صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

محمد رضا خورشیدی پاجی/ فعال فرهنگی

آموزش و پرورش ؛ حیات طیبه دور و نزدیک

اکنون قرار است وزارت را به چنین سرنوشتی دچار کنیم که ادب هدف و نتیجه اش است ؛ نکند ناله بدنه آموزش و پرورش را تعبیر به حیات طیبه بکنیم و استنباط اشتباه از آن برداشت نمائیم/ حکایت آموزش و پرورش و انتخاب وزیر پارچه چهل تکه ای است بی انسجام که هرکس از راه رسیده احساس می کند کوه بی اعتمادی و هیولای ناکارآمدی را با حرف های رنگین و سرخین فتح می کند و چند صباحی با طرح های بیمه طلایی ، 6-3-3 ، مدرسه بدون کتاب ، مدرسه ای که دوست دارم و نصب تابلوی مدرسه قرآنی بر سر در مدارس ، بر تخت وزارت جلوس نموده و همچنان برای معلمان منتقد دلسوز با هماهنگی ساختار امنیتی مسئله درست می نمایند و آب از آب تکان نمی خورد/ اکنون تاسف انگیز و قصه پرغصه آنست که از درون نام خوران بدنه دولت ، " مجاهدان روز شنبه " برای گرفتن مسئولیت ، دولت و روسای خود را مورد هجمه و نقد غیر منصفانه قرار می دهند/ به برنامه پرسشگر رسانه ای می روند که فقط کمبود ها را می بیند و مدام دولت را می زند ، گویا از پرسشگر و مجری جلوترند ، کیلومتر به کیلومتر اپوزیسیون آموزش و پرورش می شوند که خود مجری برنامه های آن هستند/ از او سئوال می شود در باره سند ، جواب می دهد از سند چیزی نمی گویم اما تاکید بر حیات طیبه دارم/ اساسا این حیات طیبه مد نظر شما و هندوانه سربسته شق القمرش چیست ؟ اگر حیات طیبه بهتر از آموزش و پرورش فنلاند کارآیی دارد چرا در مقایسه و مقیاس فنلاند را به رخ می کشید/ چرا حیات طیبه مورد استقبال مربیان و معلمان قرار نگرفته است و عملا با شکست مواجه شده است / فانی علاقه مند به کار و بی ادعا با پشتیبانی اکرمی نتوانست هیولای بی توازنی و بی انسجامی آموزش و پرورش افسارگسیخته بی هدف را قوام دهد ، فانی که سال های سال نزدیکترین شخص به هویت و درون مایه و خمیرمایه دستگاه تعلیم و تربیت بود در باتلاق مانده بود ، چطور متقاضیان تاجر پیشه ی جویای نام ، نان و مقام می خواهند تجربه علی احمدی و حاجی بابایی را مجددا بر سر معلمان آوار کنند و ساختار کلاف سردر گم نحیف ، ضعیف و بی جان آن را در آزمون و خطایی وحشتناک به سرانجام برسانند/ حیات طیبه آموزش و پرورش در لفاظی رونق نمی گیرد/ باید بدانیم نتیجه بی توجهی به منزلت و خواسته های معلمان در فضای پست بازی و پست یازی و تسخیر تاج و تخت و میز و صدارت و وزارت نتیجه  وحشتناکی خواهد داشت که به سادگی جبران خسارت آن ممکن نخواهد بود...

 

آموزش و پرورش و حیات طیبه  مادر وقتی بچه به تکرار ، بی ادبی می کند طاقتش طاق می شود و برای اولین بار دستش را می گیرد و به زیر زمین برده و در وسط خرت و پرت ها و تاریکی او را پرت نموده و درب را به غل وقفل حواله می کند غافل از آنکه حیوان درنده ای در انباری جا خوش کرده بود .

با صدای گریه فرزند ، حیوان به دفاع ، به کودک حمله ور شده و کودک مات شده به دم درب آمده و با جیغ و داد و مادرناآگاه با پاسخ همانجا بمان تا ادب بر تو حاکم شود از سرنوشت پیش روی فرزند غافل می شود .

حیوان گرسنه ، درنده و وحشت زده در یک چشم به هم زدنی جز استخوان چیزی از کودک باقی نمی گذارد . مادر پس از ساعتی و با خیال رسیدن به هدف و ادب کردن فرزند به سراغش می رود درب را که باز می کند به حیوانی که به فراست از انبار خارج شده برمی خورد ، ترس و فرار را بر قرار ترجیح می دهد و پس آن با خبر دار شدن همسایگان و کشف ماجرا و یک عمر پشیمانی...

اکنون قرار است وزارت را به چنین سرنوشتی دچار کنیم که ادب هدف و نتیجه اش است ؛ نکند ناله بدنه آموزش و پرورش را تعبیر به حیات طیبه بکنیم و استنباط اشتباه از آن برداشت نمائیم .

حکایت آموزش و پرورش و انتخاب وزیر پارچه چهل تکه ای است بی انسجام که هرکس از راه رسیده احساس می کند کوه بی اعتمادی و هیولای ناکارآمدی را با حرف های رنگین و سرخین فتح می کند و چند صباحی با طرح های بیمه طلایی ، 6-3-3 ، مدرسه بدون کتاب ، مدرسه ای که دوست دارم و نصب تابلوی مدرسه قرآنی بر سر در مدارس ، بر تخت وزارت جلوس نموده و همچنان برای معلمان منتقد دلسوز با هماهنگی ساختار امنیتی مسئله درست می نمایند و آب از آب تکان نمی خورد.

اکنون تاسف انگیز و قصه پرغصه آنست که از درون نام خوران بدنه دولت ، " مجاهدان روز شنبه " برای گرفتن مسئولیت ، دولت و روسای خود را مورد هجمه و نقد غیر منصفانه قرار می دهند ، خنده دارتر اینکه براریکه مسئولیت همان برنامه را که اجراء می کنند به تیغ نقد ، هجمه و حمله قرار می دهند ، به برنامه پرسشگر رسانه ای می روند که فقط کمبود ها را می بیند و مدام دولت را می زند ، گویا از پرسشگر و مجری جلوترند ، کیلومتر به کیلومتر اپوزیسیون آموزش و پرورش می شوند که خود مجری برنامه های آن هستند !

از او سئوال می شود در باره سند ، جواب می دهد از سند چیزی نمی گویم اما تاکید بر حیات طیبه دارم !

یاد شهید باهنر می افتم که گقت تربیت را از آن جایی آغاز کنید که متربی می خواهد و به آن جایی ختم کنید که خودتان (مربی ) هدف گذاری کرده اید و این حیات طیبه تربیت است .

اساسا این حیات طیبه مد نظر شما و هندوانه سربسته شق القمرش چیست ؟ اگر حیات طیبه بهتر از آموزش و پرورش فنلاند کارآیی دارد چرا در مقایسه و مقیاس فنلاند را به رخ می کشید ؟  

آموزش و پرورش و حیات طیبه  سوال اینست حیات طیبه را برای متربی می نویسید یا برای مربی ؛ اگر حیات طیبه بلدید چرا در این مدت بازخوردی از آن جز ظواهر بروز نکرده است ؟ چرا حیات طیبه مورد استقبال مربیان و معلمان قرار نگرفته است و عملا با شکست مواجه شده است ؟

آیا شما که آموزش و پرورش فنلاند و خروجی آن را وجب به وجب می شناسید حیات طیبه موفق دارد یا آموزش و پرورشی که شما کفیل آن هستید و به مدارج صدارتش فکر می کنید ؟

چرا از آموزش و پرورش باتلاق گیر کرده مشکل دار فقط حیات طیبه اش را برای پست یازی لفاظی می کنید و به پایان نامه های سرکوچه ای دانشجویان و نزدیکی به آموزش و پرورش را برند خود می دانید ؛ شاید منظورتان این بود که اکرمی ، فانی و نجفی را در نزدیکی به ساختار پس انداختید و برای گرفتن تاج و تخت وزارت و امتیاز به رخ می کشید که از سند چیزی نمی گویید ؟

در ارزشیابی توصیفی منزلت معلمان ، تالیف کتب درسی و محتوی کتب درسی بیماری آن را چنان دیده اید که در شوی تلویزیونی برآن شوریده و شورش خود را از ناکارآمدی همان برنامه ای که خود مسئول اجرای آن هستید بازگو نموده اید  انگارخود گویی خود خندی !

آموزش و پرورش و حیات طیبه  مصاحبه های متعدد که مدارس خارج تجربه ای است که دست تان در کار بوده است و مبانی نظری آموزش و پرورش را می دانید ! روستایی زاده ای هستید که مدرسه روستایی را تجربه کرده اید اما نوه تان برای درس خوانی به شهر آمده است و این مهم می تواند در رفع مشکلات و برنامه سازی آموزش و پرورش ممتاز کمک تان نماید !

فانی علاقه مند به کار و بی ادعا با پشتیبانی اکرمی نتوانست هیولای بی توازنی و بی انسجامی آموزش و پرورش افسارگسیخته بی هدف را قوام دهد ، فانی که سال های سال نزدیکترین شخص به هویت و درون مایه و خمیرمایه دستگاه تعلیم و تربیت بود در باتلاق مانده بود ، چطور متقاضیان تاجر پیشه ی جویای نام ، نان و مقام می خواهند تجربه علی احمدی و حاجی بابایی را مجددا بر سر معلمان آوار کنند و ساختار کلاف سردر گم نحیف ، ضعیف و بی جان آن را در آزمون و خطایی وحشتناک به سرانجام برسانند ؟

  حیات طیبه آموزش و پرورش در لفاظی رونق نمی گیرد که جان مایه بهروزی و موفقیتش مشارکت همه معلمان خردمند ، آگاه ، اندیشمند و صاحب نظر در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی آن بطور شفاف شاید جانی دوباره برآن بتابد.

اگر با امتیاز و لفاظی کلمات ، نه شاسته مداری تخت و تاج وزارت به شما عطا گردد بدانید هرگز نمی توانید معلمان را باری به هر جهت با خود همراه کنید . تربیت نسل نونهال به همدلی ، همراهی ، همگرایی ، توجه واتکاء به انگیزه و منزلت معلمان است که تاکنون ابتر و کور مانده است .

باید بدانیم نتیجه بی توجهی به منزلت و خواسته های معلمان در فضای پست بازی و پست یازی و تسخیر تاج و تخت و میز و صدارت و وزارت نتیجه  وحشتناکی خواهد داشت که به سادگی جبران خسارت آن ممکن نخواهد بود .


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

یکشنبه, 18 تیر 1396 ساعت 14:46 خوانده شده: 355 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +3 0 --
احمد 1396/04/18 - 20:28
اتفاقا حضرت عالی هم ایضا همان لفاظی را ادامه دادید!
اول و آخر باید گفت تا موقعی که معلم گچ به دست، یعنی نیروی صف و مجری اصلی در آموزش و تربیت ، شان و منزلت از دست رفته خود را باز نیابد و آموزگاری به شغل اول و آخرش بدل نشود، سوپرمن هم که وزیر شود، افاقه نخواهد کرد!
پاسخ + 0 0 --
شهاب 1396/04/19 - 09:07
عالی فرمودید
پاسخ + +6 0 --
ناشناس 1396/04/18 - 22:49
انشاالله قرار است برای وزارتخانه‌ها ی نمایشی و سازمان محیط زیست وزیر خانم انتخاب کنند مثلا بگویند ما خیلی دموکراسی داریم بدبختی و روز افزونی در انتظار معلمان است و ارباب حلقه ها در راه است یا فرانکشتاین نازنین خوب مواظب خودتان باشید

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

به نظر شما برنامه درسی تربیت دینی در نظام آموزش و پرورش ایران توانسته است نقشی موثر در تربیت انسان های دین باور و دین مدار ایفا کند؟

پربازدیدترین

 تبلیغات در صدای معلم

خانه معلم پونل رضواننهر

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور