صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

دبیر آموزش و پرورش/ سمنان

نگاهی به عملكرد وزارت آموزش و پرورش در سال های اخیر

در عصر كنونی، تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی را اجتناب ناپذیر كرده است/ بود نظام ارزیابی و كنترل در یك سیستم به مبنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمانی تلقی می‌شود كه پیامد آن كهولت و در نهایت مرگ سازمان است/ قوام و دوام یك سیستم منوط به وجود نظام ارزیابی و كنترل است/ ارزیابی و اندازه‌گیری عملكرد موجب هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می‌شود و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی است/ مهمترین اقدامات وزارتخانه و دولت در سال های اخیر در جهت چابک سازی سیستم تعلیم و تربیت...

ارزیابی عملکرد وزارت آموزش و پرورش

پسر کوچکی وارد داروخانه شد ، کارتنی را به سمت تلفن هل داد. روی کارتن رفت تا دستش به دکمه های تلفن برسد و شروع کرد به گرفتن شماره ای هفت رقمی.
مسئول داروخانه متوجه پسر بود و به مکالماتش گوش داد.
پسرک پرسید:خانم می توانم خواهش کنم کوتاه کردن چمن ها را به من بسپارید؟
زن پاسخ داد: کسی هست که این کار را برایم انجام می دهد.
پسرک گفت: خانم من این کار را نصف قیمتی که او می گیرد انجام خواهم داد.
زن در جوابش گفت: از کار این فرد کاملا راضی ام.
پسرک بیشتر اصرار کرد و پیشنهاد داد: من پیاده رو و جدول جلوی خانه را هم برای تان جارو می کنم در این صورت شما در یکشنبه زیباترین چمن را در کل شهر خواهید داشت.
مجددا زن پاسخ منفی داد.
پسرک در حالی که لبخندی بر لب داشت گوشی را گذاشت.
مسئول داروخانه که به صحبت های او گوش داده بود به سمتش رفت و گفت: پسر از رفتارت خوشم می آید، به خاطر این که روحیه ی خاص و خوبی داری،دوست دارم کاری به تو پیشنهاد بدهم.
پسر جوان جواب داد: نه ممنون، من فقط داشتم عملکردم را می سنجیدم،‌من همان کسی هستم که برای این خانم کار می کند.
” عملکرد شما باعث استحکام شما خواهد شد “
در عصر كنونی، تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی را اجتناب ناپذیر كرده است؛ به گونه‌ای كه فقدان ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان اعم از ارزیابی استفاده از منابع و امكانات، كاركنان، اهداف و استراتژی‌ها، یكی از علائم بیماری سازمان قلمداد می‌شود. هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و كیفیت فعالیت‌های خود به ویژه در محیط‌های پیچیده پویا، نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد؛ از سوی دیگر نبود نظام ارزیابی و كنترل در یك سیستم به مبنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمانی تلقی می‌شود كه پیامد آن كهولت و در نهایت مرگ سازمان است.

ممكن است بروز پدیده مرگ سازمانی به علت عدم وقوع یكباره آن از سوی مدیران عالی سازمان‌ها احساس نشود اما مطالعات نشان می‌دهد نبود نظام كسب بازخورد امكان انجام اطلاعات لازم برای رشد، توسعه و بهبود فعالیت‌های سازمان را غیرممكن می‌كند، سرانجام این پدیده، مرگ سازمانی است.

از نگاه دیگر با ملاحظه نظام آفرینش می‌توان دریافت كه ارزیابی در بطن آن قرار دارد. وجود نظم بسیار موزون در جهان خلقت حكایت از حلقه بازخورد كاملاً حساب شده‌ای دارد و نظام ارزیابی به عنوان یكی از عناصر این حلقه مطرح است. هر چند ممكن است بشر به علت نقص دانش و اطلاعات قادر به تبیین آن نباشد ولی قوام و دوام یك سیستم منوط به وجود نظام ارزیابی و كنترل است.

صاحب نظران و محققان معتقدند عملكرد، موضوعی اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل‌های سازمانی است و مشكل بتوان سازمانی را تصور كرد كه مشمول ارزیابی و اندازه‌گیری عملكرد نباشد. آنان توجه به «عملكرد سازمان» را باعث توسعه تئوری سازمانی ذكر می‌كنند و عملكرد را موضوع اصلی در فضای عملی می‌دانند. در نتیجه این بحث توجه محققان، اقتصاددانان و مدیران اجرایی را به خود جلب كرده است.

ارزیابی و اندازه‌گیری عملكرد موجب هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می‌شود و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی است.

ارزیابی و اندازه‌گیری عملكرد بازخورد لازم را در موارد زیر ارائه می‌كند:

- با پیگیری میزان پیشرفت در جهت اهداف تعیین شده مشخص می‌شود سیاست‌های تدوین شده به صورت موفقیت‌آمیزی اجرا شده‌اند یا خیر.

- با اندازه‌گیری نتایج مورد نظر سازمانی و همچنین اندازه‌گیری رضایت كاركنان و مشتریان می‌توان دریافت سیاست‌ها به طور صحیح تدوین شده‌اند یا خیر.

اهداف ارزیابی عملكرد

- كنترل مداوم جریان امور در سازمان و استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری

- شناسایی نقاط ضعف و قوت و مشكلات سازمان و تلاش در جهت شكوفایی و افزایش قابلیت‌ها و اصلاح فعالیت‌ها

- بهبود تصمیم‌گیری در مورد حوزه و عمق فعالیت‌ها، برنامه‌ها و اهداف آینده دولت

- بهبود تخصیص منابع و استفاده بهتر از امكانات و منابع انسانی در جهت اجرای برنامه‌های مصوب

- ارتقای پاسخ گویی در مورد عملكرد برنامه‌ها

- ارتقای توانمندی سازمان در ارائه كمی و كیفی خدمات و رقابت پذیری در فضای ملی و بین‌المللی. هدف نهایی از عملكرد، افزایش كارایی و اثربخشی سازمان است.

از دیدگاه دیگر، مقصود عمده از ارزیابی در سازمان‌های دولتی موارد زیر را در برمی‌گیرد :


- شناسایی هدف‌ها و وظایف سازمان و واحدهای سازمانی آن

- شناسایی برنامه فعالیت‌های سازمان

- شناسایی نحوه هدایت افرادی كه در سلسله مراتب سازمانی خدمت می‌كنند و بررسی میزان اختیارات آنان با توجه به حدود وظایف شان

- بررسی نحوه هماهنگ بودن سازمان‌ها با واحدهای سازمانی در جهت نیل به هدف مطلوب

- شناسایی وسایل و امكاناتی كه برای انجام كار در اختیار دارند و هزینه سازمان

- شناسایی این موضوع كه افراد با توجه به منابع و امكاناتی كه در اختیار دارند و هزینه‌ای كه به مصرف می‌رسانند، تا چه حد در رسیدن به هدف‌های مطلوب سازمان كوشش می‌كنند.

- تعیین موانع، مشكلات و مسائل موجود

می‌توان مقصود از اجرای برنامه ارزیابی را شناسایی وضع موجود، تعیین نقاط ضعف و قوت در ایفای وظایف و مسؤولیت‌ها، تعیین و تشخیص احتیاجات آموزشی راهنمایی سازمان‌ها در بهبود وضع كار آنها دانست. در حقیقت ، هدف اصلی باید راهنمایی سازمان باشد و به این ترتیب درجه كارآمدی و بازده كار سازمان بالا خواهد رفت.


اما مهمترین اقدامات وزارتخانه و دولت در سال های اخیر در جهت چابک سازی سیستم تعلیم و تربیت :
* بی انگیزه گی و ناتوانایی برای مدیریت مجموعه عظیم آموزش و پرورش
* بی توجهی به شکایت همکاران در سیستم رسیدگی به شکایات
* جانبداری وزارتخانه ازمسئولین استانی درسیستم رسیدگی به شکایات و تضییع حق و حقوق همکاران آموزشی
* نداشتن نقشه راه برای برون رفت از بحران موجود و مدیریت علمی این وزارتخانه
* استفاده از مدیران بازنشسته، بی انگیزه و ناتوان در پست های ستادی وزارتخانه و حتی مشاوران مدیران کل
* استفاده از مشاوران کم تجربه و ناآگاه به مسایل آموزشی
* کسری بودجه و بروز معوقات عدیده که نارضایتی همکاران را رقم زد
* قرار نگرفتن حل مشکلات معیشتی معلمان و کارکنان آموزش وپرورش به عنوان یک موضوع جدی در دستور کار دولت تدبیر و امید و تیم اقتصادی
* عدم توجه به معیشت معلمان دروزارتخانه
* انتصابات ناپخته در ادارات و مناطق آموزش وپرورش استان ها و شهرستان ها
* استفاده از نیروی غیربومی به عنوان رئیس منطقه آموزشی که هیچ گونه شناخت جغرافیایی و آموزشی از حوزه کاری خود ندارند .
* استفاده از نیروهایی با قابلیت و ظرفیت پذیری صفر انتقادپذیری که در راس مدیر منطقه آموزشی قرار می گیرند .
* عدم توان چانه زنی وزرا در تخصیص بودجه کافی به وزارتخانه
* برداشت سطحی از سند تحول بنیادین و اجرای ناقص و شتاب زده آن
* مشکلات ساماندهی نیروی انسانی، تدوین كتب و تولید محتوا و كمبود فضاهای آموزشی
* سرخوردگی خانواده ها از اجرای سطحی طرح ۳-۳-۶  و نمونه بارز آن تعیین رشته دانش آموزان پایه نهم
* شفاف نبودن فعالیت اقتصادی صندوق ذخیره فرهنگیان و انتصابات غیرقانونی (بازنشستگان یا افرادی بدون سوابق صنعتی) در شرکت های زیرمجموعه این صندوق
* اختلاس 8000 میلیاردی در صندوق ذخیره و بی تفاوتی وزیرآموزش و پرورش
* عدم بهره مندی مناسب ازمنابع مالی صندوق ذخیره حداقل درپرداخت پاداش پایان خدمت همکاران و یاکمک به سرانه مدارس
* بهره مندی منافع مادی صندوق ذخیره و بانک سرمایه برای تقدیم به تعدادی اندک از افراد خاص
* بی خاصیتی بیمه تکمیلی (بیمه طلایی!) فرهنگیان
* دریافت حق ویزیت از همکاران بیمار توسط درمانگاه فرهنگیان
* عدم استفاده مطلوب از منابع مالی بانک سرمایه
* عدم مدیریت در تخصیص سهام به همکاران فرهنگی و استفاده ازقابلیت های بورس سهام
* آوارگی همکاران دراستفاده از اردوگاه ها و پلاژهای تفریحی و گردشگری
* به کارگیری حزبی مدیران
* گسترش ساختار تشکیلات و ادارات درون سازمانی وزارتخانه و ادارات کل برای بهره مندی بیشتر همکاران ستادی از حق مسئولیت
* مدیریت ضعیف و پر از انتقاد
* سیاسی کاری در انتصابات به جای شایسته سالاری
* انتقادناپذیری مسئولان ستادی و اداری به ویژه در ادارات کل و مخصوصا انتصابات صورت گرفته در زمان وزیر قبلی
* پولی کردن مسابقات فرهنگی و هنری؛ پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نمونه بارزآن برخی از استان ها
* عدم عزم جدی برای حل مشکلات زیر ساختی وزارت آموزش و پرورش و کمبودهای پیش روی فرهنگیان
* حذف تحصیل ضمن خدمت فرهنگیان
* حذف استفاده از حق مرخصی تمام وقت و نیمه وقت در هنگام تحصیل
* حذف 5 درصد افزایش سنواتی سالانه
* حذف رتبه تشویقی در ارزشیابی سالانه
* حذف رتبه تشویقی فرهنگیان بسیجی
* حذف ده درصد تشویقی در ارزشیابی سالانه
* حذف 20 درصد تشویقی ارزشیابی سالانه
* حذف پاداش و کمک هزینه ازدواج
* حذف تعجیل در گروه ضمن خدمت فرهنگیان
* حذف پاداش 176 ساعت در ضمن خدمت فرهنگیان
* حذف اضافه کار ساعتی مدیر و معاونان
* حذف پرداخت اضافه کاری نوبت دوم عوامل اداری مدرسه در سه ماهه تابستان
* حذف سرانه های آموزشی مدارس و تلاش درجهت دوشیدن بیشتر اولیاء توسط مدیران واحدهای آموزشی
* حذف یارانه و بن کالا
* حذف سرویس های حمل و نقل معلمان
* حذف پرداخت اضافه کار تقلیل ساعت معلمان بالای 20 سال وتلاش در جهت استفاده استثماری از معلمان مشمول سابقه  20سال به بالا
* حذف اضافه کارهای ساعتی
* حذف اضافه کار نوبت دوم سرایداران
* حذف پرداخت حق الزحمه اردوها
* نابود کردن شخصیت و احترام و کرامات معلمان
* حذف نمره های کمی و اعدادی
* تلاش درجهت حذف کلاس های ضمن خدمت حضوری
* آمارهای ساختگی
* تلاش درجهت حذف کلاس های ضمن خدمت غیرحضوری
* حذف بازنشستگی زودتر از موعد
* مدیریت ناکارآمد در پرداخت پاداش نقدی بازنشستگی
* تاخیر در تخصیص به موقع شیر مدارس
* روند سنتی فرآیندهای یاددهی – یادگیری و شیوه های مدیریتی
* به حاشیه بردن نیروهای مجرب و توانمند از بدنه سیستم
* ترویج ضمن خدمت های ریالی و کمک به بودجه سازمان های دیگر از طریق حضور پولی همکاران در این دوره ها
حال قضاوت با خود همکاران ؛ که با توجه به نزدیک بودن زمان انتخابات ریاست جمهوری به گونه ای عمل نماییم که استفاده ابزاری از قاطبه جمعیت فرهنگیان نگردد .


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

یکشنبه, 19 دی 1395 ساعت 13:01 خوانده شده: 642 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +8 0 --
همشهری 1395/10/19 - 13:55
احسنت بر این معلم فرهیخته همشهری
پاسخ + +7 0 --
ایران 1395/10/19 - 17:24
وجود‌مدیران فرصت طلب وسودجوی مدارس که فقط به دنبال کسب امتیاز برای خود از کنار زحمات معلمان هستند ، فراموش نشود
پاسخ + +3 0 --
عارف 1395/10/19 - 18:25
همکار عزیز همانطور که فرمودید ارزیابی از عملکرد لسیار ضروری است ولی در آ.پ این کار صورت نمی گیرد . ومن در طول 30 سال خدمت خود ندیدم یک با ر در همین رابطه از من نظر بخواهند . شما هم زحمت کشیدید و نمونه مواردی از عملکرد آ.پ در چند سال اخیر آوردید که در واقع از رفاه معلم کم شده است . وفقط لازم شد دو یاد آوری داشته باشم . 1-- فرمودید پاداش ازدواج حذف شده ولی قانون آن است واین پاداش پرداخت می شود وای با تأ خیر طولانی که چند روز قبل پاداش ازدواج سال 93و 94 پرداخت شد . 2 -- فرمودید 5 درصد افزایش سنواتی حذف شده باز عرض کنم بله در ظاهر حذف شده یعنی طبق قانون نظام هماهنگ پر داخت قبلی با توجه به ارزشیابی سالانه مدیر از 3تا 5 در صد حقوق مبنا این افزایش بود ولی با آمدن قانون مدیریت خدمات کشوری جدید این افزابش سنواتی در ظاهر حذف جبران شد یعنی در جدول حق شاغل از 6 مورد امتیاز دا ر 2 مورد مربوط به سنوات خدمت و تجربه است که هر سال در حکم حقوق جدید در اول سال این امتیازات می آید که با مدرک همکاران امنیازات آن متفاوت است . ادامه دارد
پاسخ + +3 0 --
عارف 1395/10/19 - 18:31
ادامه مطلب --- پس امتیازات این 2 بند جدول حق شاغل اگر در ضریب افزایش سالانه شود مبلغ آن حدود همان افزایش سنواتی است که شما فرمودید حذف شده . البته بدون دردسر طرح قبلی یعنی اصلا ً کسب امتیازات این 2 بند که عرض کرده نیازی به ارزشیابی آنچنانی مدیر در طرح قبلی ندارد . با تشکر

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

به نظر شما برنامه درسی تربیت دینی در نظام آموزش و پرورش ایران توانسته است نقشی موثر در تربیت انسان های دین باور و دین مدار ایفا کند؟

پربازدیدترین

 تبلیغات در صدای معلم

خانه معلم پونل رضواننهر

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور