صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

دبیر آموزش و پرورش/ سمنان

نگاهی تطبیقی به آموزش های ضمن خدمت و آزمون های پولی در وزارت آموزش و پرورش!

رمز موفقيت اين سازمان ها، توجه ويژه به تحصيلات، بازآموزي و آموزش هاي تخصصي دومين اولویت بوده است/ آموزش ضمن خدمت نيروي انساني به شيوه نوين و به صورت مؤسسه اي تا اواسط دهه ۱۳۱۰ مطرح نبوده است/ وظیفه ی هردستگاه دولتی آموزش رایگان نیروهای خود در جهت ارتقاء سطح علمی و مهارتی است/ در طی سه سال اخیر، بعضا خود وزارتخانه و یا ادارات کل و یا موسسات دیگر از جمعیت بالای فرهنگیان سوء استفاده نموده و با پیش بینی دوره های ضمن خدمت که در اصل اهداف مادی آن مدنظ راست هر ساله به صورت اینترنتی یک یا دو آزمون جهت امتیاز ضمن خدمت فرهنگیان برگزار می گردد/ شاهد بنا نهاده شدن رسم بسیار زشتی هستیم و آن اخذ وجه، آن هم وجوه بسیار بالا از ضعیف ترین قشر کارمند جامعه به ازای یک آزمون بسیار کم هزینه و از نظر اجرای بسیار سطح پایین هستیم/ دریافت هرگونه وجهی دررابطه بادوره های ضمن خدمت فرهنگیان کاملا غیرقانونی است ....

تاریخچه آموزش ضمن خدمت وآزمون های ضمن خدمت پولی در وزارت آموزش و پرورش

مقدمه
آموزش ضمن خدمت سنتي و لزوم تجديد ساختار آموزشي كاركنان امري است كه عموماً با انقلاب صنعتي پا گرفت و پس از آن توسعه يافت.
مرتبه اصلي توجه به آموزش نيروي انساني از زمان موج پيشرفت هاي عظيم قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم شكل گرفت. اگرچه ريشه آن در دهه ها و قرون قبل يافت مي شود.
بررسي سير تحول سازمان ها در ممالك توسعه يافته نيز بر اين ادعا صحه مي گذارد كه رمز موفقيت اين سازمان ها، توجه ويژه به تحصيلات، بازآموزي و آموزش هاي تخصصي دومين اولویت بوده است.
بنابراين آموزش ضمن خدمت در قرن بيستم در بسياري از ممالك توسعه يافته شكل گرفته در نيمه دوم نهادينه گرديد.


آموزش ضمن خدمت كشور سوئد: كليه دوره هاي آموزش ضمن خدمت براي تقويت دست يابي به اهداف ملي و توسعه فعاليت هاي آموزش مدارس دشوار است. در اواخر قرن ۱۹ به عنوان ابزاري جهت قانون مند كردن دروس و ساختار آموزشي طراحي كرده است.
از سال ۱۹۹۱ شهرداري ها به عنوان كارفرمايان معلمين كشور از اختيارات تام برخوردار گرديدند و طبق قوانين آموزشي كشور ملزم به تضمين برگزاري دوره هاي آموزش ضمن خدمت ويژه كادر آموزشي كشور مي باشند.
دولت با اختصاص بودجه اي به آژانس ملي آموزش به هدايت اين گونه فعاليت ها مبادرت مي نمايد.
شهرداري ها نيز از بودجه هاي خاصي جهت توسعه توانايي هاي كادر آموزشي برخوردار مي باشد.
بين سال هاي ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ بالغ بر ۷۰ هزار معلم (نيمي از كليه معلمان دوره هاي مختلف آموزشي) به استفاده از كامپيوتر به عنوان ابزار حرفه اي آموزشي مبادرت نمود.
در كشور انگلستان آموزش ضمن خدمت به طور جدي در اواسط قرن بيستم مورد توجه قرار گرفت اما قبل از آن و در قرن نوزدهم تشكيلاتي تحت عنوان « معلمين سازمان يافته » به وجود آمد. ( كريم زاده، ۱۳۷۲)

در سال ۱۹۹۴ براي اولين بار آموزش ضمن خدمت كاركنان به طور سازمان يافته در اين كشور مورد توجه قرار گرفت .


در كشور فرانسه، آموزش ضمن خدمت كاركنان در سال ۱۹۴۶ مورد توجه قرار گرفت . در اين سال مؤسسه اي تحت عنوان « مؤسسه امور اداري » تشكيل شد. هدف اساسي اين مؤسسه، بهبود بخشيدن به خدمات دولتي و اصلاح كيفي آن بود.


در كشور ايالات متحده آمريكا، آموزش ضمن خدمت كاركنان از سال ۱۹۴۹ مورد توجه ويژه قرار گرفت. خصوصيات در نيمه دوم قرن بيستم از توسعه روزافزوني برخوردار گرديد. و به اين اعتبار در آموزش و پرورش در دهه ي ۱۹۶۰ بخش عظيمي از نيروي انساني تحت پوشش آموزش هاي ضمن خدمت قرار گرفتند. به همین سان در بسياري ديگر از كشورهاي اروپايي و آسيايي، آموزش ضمن خدمت از دهة ۱۹۶۰ توسعه و گسترش يافت.

در چين آموزش ضمن تاريخ طولاني دارد. آموزش هاي مالي ضمن خدمت در چين از سال ۱۹۷۹ كه كميسيون اقتصادي دولت، مركز آموزش ملي پكن را تشكيل داد، شروع گرديد. اين آموزش ها به منظور ارائه خدمات آموزشي به كاركنان مالي دولت انجام مي گرفت.


در كشور ايران نيز همانند بسياري از ممالك ، آموزش ضمن خدمت به صورت استاد – شاگردي از گذشته وجود داشته است ولي آموزش ضمن خدمت نيروي انساني به شيوه نوين و به صورت مؤسسه اي تا اواسط دهه ۱۳۱۰ مطرح نبوده است.
بر اساس اطلاعات موجود در سال ۱۳۱۴ در راه آهن مركزي تحت عنوان هنرستان فني راه آهن تاسيسات شد. سپس در سال ۱۳۱۸ آموزشگاهي در وزارت پست و تلگراف و تلفن آغاز به كار كرد. در سال ۱۳۲۷ برنامه هاي آموزشي كاركنان جزء طرحهاي دولت قرار گرفت و دوره هاي آموزشي چندي به اجرا درآمد.
وزارتخانه هاي مختلف با توجه به نيازهاي خود اقدام به اجراي دوره هاي آموزشي كاركنان در بخش دولت، قانون استخدام كشوري در سال ۱۳۴۵ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي را مكلف نمود تا با رعايت مقررات مذكور، ادامه و اجراي برنامه هاي آموزشي و يا كارآموزي مستخدمين خود را به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي برسانند .
هر وزارتخانه، مؤسسات دولت يا خصوصي بايستي نيروي مورد نياز دستگاه و سازمان خود را تربيت و آموزش دهد. غالباً تحصيلات افرادي كه متقاضي استخدام  می باشند كاملاً با نيازهاي سازمان هاي استخدام كننده هماهنگي ندارد و هر سازماني بايستي نيروي كار مورد نياز خود را آماده نمايد. سازمان هاي دولتي در كشور ما جزو عمده مؤسسات استخدام كننده مي باشند و بايستي پيشرو آموزش هاي ضمن خدمت باشند. بسياري از علوم اداري و فني، مديريت و بازرگاني را مي توان توسط برنامه هاي آموزشي مدون به كاركنان استخدام شده ارائه داد و از آنان يك نيروي انساني قابل و با كفايتي به وجود آورد. با آموزش ضمن خدمت تمام سازمان ها مي بايست نيروي مورد نياز خود را براي مشاغل گوناگون و به نحو احسن تربيت نمايند .


تأثير آموزش ضمن خدمت براي سازمان:
– به سودآوري منجر شود يا دست كم نگرش هاي مثبت تري را در مورد سودآور پديد مي آورد.
– دانش و مهارت هاي شغلي را در تمام رده هاي سازماني بهبود مي بخشد.
– كاهش نياز به نظارت نزديك بر كاركنان
– كاهش سوانح كار
– روحيه كاركنان را بهبود مي بخشد
– به افراد كمك مي كند تا هدف هاي سازماني را بشناسد
– به ايجاد تصوير ذهني بهتري از سازمان كمك مي كند.
– صداقت و بي پردگي و اعتماد را تقويت مي كند.
– باعث ايجاد تفويض اختيار مي گردد .
– بالندگي سازماني را گسترش مي دهد
– از كارآموزان مي آموزد (بازخورد مي گيرد.)
– تهيه دستورالعمل هاي شغلي را ميسر مي كند.
– براي درك و اجراي سياست هاي سازمان اطلاعات فراهم مي كند.
– براي نيازهاي آتي در همة زمينه هاي سازمان اطلاعات فراهم مي كند.
– موجب مي شود سازمان به تصميم گيري و مشكل گشايي اثربخش تير دست يابد.


۲- تأثير آموزش ضمن خدمت براي افرادي كه در نهايت به سازمان باز مي گردند:
– به فرد كمك مي كند تا تصميمات بهتر بگيرد و مشكلات را به گونه اي اثربخش تر حل كند.
– از طريق آموزش و بالندگي، متغيرهاي انگيزشي مقبول بودن، پيشرفت، رشد و مسئوليت در فرد ريشه مي گيرند و به عمل درمي آيند.
– خودپروري و اعتماد به نفس را ترغيب و دستيابي به آن را ممكن مي كند.
– براي بهسازي دانش رهبري، مهارت هاي ايجاد ارتباط و تغيير نگرش ها اطلاعات فراهم مي كند.
– رضايت شغلي و مقبوليت شغلي را افزايش مي دهد.
– نيازهاي شخصي كارآموز و مربي را تأمين مي كند.
– فرد را با ابعاد، پيچيدگي ها و ويژگي هاي شغلي و سازماني خويش آشنا مي سازد.


3- تأثير آموزش ضمن خدمت براي مديريت منابع انساني، روابط انساني و روابط بين گروهي و سياست هاي سازمان:
– ارتباط بين گروه ها و افراد را بهبود مي بخشد.
– توجيه و آماده سازي كاركنان جديد و آنهايي را كه از طريق انتقال به مشاغل جديد گماشته مي شوند ساده مي كند.
– اطلاعاتي را براي اجراي قوانين استخدامي و ايجاد فرصتهاي استخدامي برابر فراهم مي كند و اطلاعاتي را در زمينه قوانين دولتي و سياست هاي اداري فراهم مي كند.
– مهارت بين افراد را بهبود مي بخشد.
– اجراي سياست ها و مقررات سازماني را ساده مي كند.
– روحيه گروهي را بهبود مي بخشد.
– همبستگي گروهي را بوجود مي آورد.
– جو مناسبي را براي يادگيري، رشد و هماهنگي به وجود مي آورد.
– سازمان را به محل مناسبي براي كار و زندگي تبديل مي كند.


پس تا اینجا می توان نتیجه گرفت که وظیفه ی هردستگاه دولتی آموزش رایگان نیروهای خود در جهت ارتقاء سطح علمی و مهارتی است ولی متاسفانه در طی سه سال اخیر، بعضا خود وزارتخانه و یا ادارات کل و یا موسسات دیگر از جمعیت بالای فرهنگیان سوء استفاده نموده و با پیش بینی دوره های ضمن خدمت که در اصل اهداف مادی آن مدنظ راست هر ساله به صورت اینترنتی یک یا دو آزمون جهت امتیاز ضمن خدمت فرهنگیان برگزار می گردد.

جدا از عواملی همچون کیفیت و زیر ساخت بسیار بد اینترنت ، سرعت بسیار پایین و مشکلات برگزاری آزمون های اینترنتی آن هم به صورت همزمان، شاهد بنا نهاده شدن رسم بسیار زشتی هستیم و آن اخذ وجه، آن هم وجوه بسیار بالا از ضعیف ترین قشر کارمند جامعه به ازای یک آزمون بسیار کم هزینه و از نظر اجرای بسیار سطح پایین هستیم ؛ درحالی که دریافت هرگونه وجهی دررابطه بادوره های ضمن خدمت فرهنگیان کاملا غیرقانونی است و باید طریقی اندیشید که بعضی دستگاه ها از قاطبه جمعیت فرهنگیان در جهت اهداف سوء مادی خودشان استفاده استثماری نکنند .

 

آزمون هایی که با نام قرآن و عترت برگزار می گردد
در این مورد خاص برای یک آزمون 20 سوالی، بدون اینکه کتاب آن برای فرهنگیان ارسال شود از هر نفر مبلغ 5000 هزار تومان اخذ شده که با توجه به جمعیت تقریبی کل کارکنان مجموعه آموزش و پرورش به رقمی بالغ بر000/000/000/ 10 تومان می رسیم.
به راستی طراحی یک آزمون به این سادگی نیازمند اخذ این همه وجوه هنگفت داشت؟
اگر هزینه گران ترین سرور اینترنتی را برای سایت مذکور، با بالاترین سرعت موجود کشور در نظر بگیریم یعنی با پهنای باند 20 TB سایت مذکور باید هزینه ی ناچیز 2 میلیون تومانی آن هم به ازای یک ماه به سرور خود پرداخت کند !
طبق چه منطقی این مبلغ فوق العاده هنگفت از فرهنگیان اخذ شده است ؟
سوال مهم تر اینکه چرا فرهنگیان باید برای دوره های آموزشی مرتبط با مجموعه خود هزینه این چنین شگرف پرداخت کنند؟
هر چند آموزش و پرورش پیش دستی کرده و به این سوال دارای جوابی غیر اقناع کننده در سامانه ضمن خدمت داده است. جوابی تحت این مضمون:
با توجه به آنكه دوره فوق الذكر توسط معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد اجرا می شود ، (تمامی مبلغ دریافتی با توجه به سرویس هایی كه معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد می دهد) به حساب آن وزارت خانه رفته و آموزش و پرورش هیچ گونه مسئولیتی در خصوص نحوه ی اجرای آن دوره نخواهد داشت .
بر فرض مثال ؛ شما ذی نفع نیستید!
اما متولی و منعقد کننده قرارداد فی مابین برای به رسمیت شناختن این آزمون که هستید؟
چه لزومی دارد برای یک آزمون با هزینه اندک اجرایی، مبلغی این چنین نجومی اخذ شود؟
چرا مانند سایر ادارات دولتی، شرکت در آزمون رایگان نیست ؟
شاید عنوان شود هدایای برای نفرات برتر در نظر گرفته می شود. اگر حتی به پانصد نفر برگزیده هدیه یک میلیون تومانی داده شود باقی مانده این مبلغ سنگین چه می شود؟
با یک حساب سرانگشتی و ساده می توان این مساله را بیان کرد.
درآمد کل ازپرداخت وجوه شرکت کنندگان : 10میلیارد تومان
هزینه سرور ؛ طراحی سوال و..... 200 میلیون تومان که نمی شود .
هزینه جایزه و هدایا : 500میلیون تومان
سایر هزینه ها :300 میلیون تومان
جمع کل هزینه ها :1 میلیارد تومان
سود نجومی برگزارکنندگان :9 میلیاردتومان
همکاران محترم چرا باید دراین آزمون ها پیش قدم باشیم .

بیایید به این آزمون ها نه بگوییم.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

یکشنبه, 12 دی 1395 ساعت 21:21 خوانده شده: 4140 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +40 0 --
مهرپور 1395/10/12 - 23:11
ضمن تشکر از مطلبتان.در چنین آزمون هایی نباید کسی شرکت کند.اگر یک بار هیچ کس شرکت نکند چنین بساط هایی برچیده می شود.چرا چنین کار سهل و آسانی را نمی توانیم انجام دهیم؟؟؟بعد هم ادعای گرفتن حق و حقوقمان را داریم!!
پاسخ + +20 0 --
ناشناس 1395/10/13 - 07:03
درهمین استان سمنان پا را فراتر از این گذاشتند واز هر شرکت کننده درمسابقات فرهنگی وهنری مبلغ 2000تومان میگیرند حساب که کردند میگن بالغ بر 200میلیون پول میشه
پاسخ + 0 0 --
همکار 1395/10/13 - 16:48
سلام
این چه ربطی به ضمن خدمت داشت!!! مثلا ما فرهنگی هستیم؛ از بس همه چیز رو به هم ربط میدیم و قاطی می کنیم اصل موضوع به فراموشی میره
داداش، آبجی!
الان ضمن خدمت و پول هایی که اینجا دادیم رو بچسب!!!!
پاسخ + +25 0 --
ناشناس 1395/10/13 - 13:35
جمعیت زیاد فرهنگیان شده فروشگاه درآمد دیگرنهادها وموسسات
اگر همکاران فرهنگی به این دوره های ضمن خدمت آبکی نه بگویند این موسسات ودستگاه ها ناامیدمیشوند.
پاسخ + +26 0 --
شاهی 1395/10/13 - 14:59
به نظر من اول هر کاری باید روی «مهارت نه گفتن» معلمان کار بشه این مهم که فراگیر بشه خودبخود خیلی از مشکلات حل خواهد شد
پاسخ + +22 0 --
ناشناس 1395/10/13 - 20:11
مقصراصلی همکاران هستند وقتی پای صحبت هایشان مینشینیم میگویند 5000تومن که چیزی نمیشود دیگرفکرنمیکنندکه همین 5000تومن ها که زیادشود میلیارد رارقم میزندآقا وخانم ضمن خدمت پولی را تحریم کنید.
پاسخ + +17 0 --
ناشناس 1395/10/14 - 13:27
وزیر جدید هم که اوضاع رابدتر کرده حداقل یک واکنشی نسبت به غارت دارایی های همکاران داشته باشه بدنیست
پاسخ + +10 -7 --
ایمان 1395/10/15 - 09:41
به نظرم برخی از عزیزان عادت به گنده کردن و اغراق در مسائل دارند. بنده خودم مسئول برگزاری یکی از دوره های ضمن خدمت بودم که مربوط به یکی از نهادهای خارج از اداره بود. از هر نفر فرهنگی جهت شرکت در دوره حضوری و نه آزمون تنها، 10000 تومان خواستیم. ساعات برگزاری کلاس ها 16 ساعت بود یعنی دو روز. 4 وعده پذیرائی داشتیم که کیک و آبمیوه دادیم. نرخ کیک در شهر ما به صورت خرید عمده حدود 1000 تومان هست و آب میوه نیز 1200 تومان...!! یعنی برای هر نفر حدود 8000 تومان فقط هزینه پذیرائی صرف می شود. شما هزینه اساتید ، عوامل اجرائی ، مکان ، برق ، آب و... رو هم هر جور دوست دارید حساب کنید.
لطفا بیخودی و غیر کارشناسانه صحبت نکنید.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1395/10/15 - 17:21
چرا به بیراهه میری وقتی یک سازمان وظیفه دارد دوره ضمن خدمت رابرای کارکنان خودش رایگان برگزارکند چراباید 10000تومان برای دوره حضوری دریافت کند درثانی وقتی 8000تومان دراین دوره صرف پذیرایی شده سایرهزینه هاراازکجا تامین کردند الکی توجیه نکنید.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1395/10/15 - 17:23
همین مسائل کوچک روزی تبدیل به اختلاس 8000میلیاردی میشود.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1395/10/15 - 17:27
احتمالا بااین نحوه پذیرایی دوره ضمن خدمت تغذیه بوده ؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1395/10/16 - 07:04
آب میوه چندلیتری بوده که قیمتش 1200تومان میشده
پاسخ + +16 0 --
مهرپور 1395/10/15 - 22:10
حداقل یه چایی هم می دادید.کیک و آبمیوه که به درد تغذیه نمی خوره.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1395/10/16 - 07:03
حتما قیمت چایی هم 2000تومان بوده؟

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع حذف آزمون مدارس سمپاد ( تیزهوشان ) موافقید ؟

پربازدیدترین

 تبلیغات در صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

خدمات چاپ

تلگرام صدای معلم

تحقیقات و آموزش

چاپ مدارس

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

صندوق ذخیره فرهنگیان

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور