت و گوي مجازي ذيل را دنبال مي کنيم  .

 

خلاصه قسمت قبل

با توجه به نمودار شماره يک ( نمودار دايره اي  ) مشخص مي شود که از 5 هزار 806 ميليون دلار يا 203 هزار و 200 ميليارد ريال ِ قسمت " و " تبصره 4 لايحه بودجه 1397 سهم برخي از نهاد هاي از اين تبصره  به شرح ذيل است :

34% به بهبود محيط زيست، آبخيزداري و ساماندهي پسماندهاي كل كشور تخصيص داده شده است . ( مقام اول )

22% به تقويت بنيه دفاعي اختصاص داده شده است .( مقام دوم ) ،

17%  به پاداش پايان خدمت بازنشتستگان آموزش و پرورش تخصيص داده شده است . ( در مقام سوم )

فقط  5% به طرح هاي آبياري تحت فشار، كم فشار و سامانه هاي نوين آبياري يا طرح هاي آبرساني روستايي و توسعه شبكه هاي آن اختصاص داده شده است .( مقام پنجم و ششم به صورت مشترک)

اعداد و ارقام  اين جدول و نمودار، نشان مي دهد که در بودجه سال 1397 به پاداش پايان خدمت بازنشتستگان آموزش و پرورش توجه جدي شده است .

بودجه آموزش و پرورش ، يک بودجه نوجومي در ابر چالش ِ بودجه سمي ِ سنواتي مي باشد !

پيش بيني لايحه بودجه کل کشور در سال 1398 ، برابر هفده میلیون و سی و دو هزار و سیصد و سی و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون

( 270/332/032/17) ریال ، تقريبأ 37 برابر بودجه آموزش و پرورش در همين لايحه 1398 مي باشد .

 

قسمت دوم :

سئوال کننده :

چرا مي گوييد :

بودجه آموزش و پرورش ، يک بودجه نجومي در ابر چالش ِ بودجه سمي ِ سنواتي مي باشد !

 

پاسخ دهنده ( 2 ) :

 1. مکانيسم ِ افزايش حقوق سال 1398 هر چند که چالش هاي اساسي دارد ولي در کوتاه مدت به دليل افزايش پلکاني ،  رضايت نسبي برخي از فرهنگيان فرهيخته که دريافتي کمتري داشتند را فراهم آورده است .

هرچند که اين افزايش ( کاهش شکاف بين حقوق دريافتي  فرهنگيان فرهيخته با برخي از کارمندان دولت ) قابل قدرداني است ولي راه حل رفع مشکل منزلت فرهنگيان نمي باشد !

 1. مقايسه ي بزرگي ِ ابر بودجه ي آموزش و پرورش با دو وزارت خانه ديگر نشان مي دهد که سهم يک سي و هفتم از لايحه بودجه 1398 يعني چه ؟

جهت مقايسه ، بودجه نجومي وزارت ِ آموزش و پرورش با دو وزارت خانه علوم ، تحقيقات و فن آوري و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي ، مجددأ به جدول شماره 7 ( خلاصه بودجه دستگاه هاي اصلی و زیر مجموعه 1398 ) لايحه بودجه 1398 کل کشور ،  مراجعه مي کنيم :

در جدول شماره سه اين گفت و گو  ، بودجه سه وزارت خانه آموزش و پرورش ، علوم ، تحقيقات و فن آوري ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي  با يکديگر مقايسه مي شوند . ( اعداد بر حسب ميليون ريال )

بودجه سمی و اصلاح ساختار و منابع آموزش و پرورش

جدول شماره سه ، جدول مقايسه بودجه سه وزارت خانه آموزش و پرورش ، علوم ، تحقيقات و فن آوري ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي  

( اعداد بر حسب ميليون ريال )

سئوال کننده :

اعداد جدول شماره سه ، رشد سنواتي ِ بودجه دو وزارت خانه ديگر را هم نشان مي دهد !  

 

پاسخ دهنده ( 2 ) :

بله ؛ وقتي ابر چالش بودجه سمي ، رشد مي کند ، سهم هر يک از ذينفعان هم با درصدي کم يا زياد ، رشد مي کند .

ولي نکته  مهم اعداد جدول شماره سه ،  ابر بودجه آموزش و پرورش در مقابل دو وزارت خانه علوم ، تحقيقات و فن آوري ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي است .

 

سئوال کننده :

ابر بودجه آموزش و پرورش در مقابل دو وزارت خانه علوم ، تحقيقات و فن آوري ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي را توضيح دهيد .

 

پاسخ دهنده ( 2 ) :

نمودار شماره سه ( نمودار ستوني )  ، مقايسه بودجه سه وزارت خانه آموزش و پرورش ، علوم ، تحقيقات و فن آوري ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي را نمايان مي کند . ( اعداد بر حسب ميليون ريال )

بودجه سمی و اصلاح ساختار و منابع آموزش و پرورش

نمودار شماره سه ( نمودار ستوني )  ، مقايسه بودجه سه وزارت خانه آموزش و پرورش ، علوم ، تحقيقات و فن آوري ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي در ذيل آمده است : ( اعداد بر حسب ميليون ريال )

 

با کمي دقت در نمودار شماره سه ، ملاحظه مي فرمائيد  :

  1. بودجه عملکرد 1396 و مصوب 1397 آموزش و پرورش حدود  300% و لايحه بودجه 1398 آموزش و پرورش بيش از 200% بزرگتر  از بودجه ي موارد مشابه ي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي است .

  1. بودجه عملکرد 1396،  مصوب 1397 و لايحه بودجه 1398 آموزش و پرورش به ترتيب 6600%  ، 4300% و 2600% بزرگتر از بودجه ي موارد مشابه ي وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري  است .

  2. قابل ذکر است که بودجه عملکرد 1396،  آموزش و پرورش تقريبأ 10300% بزرگتر از  بودجه ي مشابه ي وزارت ورزش و جوانان مي باشد  .

 

سئوال کننده :

با توجه  توضيحات فوق :

تقريبأ 10300 % بزرگتر بودن سهم  آموزش و پرورش  از بودجه ي عملکرد 1396 ، نسبت به وزارت ورزش و جوانان ، نشان مي دهد :

 • بودجه آموزش و پرورش نسبت به بودجه وزارت ورزش و جوانان يک ابر بودجه است   .

چرا از اصطلاح رشد بهمن گونه بودجه آموزش و پرورش سخن مي گويد ؟

 

پاسخ دهنده ( 2 ) :

همانطور که ملاحظه مي فرماييد :

 1. بودجه آموزش و پرورش  يک سي و هفتم ِ کل لايحه بودجه 1398 کشور  است .

 2. در مقايسه با بودجه ديگر وزارت خانه ها و نهاد ، يک ابر بودجه مي باشد !

 3. رشد 100درصدي  يا حتي رشد 1000 درصدي يک گلوله برف کوچک خطري ندارد ولي رشد 7 درصدي يا  37 درصدي يک توده عظيم ِ برف ، بسيار خطر ناک است !

توضيح آنکه از نظر کارشناسان يکي از هفت ابر چالش ِ جمهوري اسلامي ايران ، ابر بودجه سمي آن است !

در ابر بودجه سمي ، افزايش بودجه آموزش و پرورش يک چالش است !

 

سئوال کننده :

در مقدمه اين گفت و گو اشاره کرديد :

" در رابطه با مطالبات به حق معلمان ( کسب منزلت و معيشت از دست رفته  ) که در هفته گرامي داشت مقام معلم ، همه ساله پر رنگ تر و رسانه اي تر مي شود .  "

ولي حالا با  استدلال يک توده عظيم ِ برف ، توجيه مي کنيد که رشد 7 درصدي يا بدتر از آن 37 درصدي بودجه آموزش و پرورش در لايحه بودجه 1398 نسبت به مصوب بودجه 1397 و عملکرد بودجه 1396  يک توده عظيم ِ برف ، بسيار خطر ناک است !

معلوم شد که نبايد به قسم شما اعتماد کرد بلکه بايد به دُم خروس ِ نمايان شده توجه کرد !

گفت و گو ادامه دارد.

 

منابع :

(1 ) تبصره 4 ، قسمت " و " لايحه بودجه سال 1397 كل كشور

( 2 ) جدول شماره 7 ( خلاصه بودجه دستگاه هاي اصلی و زیر مجموعه 1398

پنج شنبه, 02 خرداد 1398 11:59 خوانده شده: 412 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + 0 0 --
دکتر س.م.ح.حسینی 1398/03/02 - 14:57
یک راه موثر برای مدیریت منابع آموزش و پ رصد فعالیتهای اقتصادی مدیران مدارس و نواحی و موسسات و خود اداره کل ها بجای رصد فعالیتهای علمی افرادی ....
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1398/03/03 - 15:34
به نام دوست
استاد بزرگوار ، انديشمند گرامي ، جناب آقاي دکتر س- م- ح - حسيني سپاس بيکران از محبت شما که با حقير به ديالوگ نشسته ايد !
سلام و درود بر شما استاد انديشمند و عزیز


از شما استاد گرانقدر تقاضاي عاجزانه دارم که با قلم ِ شيواي خود در اين زمينه بيشتر بنويسيد و فرهنگيان فرهيخته را بي نصيب نگذاريد .

با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +3 0 --
دبیر 1398/03/02 - 20:36
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل
اخه مرد ناحسابی اولا چطور بودجه یک وزارت خانه با یک ملیون و صدهزار نفر را با بودجه وزارتخانه ای با کمتر از 100 هزار نفر مقایسه می کنی. فقط همین یک نکته نشان می دهدد که جناب عالی باید هرچه سریعتر بروی تعدادی گوسفند بخری و به بیابان ببری و بچرانی و مزدت را بگیری
ثانیا همین اعدادی را که خود نادانت می گویی تقسیم بر تعداد تفرات کن تا بفهمی ابذ بودجه یعنی چه
سوما چشم مسولان کور همه کارمندان را برای پرداخت حقوق جزو یک وزارت خانه حساب کنند انهم وزارت خانه حقوق بگیران دولت.ونکته اخر تا زمانی که زبان نفهم هایی مثل این مصاحبه شونده در این مملکت وجود دارد روز به روز به ته جهنم نزدیک تر و نزدیکتر می شویم.
صدای معلم اگر مردی بدون سانسور تایید کن والا خودتم مثل همون هایی
پاسخ + 0 0 --
مدرس آزاد 1398/03/03 - 05:34
بار الهی! تو مبینی که نکته سنجی از موضوع جمعیت غافل نشد که جای تحسین دارد و لیکن آیا هزینه مجریان و مخاطبان متفاوت نیست؟!
بار الهی! آنچه اینان را بر زمین می‌زند بقای توهّم در تشخیص و حقانیت تفاوتهاست!
بارالهی! امید است دانشگاه شهید رجایی بی توهّم در جذب دانشجوی دورۀ دکتری، اندیشمند تربیت کند!
پاسخ + 0 0 --
دبیر م 1398/03/03 - 06:25
اش نخورده و دهان شوخته و...!!!
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1398/03/03 - 15:48
به نام دوست
استاد بزرگوار ، انديشمند گرامي ، جناب آقاي دبير سپاس بيکران از محبت شما که با حقير به ديالوگ نشسته ايد !
سلام و درود بر شما استاد انديشمند و عزیز
از شما استاد گرانقدر تقاضاي عاجزانه دارم که شأن قلم را حفظ کنيد .
به فرهنگيان فرهيخته احترام بگذاريد .
جايگاه رفيع تار نماي وزين " گروه صداي معلم " را درک کنيد .


به باور حقير و با استناد به نظر کارشناسان ، فرهنگيان فرهيخته زياد هستند ولي زيادي نيستند !
چالش ِ بودجه سمي و طرح ِ چالش ابر بودجه آموزش و پرورش به معني ناديده گرفتن منزلت و معيشت از دست رفته معلمان نيست !

لطفأ قسمت هاي بعدي اين گفتگو را بدون پيش داوري فوق ، دنبال کنيد .


با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
دبیر 1398/03/04 - 10:59
سلام
جناب اقای شهسوار زاده عزیز
بنده شما را مخاطب قزار ندادم. من مصاحبه شونده فرضی را مخاطب قرار دادم.
البته نر من این هست که من و شما هردو نفر داریم یک موضوع را می رسانیم و انهم دیدگاه غلط دیگران نسبت به اموزش و پرورش.
و جناب اقای مدرس ازاد بنده خیلی متوجه موضع شما نشدم . منورتان از این جمله "و لیکن آیا هزینه مجریان و مخاطبان متفاوت نیست؟!" چیست یا در این جمله "آنچه اینان را بر زمین می‌زند بقای توهّم در تشخیص و حقانیت تفاوتهاست!" منورتان چه کسانی است و یا این یکی "امید است دانشگاه شهید رجایی بی توهّم در جذب دانشجوی دورۀ دکتری، اندیشمند تربیت کند" منورتان چه افرادی است
با سپاس از همه بزرگواران
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1398/03/05 - 23:38
به نام دوست
استاد بزرگوار ، انديشمند گرامي ، جناب آقاي دبير سپاس بيکران از محبت شما که با حقير مجددأ به ديالوگ نشسته ايد !
سلام و درود بر شما استاد انديشمند و عزیز
حقير از شما استاد گرانقدر گلايه شخصي نداشته ام .
فقط وفقط از حضرتعالي تقاضاي عاجزانه داشته و دارم که شأن قلم را حفظ کنيد .
به فرهنگيان فرهيخته احترام بگذاريد .
جايگاه رفيع تار نماي وزين " گروه صداي معلم " را درک کنيد .
وقتي مي توان با استفاده از الفاظ مودبانه يکديگر را نقد نمود ! چرا...؟

التماس دعا

با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
ادب 1398/03/06 - 22:26
یعنی واقعاً تمام آموزش و پرورشی ها مؤدبند؟

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

" کیفیت آموزش " را در شبکه شاد و برنامه های تلویزیون چگونه ارزیابی می کنید ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور