صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

علی پورسلیمان/ مدیر گروه صدای معلم

چرا بطحایی آمد ؟

در یادداشت بعدی عملکرد ایشان و نیز برنامه ارائه شده توسط آقای بطحایی را در حد بضاعت مورد نقد کارشناسی و مستدل قرار می دهم/ جامعه ما فاقد نظام " تحزب " و " تشکل " به معنای واقعی و جهانی آن است/ نامزدها در ایام انتخابات در رقابت برای جلب نظر و رای بیشتر  شعارهای " حداکثری " سر داده و انتظارات و توقعات جامعه را به نحود وحشتناک و فزآینده ای بالا می برند/ پس از پایان  ماراتن نفس گیر انتخابات و مشخص شدن چهره پیروز میدان و هنگام معرفی کابینه به یک بار موضوع " ملاحظات " و"  محدودیت ها " مطرح می شوند/ اگر این محدودیت ها و ملاحظات وجود دارد پس چرا در زمان تبلیغات مورد توجه قرار نمی گیرد / نامزدها  حتی با بزرگ نمایی نواقص و تخریب یکدیگر که البته به نفع سیستم نیست و با ارائه وعده ها و شعارهای دست نیافتنی مدینه فاضله ای برای همگان می سازند غافل از آن که جامعه ما اکثرا یک جامعه توده ای و احساسی است و همه به دنبال " قهرمان " می گردند تا وظایف ذاتی و شهروندی خویش را بر دوش وی بیفکنند/ تا زمانی که " جامعه مدنی "  و " نهادهای مدنی "  در کشور ما شکل نگیرند این دور تسلسل تا پایان گریبان گیر ما خواهد بود و همیشه باید در حال دوران  بین چرخه " شورش " و " سکوت " باشیم/ " فانی " و " دانش آشتیانی " محصول لابی و برآیند تشکل های فرهنگیان اصلاح طلب بودند/ تشکل های حامی این وزرا به جای نقد کارشناسی اوضاع ، گرفتن خطاهای سیستم ، اصلاح و ارتقای فرهنگی سازمانی در آموزش و پرورش و ارائه گزارش های شفاف همه چیز را به حال خود رها کرده و بعضا مشغول سهم خواهی و تصاحب میزها و صندلی ها شدند/ اکثرا نخبگان و روشنفکران جامعه ما نیز  به وظایف خویش عمل نمی کنند و بسیاری از آن ها در این مواقع حساس در وادی " پوپولیسم "  می غلطند و آدرس های غلط می دهند و تحرک خاصی برای افزایش چگالی آگاهی جامعه بروز نمی دهند/ در جامعه توسعه و رشد نیافته ما تقریبا همه چیز از دریچه " سیاست " و " روابط  و منافع شخصی " نگریسته شده و معیارهای مهم و راهبردی مانند  " کارآمدی " در رتبه آخر قرار می گیرد/ اگر نمی توانیم جامعه را تغییر دهیم اما  آموزش و پرورش که خانه دوم ماست را باید بتوانیم ترمیم و اصلاح کنیم/ سیستم پایه گذاری کنیم تا شاهد این همه آزمون و خطا ، از بین رفتن سرمایه اجتماعی و اصطکاک تصاعدی نیروها و افکار نباشیم و انرژی سیستم معطوف به هم افزایی و نوآوری و خلاقیت گردد/ در صورت تشکیل سازمان نظام معلمی حتی میزان دخالت های غیرتخصصی و غیرقانونی از منابع مختلف به حداقل خواهد رسید/ اگر این شیفت فرضا از روی آقای زرافشان به فردی مانند شهیندخت مولاوری گرایبش پیدا می کرد ممکن بود این وضعیت برای گروه ها و اقشار دیگر جامعه نیز بازتولید شود و این ممکن بود از نظر مسئولان عوارض و پیامدهایی داشته باشد/ اگر حاکمیت قادر به احصاء و پاسخ گویی مطالبات و حقوق آموزش و پرورش و ذی نفعان آن نیست اما داشتن یک وزیر باسواد ، با شهامت و مردمی حق طبیعی آنان است/ نتیجه طبیعی این کنش و واکنش ها پایین آمدن آستانه تحمل جامعه ، افزایش خشونت  نسبت به گروه های مرجع و در نهایت این خواهد بود که مردم ایران در کنار مردم عراق پرخاشگرترین و عصبانی ترین مردم دنیا باشند/ باید صدای معلمان را شنید/ چهره هایی مانند زرافشان ، بطحایی و... با اندک تفاوتی  از دایره بسته مدیران آموزش و پرورش هستند/ در صورت رای اعتماد مجلس به بطحایی همین وضعیت موجود با اندکی تغییرات حفظ خواهد شد و البته بطحایی سعی خواهد کرد نیروهایی که باعث کوج اجباری وی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی شده و او را از فرصت " وزارت " محروم کردند را از صحنه خارج نماید/ همین  که معلمان توانستند با توسل به مطالبه گری هوشمندانه و خردمندانه اتحاد و لابی نیروهای غیرپاسخ گو و پشت پرده را در هم بشکنند و زرافشان را وادار به انصراف کنند گام بسیاری مهمی در فرآیند مطالبه گری است/ توهین ، اتهام پراکنی ، تخریب و... در شان فرهنگیان  و معلمان نیست/ باید بتوانیم یکدیگر را تحمل کرده و گفت و گو کنیم/ جنس مطالبه گری و کنش گری  از نوع آرام ، تدریجی ، مستمر و رو به آینده  است...

دلایل معرفی محمد بطحایی و آسیب شناسی تشکل های فرهنگیان

پس از انصراف علی زرافشان در خوش بینانه ترین حالت هم کم تر کسی تصور می کرد  که محمد بطحایی در لیست پیشنهادی کابینه تدبیر و امید قرار گیرد .

سعی خواهم کرد در این نوشتار نگاهی به برخی علل شکل گیری این وضعیت داشته و  البته در یادداشت بعدی عملکرد ایشان و نیز برنامه ارائه شده توسط آقای بطحایی را در حد بضاعت مورد نقد کارشناسی و مستدل قرار دهم .

همان گونه که مستحضرید جامعه ما فاقد نظام " تحزب " و " تشکل " به معنای واقعی و جهانی آن است .

نامزدها در ایام انتخابات در رقابت برای جلب نظر و رای بیشتر  شعارهای " حداکثری " سر داده و انتظارات و توقعات جامعه را به نحود وحشتناک و فزآینده ای بالا می برند .

پس از پایان  ماراتن نفس گیر انتخابات و مشخص شدن چهره پیروز میدان و هنگام معرفی کابینه به یک بار موضوع " ملاحظات " و"  محدودیت ها " مطرح می شوند .

اگر این محدودیت ها و ملاحظات وجود دارد پس چرا در زمان تبلیغات مورد توجه قرار نمی گیرد ؟

در واقع نامزدها  حتی با بزرگ نمایی نواقص و تخریب یکدیگر که البته به نفع سیستم نیست و با ارائه وعده ها و شعارهای دست نیافتنی مدینه فاضله ای برای همگان می سازند غافل از آن که جامعه ما اکثرا یک جامعه توده ای و احساسی است و همه به دنبال " قهرمان " می گردند تا وظایف ذاتی و شهروندی خویش را بر دوش وی بیفکنند .

از نظر نگارنده تا زمانی که " جامعه مدنی "  و " نهادهای مدنی "  در کشور ما شکل نگیرند این دور تسلسل تا پایان گریبان گیر ما خواهد بود و همیشه باید در حال دوران  بین چرخه " شورش " و " سکوت " باشیم .

چیزی که من  همواره روی آن تاکید داشته  و دارم فرآیند " مطالبه گری " است .

مطالبه گری با قهرمان زدگی تناسب و سنخیتی ندارد .

قبلا نوشتم ( این جا ) و تاکید کردم که  رئیس جمهور ساز و کار انتخاب وزیر آموزش و پرورش را شفاف سازی کند .

زرافشان با کدام مکانیسم معرفی شد ؟

چرا رفت و بطحایی با کدام مکانیسم و ساز و کار آمد ؟

حداقل در 4 سال گذشته پس از دولت های نهم و دهم این " تشکل های فرهنگیان " بودند که نقش به سزایی در تعیین وزیر آموزش و پرورش داشتند .

" فانی " و " دانش آشتیانی " محصول لابی و برآیند تشکل های فرهنگیان اصلاح طلب بودند .

دلایل معرفی محمد بطحایی و آسیب شناسی تشکل های فرهنگیان  متاسفانه این فرآیند در عمل ناکارآمدی خود را به اثبات رساند و تشکل های حامی این وزرا به جای نقد کارشناسی اوضاع ، گرفتن خطاهای سیستم ، اصلاح و ارتقای فرهنگی سازمانی در آموزش و پرورش و ارائه گزارش های شفاف همه چیز را به حال خود رها کرده و بعضا مشغول سهم خواهی و تصاحب میزها و صندلی ها شدند .

اکنون نیزموافقت و مخالفت آن ها اکثرا از زاویه حفظ منافع شخصی و جایگاه سازمانی و حفظ تیول داری در وزارت آموزش و پرورش است .

تشکل های فرهنگیان که خود فاقد مانیفست و تئوری مشخصی برای فرآیند مطالبه گری و کنش گری معلمان هستند و حتی دارای توان گفت و گو و مذاکره با یکدیگر در یک جمع بسیار محدود نیستند چگونه می خواهند برای جامعه " مرجع " گفتمان سازی  کنند ؟

الگوی فعالیت در این تشکل ها بیش از آن که بر مبنای کار تیمی و مدیریت بر مبنای هدف باشد بیشتر از جنس " رقابت " است ؛ پدیده ای که همزاد نظام آموزشی ما و نرم جامعه است .

تشکل های فرهنگیان باید افکار عمومی جامعه را نمایندگی و راهبری کنند و البته که باید در برابر عملکرد خویش پاسخ گوباشند .

حال در جامعه ای که " تحزب " به معنای واقعی آن تعریف و تببین نشده است و تشکل های فرهنگیان نیز در عمل نشان دادند که مسیر درست ، منطقی و قابل اطمینانی برای ارائه  گزینه " مطلوب با ریسک کم تر " نیستند و حتی برخی از آنان سر بزنگاه جای پای وزیری مانند فانی را خالی کردند ؛ مکانیسم " جایگزین " چه خواهد بود ؟

بنابراین نباید خیلی از انتخاب و معرفی افرادی چون زرافشان و بطحایی و... متعجب شد .

در کشورهای توسعه یافته و دارای نظام " تحزب " این مسائل حل شده است .

احزاب کادرسازی می کنند ، سلسله مراتب تشکیلاتی وجود دارد ، شایسته ترین ها در درون احزاب و طی ساز و کارهای دموکراتیک بالا می آیند و جامعه هم تکلیف خود می داند و انتخاب می کند و مهم از همه این ها ، " پاسخ گو بودن " و " مسئولیت پذیری " حزب پیروز در برابر افکار عمومی است .

اگر حزبی نتوانست به برنامه ها  و عده های داده شده عمل کند مردم در دور بعدی از " حق انتخاب " خود استفاده می کنند .

متاسفانه اکثرا نخبگان و روشنفکران جامعه ما نیز  به وظایف خویش عمل نمی کنند و بسیاری از آن ها در این مواقع حساس در وادی " پوپولیسم "  می غلطند و آدرس های غلط می دهند و تحرک خاصی برای افزایش چگالی آگاهی جامعه بروز نمی دهند .

می توان ادعا کرد که در جامعه توسعه و رشد نیافته ما تقریبا همه چیز از دریچه " سیاست " و " روابط  و منافع شخصی " نگریسته شده و معیارهای مهم و راهبردی مانند  " کارآمدی " در رتبه آخر قرار می گیرد .

حال چه باید کرد ؟

در آموزش و پرورش و به عنوان یک دستگاه محور توسعه چه اقدامی باید انجام داد تا یک ساز و کار و مکانیسم مشخص برای تعیین وزیر آموزش و پرورش تعریف و تبیین گردد .

اگر نمی توانیم جامعه را تغییر دهیم اما  آموزش و پرورش که خانه دوم ماست را باید بتوانیم ترمیم و اصلاح کنیم .

دلایل معرفی محمد بطحایی و آسیب شناسی تشکل های فرهنگیان

  مناسبات را از نو تعریف کنیم .

سیستم پایه گذاری کنیم تا شاهد این همه آزمون و خطا ، از بین رفتن سرمایه اجتماعی و اصطکاک تصاعدی نیروها و افکار نباشیم و انرژی سیستم معطوف به هم افزایی و نوآوری و خلاقیت گردد .

شاید این وضعیت در دستگاه های دیگر نیز الگو برداری شود .

در یادداشت پیشین  در نقد اشتباهات استراتژیک دانش آشتیانی نوشتم ( این جا ) :

6- بارها روی تشکیل سازمان نظام معلمی تاکید کرده ام .

دلایل معرفی محمد بطحایی و آسیب شناسی تشکل های فرهنگیان

متاسفانه بسیاری چه در میان معلمان و چه در میان مسئولان تصور درست و یا جامعی از کارکرد این نهاد پیشرو ندارند .

برای این نهاد مدنی می توان کارکردهای مختلفی تعریف و تبیین کرد .

وقتی که نظام معلمی در یک ساختار از پایین به بالا و با  مشارکت گسترده ، شفاف و قانون مند معلمان شکل می گیرد  می توان ادعا کرد که این نهاد در صورت  تاسیس افکار عمومی معلمان را نمایندگی می کند .

هر چهار سال بحث تعیین وزیر آموزش و پرورش مطرح می شود .

جناح های سیاسی هر یک از منظر خویش و برای آن که آینده سیاسی خود را تضمین کنند وارد این بازی می شوند .

تشکل ها و احزاب نیز مطابق عادت مالوف وارد پروسه سهم خواهی می شوند ...

آن چه که عاید و سهم معلمان از این کشاکش ها ، درگیری ها و ضایع کردن ها می شود به احتمال زیاد یک " وزیر خنثی ، بی تحرک و غیرپاسخ گو "   است.

با این وضعیت میزان اعتماد و امید معلمان به عنوان یکی از ارکان مهم دستگاه تعلیم و تربیت به اصلاح سیستم رو به روز کاهش می یابد .

سازمان نظام معلمی به عنوان یک نهاد مرجع و تخصصی  می تواند نظر خویش را در این مورد تسلیم نماید .

در صورت تشکیل سازمان نظام معلمی حتی میزان دخالت های غیرتخصصی و غیرقانونی از منابع مختلف به حداقل خواهد رسید .

وزیر آموزش و پرورش آینده واقعا مهم ترین اولویتش باید تاسیس و تثبیت درست ، علمی و منطقی این نهاد معلمی باشد . ..."

 

سخنی با مسئولان :

شیفت ( shift ) از زرافشان به بطحایی حاوی پیامی است .

قبلا هم تاکید کردم نیازی نیست در انتخابات سقف انتظارات جامعه را چند برابر کرد و پس از آن صحبت از معذورات و ملاحظات کرد .

جامعه این گونه چرخش ها و توجیهات – حتی اگر مصلحتی در آن نباشد – را نمی پذیرد .

تحلیل من این است که اگر این شیفت فرضا از روی آقای زرافشان به فردی مانند شهیندخت مولاوری گرایبش پیدا می کرد ممکن بود این وضعیت برای گروه ها و اقشار دیگر جامعه نیز بازتولید شود و این ممکن بود از نظر مسئولان عوارض و پیامدهایی داشته باشد ...

اما باید با مردم و معلمان صادق بود .

" ....نمی شود سخن از حاکمیتی بودن آموزش و پرورش راند و نسبت به این که چه کسی وزیر آموزش و پرورش می شود حساسیت مزمن داشت اما فرضا بیش از یک سوم مدارس کشور مخروبه باشند ، دانش آموزان در مدارس کپری و یا کانکسی و... با کم ترین امکانات تحصیل کنند ، آموزش و پرورش همیشه کسری بودجه داشته و تقریبا همه بودجه آن صرف حقوق پرسنل شود و اعتباری برای کیفیت بخشی نداشته باشد ، حق التدریس معلمان تا ماه ها پرداخت نشود ، برخی معلمان خرید خدمات ماهانه فقط سیصد هزار تومان حقوق بگیرند در حالی که حتی بیمه هم ندارند ( این جا ) ، اکثریت معلمان زیر خط فقر بوده و حتی یک بیمه تکمیلی کارآمد نداشته باشند ، در مدارس مشاور و یا مربی بهداشت نداشته باشیم و  صدها مسائل ریز و درشت دیگر ... "

در این جا مخاطب من فقط شخص رئیس جمهور نیست .

اگر حاکمیت قادر به احصاء و پاسخ گویی مطالبات و حقوق آموزش و پرورش و ذی نفعان آن نیست اما داشتن یک وزیر باسواد ، با شهامت و مردمی حق طبیعی آنان است .

این را نمی توان " زیاده خواهی " انگاشت  و صدای حق طلبی را وارونه شنید .

نتیجه طبیعی این کنش و واکنش ها پایین آمدن آستانه تحمل جامعه ، افزایش خشونت  نسبت به گروه های مرجع و در نهایت این خواهد بود که مردم ایران در کنار مردم عراق پرخاشگرترین و عصبانی ترین مردم دنیا باشند .

باید صدای معلمان را شنید .

این  حداقلی ترین خواسته است .

دلایل معرفی محمد بطحایی و آسیب شناسی تشکل های فرهنگیان

سخنی با معلمان :

از نطر بنده و همان گونه که قبلا نیز بیان کردم چهره هایی مانند زرافشان ، بطحایی و... با اندک تفاوتی  از دایره بسته مدیران آموزش و پرورش هستند هر چند ممکن است در ارزیابی کارشناسانه بطحایی در یک پله بالاتر از زرافشان قرار بگیرد .

تحلیل من این است که در صورت رای اعتماد مجلس به بطحایی همین وضعیت موجود با اندکی تغییرات حفظ خواهد شد و البته بطحایی سعی خواهد کرد نیروهایی که باعث کوج اجباری وی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی شده و او را از فرصت " وزارت " محروم کردند را از صحنه خارج نماید ...

همین  که معلمان توانستند با توسل به مطالبه گری هوشمندانه و خردمندانه اتحاد و لابی نیروهای غیرپاسخ گو و پشت پرده را در هم بشکنند و زرافشان را وادار به انصراف کنند گام بسیاری مهمی در فرآیند مطالبه گری است .

مهم این است که این کار با حداقل هزینه انجام شده است .

در کنش گری نباید نگاه " صفر یا صد " داشته و یا مطلق نگاه کنیم .

باید در نظر داشت که وزیر شدن بطحایی و... به معنای به آخر خط رسیدن و پایان دنیا نیست !

جامعه ما توسعه نیافته است و نهادهای مدنی در آن شکل نگرفته است .

توهین ، اتهام پراکنی ، تخریب و... در شان فرهنگیان  و معلمان نیست .

باید بتوانیم یکدیگر را تحمل کرده و گفت و گو کنیم .

معلمان باید با هوشمندی خود ثابت کنند که همچنان " گروه مرجع " هستند و البته این نیازمند استمرار مطالبه گری  در چارچوب قوانین و حرکات مسالمت آمیز است .

جنس مطالبه گری و کنش گری  از نوع آرام ، تدریجی ، مستمر و رو به آینده  است .

" نهادسازی " باید نخستین اولویت وزیر آینده آموزش و پرورش و به ویژه معلمان باشد .

چهارشنبه, 18 مرداد 1396 ساعت 21:40 خوانده شده: 1517 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +18 -2 --
چغندربگ 1396/05/18 - 22:23
یکی از مشکلات ما معلمان تشکل هایی است که به نام کعلمان، به دنبال اهداف باندی خود هستند و با معرفی انسان های ناکارآمد نزدیک به خود باعث بی اعتمادی دولت و مجلس به معلمان می شوند، و نتیجه این می شود!!!! این به دلیل انفعال معلمان است و بس! معلم خموده و بی حال و منتظر قهرمان !!! هرگز پیروز نمی شود!!!
پاسخ + 0 0 --
معلم امیدوار 1396/05/19 - 06:53
جناب پورسلیمان ممنون اکنون وظیفه همه معلمان ودبیران اتحاد در مقابل این اقایی است که توبرنامش نامی از تاسیس سازمان نظام معلمی نیاورده و اعتقادی به تشکلهای صنفی فرهنگیان ندارد وگویا فقط گفته فاز2رتبه بندی!! بابا براحل معیشتمنزلت معلم باید برنامه ملی داشت
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی 1396/05/19 - 07:51
بطحایی دیگه فرسوده و ناتوان هست ۳۵ سال توی وزارت خونه ست

زمان همین آقا صندوق ذخیره فرهنگیان به یغما رفت

نه به بطحایی نه به هر چی پیرمرده فرسوده محافظه کار
پاسخ + 0 0 --
معلم سابق 1396/05/19 - 08:13
جماعت و باند پیرمردهای ستادی اجازه ورود به هیچ غیر خودی نمی دن الان برید اداره کل تمام پست ها دست افرادی هست که بالای 0 تا 35 سال سابقه هستند

اگر قرار بود تحول کنند تا الان کرده بودن


جماعت فقط فکر باند خودشونن بطحایی همه یکی از زیردست های دست پرورده خان زادشون
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی 1396/05/19 - 16:12
تبریک به کارگران شهردای نجفی معلمان رو دور زد
پاسخ + +11 0 --
شهاب 1396/05/18 - 22:33
متاسفانه در کشور ما مطالبه گری آرام ورسانه ای تغییری ایجادنمی کند وتشکل هایی که باید حلقه ی واسط بین معلمان ودولتمردان باشند وخواسته های جامعه ی فرهنگی را به صورت مدون در اختیاردولتمردان قرار دهند ازرسالت اصلی خود منحرف دنبال سهم خواهی به هرقیمتی هستند به گونه ای که از ناکارآمدترن افراد در صورت سهم دهی حمایت می کنند چاره ی کار حرکت های اجتنابی مثل عدم پذیرش اضافه کار عدم اجرای طرح ها عدم برگزاری امتحانات نهایی آن وقت تاثیرگذاری فرهنگیان به چشم خواهد آمد واتفاقات خوبی رقم می خورد
پاسخ + 0 0 --
علی ش 1396/05/19 - 17:03
ولی متاسفانه ما معلمان هیچ وقت باهم متحد نیستیم!!!
پاسخ + +11 0 --
فریاد 1396/05/18 - 22:39
قبول که وزارت بطحایی اخر دنیا نیست ولی خواهشا سری به رزومه وسمتهای ایشون بزنیم سر نخهای مشکلات آموزشی رو میشود پیدا کرد من خودم براستی خیلی دنبال مسول فلان تصمیم نادرست الان می بینم ایشون در راس ان پست بودن.یعنی پس از 36 سال زحمات ایشون یه 4سال دیگه در راس هرم باشند
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1396/05/18 - 22:57
سلام

دوست عزیز

اگر برنامه ایشان را مطالعه کرده اید نقد کنید .

و همراه آن دلایل عدم اجرا و سرلانجام صلاحیت آقای بطحایی را برای اجرای آن ها اعلام بفرمایید .

فریاد را ممکن است کسی نشنود و پس از مدتی در صورت تکرار عادی شود !

پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
فریاد 1396/05/18 - 23:02
نقد برنامه های ایشون در پست قبلی اورده ام از تمامی همکاران تقا ضای مطالعه دارم.
در ضمن جناب پور سلیمان باتشکر از زحمات جنابعالی لطفا جهت مقالات وابتدای هر یک کد گزاری شود تا مقالات مورد علاقه را بعدا راحت پیدا کنیم
پاسخ + 0 0 --
معلم بدون هیجان 1396/05/20 - 09:04
جناب پور سلیمان نیازی به برنامه بطحایی نیست چون این فرد خوب در زمان های که سرپرست شد و زمان های که با فانی همکاری می کرد و همچنین با قول های پرداختی کی می داد و وام های که از صندوق ذخیره فرهنگیان برای ماشین شاسی بلندش سو اسنفاده کرد و شب را روز نشان می داد شناختیم در جایی که خورشید هست نیازی به‌روشنایی چراغ نفتی نیست این فرد خیلی وقت دوست داشت قبایی صدارت بر تن کنه و برای معلمان هم پشیزی ارزش قایل نیست چه با برنامه چه بی برنامه
پاسخ + +5 -1 --
محمدرحیم سهرابی 1396/05/18 - 22:43
نهادسازی امری معقول و از ضروریات زیست مدنی است.بدون نهادهای مدنی مطالبه گری بی معناست.نوع نگاه به نهادهای مدنی بدبینانه و بی نهایت امنیتی است به همین دلیل ورود به نهادهای مدنی با اقبال عمومی مواجه نمی شود چنانچه مبانی فکری زیست مدنی تبیین گردد گرایش به نهادهای جامعه مدنی تقویت شود بدون شک راه برای مطالبه محوری و اثرگذاری در عرصه عمومی باز می شودانصراف زرافشان قدرت نهفته .مطالبه گری عمومی را نشان داد بدون طرح منافع عمومی ازسوی جامعه مدنی امکان اثرگذاری در ساختار قدرت به حداقل ممکن می رسد
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1396/05/18 - 22:54
سلام

دوست عزیز

آقای سهرابی

پی گیری تشکیل سازمان نظام معلمی در چتر نگاه امنیتی قرار نمی گیرد چرا که از مطالبات سند تحول بنیادین نیز به شما می رود .

مهم این است که به مطالبه عمومی تبدیل شود .

در حال حاضر و در این دولت این نگاه نسبت به تشکل ها پر رنگ نیست .

پایدار باشید .
پاسخ + +17 0 --
انجمن فرهنگیان 1396/05/18 - 22:51
لطفا هر معلم در هر شهر فقط یک تماس با نماینده شهر خود بگیرد و با وزیر شدن این آقا مخالفت کند

نه تنها برنامه ی برا معلمان ندارد بلکه هدفش صرفه جویی از همین حقوق زیر خط فقر است
پاسخ + +16 0 --
فرهنگی 1396/05/18 - 22:52
وزیر بهداشت برنامه 100 روز اول کاریش رو اعلام کرد

وزیر بهداشت درباره مهم‌ترین برنامه‌هایش در دولت دوازدهم گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها بحث پایداری منابع (همان سهم پول) حوزه سلامت و رفع اشکالاتی است که گاهی باعث گرفتاری ما و شرکایمان می‌شود اعلام کرد
پاسخ + +11 0 --
ناشناس 1396/05/18 - 23:16
وزیر آموزش و پرورش هم قول دا ه که از آب کره میگیرد.
ایشون تضمین داده که معلمان رو به پایین ترین قشر با کمتریت دریافتی تبدیل کرده و به شدت این صرفه جویی از جیب معلمان و به کام مفت خوران به هر رنگی رو دنبال خواهد کرد.
واقعا تو بد مملکت و بد موقعی شدیم معلم.!!!!
پاسخ + +9 0 --
منوچهر 1396/05/18 - 23:43
در مدارس کشور معلمانی هستند که از لحاظ علمی ومدیریت سرامدتر از زرافشان و بطحایی ودانش هستند .چطور تحمل یک مدیر فرسوده امتحان پس داده را قبو ل کنند ایا مسئولین این را نمیدانند با این انتخاب چه بلایی بسر اموزش در مدارس میاورند.وقتی مدیری در مدرسه ضعیف باشه معلمان از او حرف شنوی ندارند چه رسد به وزارت که وا مصیبتاست.ایا غندالی زیر دست فانی نبود . چرا فانی را عزل کردید؟؟؟ پشت پرده انتخاب بطحایی را افرادی مدیریت میکنند که منافع انها در صندوق و وزارت بخطر افتاده.بطحایی همان کس است که منکر اختلاس غندالی و دارودسته ایشان بود .وقتی در راه دادگاه بود ایشان منکر این موضوع بودند.غندالی را ایشان تطهیر میکرد.
پاسخ + +8 -1 --
حسین 1396/05/18 - 23:51
بطحایی هم اگه بیاد شروع میکنه به عزل و نصب های شخصی بدون برنامه. مثل اشتیانی
پاسخ + +7 0 --
فرهنګی 1396/05/19 - 01:13
افسوس که روحانی معلمان را ناچیز وکوچک بطحایی هیچ برنامه مدونی ندارد ووضعییت را به مراتب وحیم تر میکند روحانی حق معلمان این نیست تجدید نظر کن
پاسخ + 0 0 --
علی ش 1396/05/19 - 17:09
گوارای وجود کسانی باد که دوباره اعتماد کردند!!!!!!!!
هرچند گریبان همه را خواهد گرفت...
پاسخ + +9 -1 --
ناشناس 1396/05/19 - 02:31
شنيده حاكي از آن است که حسام الدین آشنا،از حامیان اصلی حضور بطحایی در آموزش و پرورش است
بطحایی، در زمان وقوع تخلفات در صندوق، قائم مقام هیات امنای صندوق ذخیره و به همراه علی اصغر فانی و شهاب الدین غندالی، از تصمیم گیرندگان اصلی صندوق ذخیره بوده است.
تخلفات متعدد در صندوق، کاهش بی سابقه سود صندوق و حضور خویشاوندان مسئولان صندوق، در شرکت های صندوق، از مواردی است که در صورت انتخاب بطحایی برای آموزش و پرورش، به طور جدی دولت را با چالش رو به رو خواهد کرد.
تضعیف بیمه طلایی، عدم اجرای تبصره 5 ماده 68 قانون خدمات کشوری، کاهش 31 درصدی بند سایر بودجه 95، کاهش سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی به کمتر از یک درصد،عدم توانایی در وصول اعتبار 1700 میلیارد تومانی تبصره 24 قانون بودجه 94 و حذف این تبصره در بودجه 95، عقب افتادن بی سابقه پرداخت حقوق حق التدریس ها، ناتوانی در پرداخت پاداش به موقع بازنشستگان، و نیز بودجه بسیار ضعیف سال 96، که حاصل رایزنی های تیم محمد بطحایی است، از دیگر مواردی است که معرفی ايشان را در اين پست مهم به يك شوخي تبديل مي كند.
پاسخ + +10 0 --
ناشناس 1396/05/19 - 07:35
سلام جالبه بدانید با آمدن آقای زرافشان کمپینی تشکیل شد که از ایشان به جد طرفداری می شد بعد که انصرافددادند همکاران حوزه وزارتی که ادمین آن هستند زیر بار نمی رفتند و بالاخره در ساعات آخر با مطرح کرون اینکه ایشان بیمار شدند و انصراف دادند کوتاه آمدند این روزها با عوض کردن اسم گروه به شدت از آقای بطحایی طرفداری می کنند و هررکس دوبار انتقاد کند زود ریمو می شود سخنی دارم با این عزیزان که
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/05/19 - 09:47
❗️هشدار
پاسخ + +7 0 --
فرهنگی 1396/05/19 - 11:40
ما بازیچه اینها هستیم.
عروسکهای خیمه شب بازی هستیم که رئیس جمهور و مشاوران و اتاق فکرش هر طور که می خواهند ما را می رقصانند.

متاسفم از این انتخابها..زرافشان و بطحایی...

همه شان سر و ته یک کرباسند..

فکر میکنم تنها راه باقی مانده برای مطالبه گری تحصن است. تحصن خودجوش معلمان...

چون هیچ کدام از تشکلهای فعلی قدرت حمایت از منافع معلمان را ندارند و شاید برخی از آنها بیش از آنکه به منافع جمعی فرهنگیان بیاندیشند به منافع فردی و منافع تشکل خود فکر میکنند.

گوش آقایان سنگینتر از آن است که صدای قلم را بشنود...

صدای بلندتر نیاز است...

صدای تحصن... تجمع... تعطیلی مدارس...
پاسخ + 0 0 --
انوش رامش فرنیا 1396/05/19 - 12:15
تنها راه حلی که باعث جلب توجه مسئولان می شود همین است.با نامه نگاری و ارتباطات هیچ توجهی به آ.پ نشده و نخواهد شد. مخصوصا روحانی که کاملا به آن بی توجه است.
پاسخ + +7 0 --
ناشناس 1396/05/19 - 12:22
اقای رحانی بیدار شو .چهار سال خیلی زود میگذره.سال اخر ک هیچی .یعنی س سال ایشون ریس جمهور هستن .بماند این یادگارهای ایشون تا سال اخر ریاست جمهوری
پاسخ + 0 0 --
علی ش 1396/05/19 - 17:12
عشق روحانی فقط ریاست است و چتر باز کردن برای عده ای تا بچاپند...
پاسخ + +2 -25 --
محمد باقر شیبانی 1396/05/19 - 12:44
اقای بطحائی نیرویی معتدل و میانه رو است .در حوزه آموزش و پرورش کار کرده و آسیبها را می داند و انشاءالله چنانچه با رای بالای 180 وزیر شوند این خودش نشان از یک پرش بلند برای حل مشکلات این حوزه است.هنوز طرحهای اقای فانی خوب اجرا نشده و اگر همان طرحها پیگیری شود و اجرا گردد بالنسبه مشکلات تا حد مطلوبی مرتفع خواهد شد.اگر معلمین از پراکندگی نظرات دست بردارند و با اقای بطحایی متحد شوند من تضمین میکنم که خواسته های انان در اندک زمانی محقق خواهد شد.با احترام
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/05/19 - 16:44
شما؟ تضمین می کنم!!!
پاسخ + 0 0 --
علی ش 1396/05/19 - 17:13
چقدرم نظرات معلمان کارساز و موثره!!!!!!!!
دست بردار مومن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/05/19 - 20:34
عجب
پاسخ + 0 0 --
شهاب 1396/05/20 - 13:26
آقای بطحایی.خودتی؟اسمتوعوض کردی؟ای شیطون!
پاسخ + 0 0 --
1396/05/21 - 23:47
این آقای شیبانی که جاهای دیگه خودشوازطبس معرفی میکنه وخیلی علاقه داره همه بدونن فوق لیسانس فلسفه تعلبم وتربیت گرفته دچارتوهم شده یااصلاآموزش وپرورسی نیست وازچیزی خبرنداره.حرفاش زوجدی نگیرین بلورش میشه.
پاسخ + +5 -1 --
شهروند 1396/05/19 - 13:00
درود استاد.این فرد یک بند باز سیاسی است ومدال نوبخت بر سینه اش سند بر باد دادن آرزوهای معلمان در جهت بهبود وضعیت است.
پاسخ + 0 0 --
الف ص 1396/05/19 - 14:48
تضمین می‌کنید؟ چک؟ سفته؟ یا عملکرد دوران معاونتش؟ توضیح بفرمائید. لطفا ...
پاسخ + +4 -2 --
ناشناس 1396/05/19 - 13:47
متاسفم برای ایرانم.مهد دانشمندان و مدیران قوی.
دانشمندانی که در اروپا و آمریکا مدیریت می کنند.
با این اوصاف گماردن افراد ضعیف و بی برنامه و بی کارنامه در پست وزارت چه توجیهی دارد؟!!
پاسخ + +5 0 --
معلم بدون هیجان 1396/05/19 - 16:18
جناب محمد علی نجفی که قبلذانتخابات ریس ستاد فرهنگیان بود به قیمت مناسبی فرهنگیان را در قبال سند حکومت شهرداری تهران فروخت فکر کنم متاع خوبی بدست اورده و فرهنگیان را دسناویز رسیدن به شهرداری قرار داد تا بود چنین بود تا باد چنین باشد خیرکم نجفی خوب بازار گرمی کردی و حالا قبول داریم ا.پ اولویت روحانی بوده چون تو دستاویزش شدی و فروختی
پاسخ + +3 0 --
اموزگار 1396/05/19 - 17:12
با سلام از این همه متن ومقاله نوشتن چه فایده ای داشته برای معلمان ؟اگر راست میگوی برادر نویسنده این مطالب را انتقال بدهید.هی برای ما معلم ها می نویسی که چه ؟من وتمام همکارانم در تمام ایران این مطالب را می دانیم.وشاید از شما بهتر مشکلات را درک می کنیم چون در شهر ها ومناطق و روستاهای محروم خدمت می کنیم.موفق باشید
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1396/05/19 - 20:41
سلام

دوست عزیز

آقا / خانم آموزگار

مهم ترین ابزار معلم قلم است .

شما هم بنویسید .

از مشکلات تان .

چرا منتظر دیگران هستید ؟

پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
shayan 1396/05/20 - 13:37
چقدر نوشتند و فریاد زدن.فریاد رسی ندیدیم.
پاسخ + +7 0 --
وحید 1396/05/19 - 18:30
برنامه بطحایی به مجلس را بخوانید .اشتباه املایی دارد .حالا این فرد می خواهد وزیر اموزش و پرورش شود. درب این وزراتخانه تخته شود بهتر است.
پاسخ + +5 0 --
شهاب 1396/05/19 - 20:22
نجفی همه را فریب داد به آ.پ پشت کردوشهردارتهران شدوزارت آ.پ برای افرادتوانمند دافعه ولی برای ناکارآمدها جاذبه دارد پس راهی جز اقدامات اعتراضی توسط فرهنگیان وجود ندارد
پاسخ + +4 0 --
shayan 1396/05/20 - 13:35
نجفی معلمان ساده را دور زد.و همینطور خیلی زود قبل انتخابات فریب وعده ها.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/05/20 - 15:43
کابینه تدبیر و امید آمد از راه
من کل این کابینه را گلشن گرفتم
جمع وزیران کارکشته تر ز سابق
پس جمله را یک روح در یک تن گرفتم
با این وزیرانی که روحانی گزیده ست
دیدی سر شوق آمدم من زن گرفتم
حتی شنیدم آیت الله جنتی هم
حرفی زده کز آدمی متقن شنیدم
گفته به روحانی که گرچه این جهان را
کمتر ز کفش پاره و ارزن گرفتم
اما شنیدم تا علی مان شد وزیرت
والله یک عمر دوباره من گرفتم.
"رضا رفیع"
پاسخ + 0 -1 --
ناشناس 1396/05/20 - 17:47
سلام خسته نباشید..جناب اقای پورسلیمانی یک سوال دارم البته مرتبط به مقاله تون نیست ببخشید،بنظرشما که یک کارشناس زبده هستید.ایا واقعا تعدادحجم وکتب ودفاتری که بچه ها توی کیف مدرسه هرروزحمل میکنن واسه کمرشون مضرنیست .؟کیف یک بچه کلاس اولی را ازشنبه تا 4شنبه با هرروزدرمدرسه ترازوبکشیدتقریبا حدود12-17کیلوگرم .بقیه پایه هاحتی بیشتره.ایا برای سلامتی شون مضرنیست،؟
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1396/05/20 - 20:13
سلام

دوست عزیز

وقتی مدیریت در همه جا علمی و به روز شد و دانش آموزان برای یادگیری مهارت های زندگی برای مدرسه آمدند و البته این ها نیازمند یک رنسانس علمی در نگرش ها در همه سطوح به ویژه معلمان تحت زعامت یک وزیر جسور و با سواد باشد قطعا به یک جامعه سالم خواهیم رسید .

پایدار باشید .
پاسخ + 0 -1 --
ناشناس 1396/05/20 - 18:28
درس خوان ها ضررنکردند.هرکسی بیادمعلمها همین اندکه بوده اند.یک نفری با تحصیلات کم سه شبانه روزنگهبان 4خرده ای میگه حقوق میگیرم.منم معلم ام مجبورشدم دروغ بگم 4،500،000دیدم اینجوریی بگم بهتره تا بدونه عاقبت درس خواندن چیه
پاسخ + 0 -4 --
چغندربگ 1396/05/21 - 14:13
دوست من حضرت سلیمان! بطحایی یک اسم است! فقط یک اسم است! هر که از این طبله عطار درآید بطحایی و زرافشان و بطحایی ها و زرافشان هاست! این سیستم معیوب چگونه بتواند مدیر لایق و شایسته تولید کند؟ شما عجب توقعی دارید

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

در سال تحصیلی 98-97 در نظام مدیریتی ، نظام آموزشی و پرورشی مدارس ، معیشت معلمان ، بودجه وزارتخانه و توجه مجموعه نظام به آموزش و پرورش چه اتفاقی می افتد؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور