صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

رضا مرادی/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم

وزارت آموزش و پرورش و ناکامی در نهضت سوادآموزی : سوادآموزی را مردمی کنید !

به جای حرکت و کنشی به معنی حقیقی و واقعی انقلابی به منظور کاستن چشم گیر از تعداد بی سوادان کشور و نیل به معیارها و نرم بین المللی جنبه ی قهقرایی به خود گرفته و به اهداف خود دست پیدا نکرده است ؛ چرا این گونه شده است/ از جمله می توان به دو کشور کوبا و نیکاراگوئه در امریکای لاتین اشاره نمود که علاوه بر موضوع و بحث مسکن و سلامت در امر سواد آموزی نیز بسیار موفقیت و دستاوردهای عظیم و مثال زدنی به دست آورده و برای جامعه ی خود و جامعه ی جهانی به ارمغان آورده اند/ باید علت و علل غایی و اساسی آن را در نوع نگرش و برنامه ریزی در این خصوص در برنامه ریزی و کنشگری دست اندرکاران و تصمیم سازان در این زمینه جست و جو نمود/ بر حرکت و جریان سواد آموزی در کشورمان حالت و بختکی بوروکراتیک و اداری و فرسایشی سایه انداخته و حاکم گردیده است/ امر سواد آموزی در بن بست سیستمی دیوانسالارانه گرفتار آمده است/ . باید امر و عمل سوادآموزی به معنی واقعی به نهضت تبدیل گردد و از جنبه و بعد دولتی و اداری خارج شده و دگردیسی ماهوی و اساسی در ساختار آن بروز و ظهور نماید و شدن نو و جدیدی را هم در نگرش و هم در عمل و کارکرد تصمیم سازان به منصه ی ظهور درآورد/ امروز مسئولیت و وظیفه ی سواد آموزی به عهده ی وزارت آموزش و پرورش است در حالی که ماموریت ها ی متعدد و عدیده ای بر دوش آموزش و پرورش است/ صدا وسیما ، وزارتخانه ها و شهرداری ها باید موظف و جایگزین آموزش و پرورش در عرصه ی سوادآموزی بزرگسالان بی سواد گردند ....

وزارت آموزش و پرورش و ناکامی در نهضت سوادآموزی  بیش از سه دهه از پیروزی شکوهمندانه ی انقلاب اسلامی می گذرد و اندکی بعد از آن به منظور رفع بیسوادی و از بین رفتن این پدیده ی شوم و نامبارک نهضت سواد آموزی شکل گرفته و ایجاد گردید و انتظار می رفت به گونه ای انقلابی و جهشی به مقوله و موضوع بی سوادی پرداخته شود و با راهکارها و سازوکارهای انقلابی از میان جامعه رخت بربندد و در حد نرم و معیارهای بین المللی قرارگرفته و موفقیت چشم گیری در میان جوامع جهانی نصیب مردم کشورمان و حامعه ی انقلابی مان شده باشد و به آن افتخار نموده و ببالیم اما متاسفانه باید به این نکته ی تلخ و واقعی اذعان نمود که چنین موفقیت و دستاوردی شکل تحقق به خود نگرفت و تاکنون نیز به وجود نیامده است ؛ چرا؟

به واقع بعد از گذشت بیش از سه دهه چرا در مقوله و موضوع سواد آموزی به موفقیت های لازم دست نیافته ایم و همچنان نهضت در این زمینه وجود دارد . در پرداختن به سواد آموزی در حد و اندازه یک حرکت منطبق بر نهضت و نهضت گونه که با شور و شوق همگانی و مردمی توام بوده و استوار گردیده باشد عمل و کنش مناسبی صورت نگرفته است و به جای حرکت و کنشی به معنی حقیقی و واقعی انقلابی به منظور کاستن چشم گیر از تعداد بی سوادان کشور و نیل به معیارها و نرم بین المللی جنبه ی قهقرایی به خود گرفته و به اهداف خود دست پیدا نکرده است ؛ چرا این گونه شده است ؟

در حالی که در دنیای امروز به جوامعی برخورد می کنیم که در زمینه و عرصه ی سواد آموزی بسیار شایسته و انقلابی و پر شور و مردمی عمل نموده و توانسته اند حدود و ثغور معیارهای جهانی و نرم بین الملل را در زمینه ی سواد آموزی در کشور خود شکسته و از آن با قدرت مثال زدنی عبور نمایند که از جمله می توان به دو کشور کوبا و نیکاراگوئه در امریکای لاتین اشاره نمود که علاوه بر موضوع و بحث مسکن و سلامت در امر سواد آموزی نیز بسیار موفقیت و دستاوردهای عظیم و مثال زدنی به دست آورده و برای جامعه ی خود و جامعه ی جهانی به ارمغان آورده اند .

کشور نیکارگوئه در سال 1979 شاهد انقلابی مردمی و اجتماعی بود . انقلاب این کشور همزاد با انقلاب در کشورمان می باشد . مردم در کشور نیکاراگوئه توانستند در بازه ای تقریبا سه ساله دستاوردهای بسیار قابل ذکر و چشم گیری را در پرداختن و حل معضل سواد آموزی در کشور خود به دست آورند و مرز معیار و نرم جهانی را در این زمینه شکسته و از آن فاتحانه عبور نمایند .

متاسفانه در کشور ما در این زمینه علی رغم توانمندی ها و استعدادهای بالقوه و بالفعل متعدد دستاوردها ی شایسته به دست نیامده است که باید علت و علل غایی و اساسی آن را در نوع نگرش و برنامه ریزی در این خصوص در برنامه ریزی و کنشگری دست اندرکاران و تصمیم سازان در این زمینه جست و جو نمود .

متاسفانه باید به این حقیقت تلخ اذعان نمود که بر حرکت و جریان سواد آموزی در کشورمان حالت و بختکی بوروکراتیک و اداری و فرسایشی سایه انداخته و حاکم گردیده است .

امر سواد آموزی در بن بست سیستمی دیوانسالارانه گرفتار آمده است که هرگونه کنش و عمل انقلابی را در این زمینه و عرصه محدود و مانع گردیده است . بی تردید آنچه که می تواند به سیطره ی اداری صرف در این مقوله پایان داده و حرکت در این بعد را فعال و از ایستایی کنونی رها و خارج نماید همانا خروج از حالت فعلی است . باید امر و عمل سوادآموزی به معنی واقعی به نهضت تبدیل گردد و از جنبه و بعد دولتی و اداری خارج شده و دگردیسی ماهوی و اساسی در ساختار آن بروز و ظهور نماید و شدن نو و جدیدی را هم در نگرش و هم در عمل و کارکرد تصمیم سازان به منصه ی ظهور درآورد.

باید سواد آموزی را امر و ماموریتی کاملا مردمی معرفی نمود و با فرهنگ سازی و تبدیل سوادآموزی به یک مطالبه ی عمومی و گفتمان سازی در این راستا برای آن چاره جویی و چاره اندیشی نمود. باید کاملا مقوله ی سواد آموزی از حیطه ی دولتی خارج شده و به گروه های داوطلب و مردمی واگذارگردیده و سپرده شود .

امروز مسئولیت و وظیفه ی سواد آموزی به عهده ی وزارت آموزش و پرورش است در حالی که ماموریت ها ی متعدد و عدیده ای بر دوش آموزش و پرورش است . باید آموزش وپرورش را از بار سنگین سواد آموزی رهانید و از آنجایی که امر و مطالبه ای ملی و عمومی می باشد باید سایر سازمان ها ؛ ارگان ها و ادارات وظیفه و نقش جدی خود را در این زمینه تعریف و به عهده بگیرند و مسئولانه به عرصه آمده و این بار سنگین و پر هزینه را از دوش نحیف آموزش و پرورش بردارند . 

بیش از چهل و پنج میلیارد تومان بودجه ، صدها نیروی انسانی ،ساختمان ها و.... همه ی اینها می توانند آزاد شده و در اختیار آموزش و پرورش و دانش آموزان کشور قرار گرفته و در مدارس در امر تعلیم و تربیت ایفای نقش نمایند .

باید آموزش و پرورش از سواد آموزی بی سوادان که در سنین لازم التعلیم نمی باشند و جزء وظایف و ماموریت های ذاتی آن نمی باشد رهایی یافته تا با انرژی بیشتری به آموزش و پرورش و تعلیم وتربیت کودکان و نوجوانان و جوانان مبادرت ورزیده و اقدام نماید.

صدا وسیما ، وزارتخانه ها و شهرداری ها باید موظف و جایگزین آموزش و پرورش در عرصه ی سوادآموزی بزرگسالان بی سواد گردند . باید طی سازو کاری منطقی و علمی از توان سربازان که جوانانی شایسته ؛ کارآمد و توانمند هستند استفاده نمود و ظرفیت های آنان را در سواد آموزی بزرگسلان به فعالیت درآورد.

شهرداری ها با استفاده از فرهنگ سراها و سرای محله قادر خواهند بود با جدیت بی سوادان را در محله ها شناسایی نموده و به باسواد نمودن آنها اقدام نمایند .

چنانچه امر سواد آموزی به مطالبه ای ملی و عمومی بدل گردد و به صورتی انقلابی به آن نگریسته و پرداخته شود و ارگان ها و وزارتخانه ها و سازمان ها مسئولیت خود را دراین زمینه به عهده گرفته و فرافکنی ننمایند موضوع سواد آموزی در بازه زمانی اندک حل شده و در نرم و استاندارد جهانی در جامعه ی ما خودنمایی خواهد نمود.

پنج شنبه, 23 دی 1395 ساعت 12:00 خوانده شده: 510 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +7 0 --
ناشناس 1395/10/23 - 13:16
متاسفانه اگر منظور از سواد ابتدایی ترین شکل ان یعنی خواندن و نوشتن به زبان فارسی باشد دانش اموزان متوسطه ی اول هم فاقد این نوع سواد هستند واقعیت تلخی است که متاسفانه هم اطلاع دارند اما به آن اذعان نمی کنند . دانش امزوان ما نمی توانند یک متن ده سطری به زبان فارسی را بدون غلط وتپق های مکرر بخوانند وحتی اگر موفق به خواندنش شوند پنجاه درصد از مفهوم ان متن را درک نمی کنند به خاطر دوری از خواندن کتابهای غیر درسی در طول دوازده سال از عمرشان
پاسخ + 0 0 --
معلم 1395/10/24 - 20:20
پایه این مشکل در ابتدایی است که برخی همکاران دانش آموز نیازمند را قبول می کنند . از طرف دیگر ، سطح سواد درس فارسی که شامل خواندن ، نوشتن و فهم مطلب خوانده شده هست ، در بیشتر بچه ها نسبت به گذشته پایین آمده است . علت ها زیاد است : حجم زیاد کتاب فارسی ، معلمان نیاز به دوره آموزشی دارند .
پاسخ + +4 0 --
ایران 1395/10/23 - 14:11
زمینه سواد آموزی در هر کشور مستلزم رشد اقتصادی ودرآمد لااقل متوسط افراد جامعه است نه اینکه بجای رسیدگی به وضع اقتصادی وتغذیه ای به دانش اموزان قرص آهن وقرص ویتامین دی بدهند و دست آخر به معلم دستور دهند به شاگردانتان نمره بدهید چون وضع اقتصادی خراب است
پاسخ + +11 0 --
امید شرف الدینی 1395/10/23 - 14:41
با سلام و تشکر از مواضع اصولی حضرتعالی
جانا سخن از زبان ما می گویی
پاسخ + +1 0 --
فرهنگ 1395/10/24 - 02:42
واقعا عالی بود.ازجمله چه میشدسازمانهایی جهادگرمثل جهادسازندگی امرمدرسه سازی را بانیروی انسانی خودش انجام میدادوسازمانی دیگرمیزو وسایل گرمایشی و...را تامین میکردخیرین عمده ومهم هم هستند.آموزش پرورش وظایف اش گسترده شده.بخشی ازاین امور بودجه وبازسازی و...را باید ارگانهای دیگریاری برسانند.مثل گذشته،وروزهای جنگ،فرقی نداره.دست به دست هم دهیم به مهر.میهن خویش را کنیم اباد"
پاسخ + +1 0 --
معلم دبستان 1395/10/24 - 17:18
در دوره ابتدایی ، تعدادی از دانش آموزان بدون اینکه خواندن و نوشتن را یاد بگیرند، معلم آن ها را قبول کرده و به پایهای بالاتر آمده اند . به این ترتیب در مدارس ابتدایی تعدادی دانش آموز بی سواد داریم. اگر وزیر به مدارس محروم ابتدایی منطقه 15 تهران سر بزنند ، می بینند .
پاسخ + +4 0 --
ابراهیمی 1395/10/25 - 14:23
جناب مرادی مطلب بسیار کاربردی وهوشمندانه بود. موفق باشید.
پاسخ + +4 0 --
احمدی 1395/10/27 - 09:33
مطالب قابل توجهی را طرح نموده اید امیدوارم تصمیم گیران با دقت وتامل به آن نگاه نموده و سر سری از آن عبور ننمایند.

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

به نظر شما برنامه درسی تربیت دینی در نظام آموزش و پرورش ایران توانسته است نقشی موثر در تربیت انسان های دین باور و دین مدار ایفا کند؟

پربازدیدترین

 تبلیغات در صدای معلم

خانه معلم پونل رضواننهر

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور