صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

حسین میرزانیا/ همکار گروه صدای معلم

آموزش ضمن خدمت فرهنگیان از اهداف تا واقعیت؟

در ایران از سال 1314 هنرستان فنی راه آهن اولین آموزش کارکنان را آغازکرد اما به طور رسمی در قانون استخدامی 1345 بود که آموزش کارکنان دولت گنجانده شد و سپس در سال 1348 "مرکز آموزش مدیریت دولتی "تشکیل شد/ هدف اصلی از آموزش ضمن خدمت از نظر سازمانی طبق تعاریف مرسوم این چنین بیان شده است : آموزش نیروهای به کار گماشته شده (استخدامی) در طی دوران خدمت جهت بهبود توانایی ها و مهارت های کارکنان برای انجام بهتر مسئولیت های خود / نگاهی به عناوین و موضوعاتی که نگارنده خود از سال 1379 درآموزش های ضمن خدمت شرکت کرده ام حاکی از آن است که از تعداد 56 دوره ی آموزش و آزمونی که شرکت داشته ام  تعداد 25 دوره آزمون های عمومی بوده ، تعداد24  دوره آزمون های مذهبی -سیاسی-ایدئولوژیک بوده و فقط 7 دوره آموزش های تخصصی برگزارشده است / این آمار حاکی از آن است که اکثریت قریب به اتفاق آزمون های ضمن خدمت فرهنگیان آزمون هایی علمی -تخصصی با هدف توانمندسازی همکاران در تدریس در جایگاه یک نیروی موفق موثر در کلاس نیست  و سیطره بینش غیرعلمی و یا سیاسی - ایدئولوژیک باعث شده است تا اغلب آزمون ها حول مسائل عمومی یا عقیدتی - سیاسی باشد که عمدتا یا آزمون دهندگان خود با این دست مسایل آشنایی دارند و یا اینکه در خلوت خود و در زندگی فردی نیزمی توانند آنها را پی گیری کنند و یا اصولا دانستن آن ارتباطی با دانش و رشته تحصیلی همکاران ندارد/ .این دوره ها هم نسبت به دوره های تخصصی ،بسیار بیشتر است و هم دوره های برگزارشده آن اغلب تکرار مکرراتی هست که هر ایرانی مسلمان یا تحصیل کرده در دوره نوجوانی و جوانی در مدارس یا دانشگاه ها ویاازطریق جراید و رادیو و تلویزیون و سایر رسانه ها به عناوین مختلف در تریبون های عمومی شنیده و خوانده است ؛ در نتیجه نه فهم تازه ای به همکاران فرهنگی می بخشد و نه کاربردی در تدریس و عملکرد او دارد/ اگر به تحقق توسعه درکشور می اندیشیم و درصدد تعلیم دانش آموزانی "خلاق ،تحلیل گر، کارآفرین و شهروندانی مسئول و سازگار با پیرامون خود (طبیعت و دیگر همنوعان ) هستیم باید که آموزگارانی مجهز به دانش روز و حیطه های تخصصی تدریس خود داشته باشیم و این مهم برعهده برنامه ریزان و تصمیم سازان دوره های آموزشی ضمن خدمت می باشد که در نوع آموزش ها و آزمون ها تجدید نظر اساسی کرده و گام عملی و قابل حصولی را جهت تغییر در ساختار آموزشی وزارت آموزش و پرورش بردارند...

 نگاهی به وضعیت آموزش ضمن خدمت فرهنگیان و معلمان و دوره های بازآموزی آموزش و پرورش با شکل گیری دولت های مدرن و برقرای سازمان ها و تشکیلات وابسته به دولت جهت سامان دادن به امور زندگی مردم و تسهیل در کارها، خیل وسیعی از کامندان به استخدام دولت ها درآمدند تا عهده دار این وظایف بشوند . به مرور به دلیل تحولات و نیازهای جدید لازم شد تا کارمندان و کارکنان مورد آموزش های جدید قرارگیرند و از همین رو طرح " آموزش ضمن خدمت کارکنان "شکل گرفت.
در ایران از سال 1314 هنرستان فنی راه آهن اولین آموزش کارکنان را آغازکرد اما به طور رسمی در قانون استخدامی 1345 بود که آموزش کارکنان دولت گنجانده شد و سپس در سال 1348 "مرکز آموزش مدیریت دولتی "تشکیل شد.
هدف اصلی از آموزش ضمن خدمت از نظر سازمانی طبق تعاریف مرسوم این چنین بیان شده است : آموزش نیروهای به کار گماشته شده (استخدامی) در طی دوران خدمت جهت بهبود توانایی ها و مهارت های کارکنان برای انجام بهتر مسئولیت های خود .
در حقیقت تغییر و تحولات در طی زمان ایجاب می کند تا کارکنان دانش و توانایی خودرا طبق شرایط به روزسانی کنند و از نظر علمی و عملی همپای تحولات پیش بروند .
ارتقاء توانایی ها و مهارت های کارکنان در دو سطح تخصصی و عمومی صورت می گیرد و همه کارکنان باید بتوانند پس از آموزش و برگزاری آزمون ها وظایف محوله را "بهتر ،سریع تر،آسان تر ،با هزینه کمتر و ایجادحداکثر رضایت برای ارباب رجوع طبق وظایف محوله انجام دهند.

وزارت آموزش وپرورش هرساله با هدف توانمندسازی پرسنل تحت امرخود و هم برای تکمیل فرم ارزشیابی آموزگاران که باید حداقل 60 ساعت آزمون ضمن خدمت را دارا باشند ، آموزش ها وآزمون های ضمن خدمت را در سراسر کشور برگزارمی کند.
نگاهی به عناوین و موضوعاتی که نگارنده خود از سال 1379 درآموزش های ضمن خدمت شرکت کرده ام حاکی از آن است که از تعداد 56 دوره ی آموزش و آزمونی که شرکت داشته ام  تعداد 25 دوره آزمون های عمومی بوده ، تعداد24  دوره آزمون های مذهبی -سیاسی-ایدئولوژیک بوده و فقط 7 دوره آموزش های تخصصی برگزارشده است .

این آمار حاکی از آن است که اکثریت قریب به اتفاق آزمون های ضمن خدمت فرهنگیان آزمون هایی علمی -تخصصی با هدف توانمندسازی همکاران در تدریس در جایگاه یک نیروی موفق موثر در کلاس نیست  و سیطره بینش غیرعلمی و یا سیاسی - ایدئولوژیک باعث شده است تا اغلب آزمون ها حول مسائل عمومی یا عقیدتی - سیاسی باشد که عمدتا یا آزمون دهندگان خود با این دست مسایل آشنایی دارند و یا اینکه در خلوت خود و در زندگی فردی نیزمی توانند آنها را پی گیری کنند و یا اصولا دانستن آن ارتباطی با دانش و رشته تحصیلی همکاران ندارد ( اگرچه این دانستنی ها در حیطه مطالب عمومی در حیطه های دیگر زندگی امکان کاربرد دارد و درحد کفایت بارها نیز آزمون های متعددی از همکاران به عمل آمده است).
گرچه نیاز به توانمندسازی آموزگاران درحیطه عمومی مانند "روان شناسی ،بهداشت روان ،رایانه ،روش های تدریس یاددهی و یادگیری و مهارت های زندگی از جمله لوازم تدریس موفق می باشد اما باید تناسبی میان این دوره های آموزشی با دوره های تخصصی باشد (اگر نگوییم که دوره های تخصصی بیش از هر دوره ی دیگر نیاز آموزگاران است. درباره دوره های برگزارشده عقیدتی - سیاسی که تقریبا برابر با دوره های عمومی برگزار شده است جای نقد فراوان است .این دوره ها هم نسبت به دوره های تخصصی ،بسیار بیشتر است و هم دوره های برگزارشده آن اغلب تکرار مکرراتی هست که هر ایرانی مسلمان یا تحصیل کرده در دوره نوجوانی و جوانی در مدارس یا دانشگاه ها ویاازطریق جراید و رادیو و تلویزیون و سایر رسانه ها به عناوین مختلف در تریبون های عمومی شنیده و خوانده است ؛ در نتیجه نه فهم تازه ای به همکاران فرهنگی می بخشد و نه کاربردی در تدریس و عملکرد او دارد.
از سوی دیگر تکرار مکرر آزمون های ضمن خدمت غیرتخصصی و یکنواخت این نوع آزمون ها را از محتوا و هدف اصلی خود تهی کرده و به آزمون هایی فرمایشی و بی خاصیتی مبدل می کند که صرفا جهت رفع تکلیف و پرکردن سیاهه فعالیت های "فرهنگی -مذهبی"به مدیران مافوق صورت می گیرد.
به کارگیری نیروهای متعدد ستادی برای اجرای چنین آزمون هایی که همراه با صرف وقت و هزینه از بدنه نحیف وزارت آموزش وپرورش و هم اکنون نیز همراه با"هزینه کرد" خودهمکاران علاوه براتلاف وقت آنان ،درحال اجراست با هیچ عقلانیت اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی و توسعه ای سازگار نیست و هر چه زودتر باید در نوع و موضوعات و شیوه این نوع دوره های ضمن خدمت تجدید نظرکرد.
بیهوده کاری یا بیهوده گویی نباید چنان سیستم بوروکراسی اداری ایران و به ویژه آموزش وپرورش را درخود منحل سازد که مدیریت ستادی از بازدهی و نتایج روند امور وزارتی غافل شود و یا مشمول مرور زمان و گذران عمر و وقت سازد.
اگر به تحقق توسعه درکشور می اندیشیم و درصدد تعلیم دانش آموزانی "خلاق ،تحلیل گر، کارآفرین و شهروندانی مسئول و سازگار با پیرامون خود (طبیعت و دیگر همنوعان ) هستیم باید که آموزگارانی مجهز به دانش روز و حیطه های تخصصی تدریس خود داشته باشیم و این مهم برعهده برنامه ریزان و تصمیم سازان دوره های آموزشی ضمن خدمت می باشد که در نوع آموزش ها و آزمون ها تجدید نظر اساسی کرده و گام عملی و قابل حصولی را جهت تغییر در ساختار آموزشی وزارت آموزش و پرورش بردارند.

 نگاهی به وضعیت آموزش ضمن خدمت فرهنگیان و معلمان و دوره های بازآموزی آموزش و پرورش


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سه شنبه, 23 آذر 1395 ساعت 22:37 خوانده شده: 1604 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +7 -1 --
عارف 1395/09/23 - 23:55
جناب میرزا نیا شما از سال 79نا الان در56دوره ضمن خدمت شرکت کردید ولی من از سال 68 تا حالا در 6 دوره آن شرکت کردم !!!وفقط حدود 300ساعت دوره دارم که 210ساعت آن تخصصی و یکجا بود برای تغییر پست سازمانی که متأ سفانه مجور بودم شرکت کنم بقیه هم بیشترش تخصصی شرکت کردم یعنی خیلی زود متوجه.شدم که نباید عمر وقت خود را در این کلاسها تلف کنم البته خیلی طعنه ها از همکاران بخصوص مدیران شنیدم ولی مقاومت کردم و معتقدم به عنوان یک انسان که شغل معلمی هم دارد هر موقع نیاز واقعی برای افزایش اطلاعات احساس کردم خودم عاشقانه مطالعه کردم و درکلاسهای مختلف در زمینه های مختلف در حد نیاز واقعی آزادانه شرکت کردم و از این تصمیم شجاعانه ای که گرفتم خیلی خوشحال هستم .و البته خدا هم کمک کرد و رتبه عالی را هم گرفتم .جناب میرزا نیا به نظرم که کلاسهای ضمن خدمت با این وضعیت به طور کامل تعطیل شود خیلی عالی است واگر این شجاعت نبود لا اقل همانطور که فرمودید تغییرات اساسی در آن صورت گیرد .0
پاسخ + +4 -1 --
معلم ناامید 1395/09/24 - 05:33
کاملا موافقم
کاش پولی کم اثر کم کیفیت و...نبود
کاش هر۱۰۰۰ساعت معادل یک مدرک حساب میشد و خانمها اینقدر بیشتر از اقایان ازش استقبال نمیکردند!
کاش...
پاسخ + +4 -1 --
غیاثی فراهانی 1395/09/24 - 06:40
به موضوع مهمی اشاره کرده اید .دوره های ضمن خدمت باید کاملا تخصصی و به صورت کلاس حضوری برگزار گردد. اساتید اون می می تواند از بین همکاران باسابقه و خبره (سرگرو های اموزشی) و یا اساتید دانشگاهی انتخاب گردد. در کلاس حضوری بحث هایی توسط همکاران مطرح می شود که باعث غنای بیشتر کلاس می گردد.البته مدیریت کلاس توسط استاد دوره هم خیلی مهم است که بحث ها به حاشیه کشانده نشود .برای کسانی که در دوره های ضمن خدمت حضور پیدا می بایست علاوه بر گواهینامه ی حضور در دوره حق الزحمه ای در نظر گرفت .متاسفانه اخیرا نه تنها حق ماموریت برای حضور در دوره ای ضمن خدمت نمی دهند بلکه مبلغی هم می گیرند که این مورد بسبار قبیح است. اخیرا همکارانی که به تازگی جذب آپ شده اند حدودا یک ملیون و ششصد هزار تومان از آن ها برای اموزش های بدو معلمی گرفته اند که این مورد هم ظلم بزرگی است .
پاسخ + +5 -1 --
غیاثی فراهانی 1395/09/24 - 06:45
متاسفانه در اموزش و پرورش در همه ی زمینه ها به حداقل ها بسنده شده است .دوره های ضمن خدمت اینترنتی که یک همکار از داخل خانه می تواند برای چند نفر امتحان بدهد!این ها سر کاری است .بیشتر به یک بازی شبیه است .در کجای دنیا با حداقل هزینه توانسته اند حداکثر بهره برداری را داشته باشند .به قول نویسنده ی محترم مقاله مطالعه ی کتاب های مذهبی و امتحان فرمالیته اینترنتی چگونه می تواند مهارت های حرفه ای یک معلم را بالا ببرد
پاسخ + 0 0 --
معلم 1395/09/27 - 19:05
و البته بعضی همکاران با گرفتن پول از همکاران به جای آن ها آزمون می دهند .
پاسخ + +2 -1 --
سید محمد حسن حسینی 1395/09/24 - 09:12
گزارش من از یک به اصطلاح کلاس ضمن خدمت در مشهد

http://sedayemoallem.ir/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/item/6708-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B6%D9%85
پاسخ + +10 0 --
معلم 1395/09/24 - 11:21
ضمن خدمت فرهنگیان باپولکی شدن مدرسه محور شدن واستفاده از اساتیدناکارامد وبعضا ضعیف تر ازمعلم ان جایگاه اصلی خودراازدست داده است
پاسخ + +3 0 --
ناشناس 1395/09/24 - 21:12
درشهر مشهد از ترس فرم های ارزشیابی جدید همکاران استقبال شدیدی از کلاس های ضمن خدمت پولی دارند با وجود پولی کلاس ضمن خدمت خیلی کم است عجب زمانه ای شده کارکنان وزارت خانه های دیگر برای شرکت درکلاس های ضمن خدمت پول وماموریت می گیرند ولی ما بیچاره ها باید پول بدهیم وتازه پولی هم کلاس خیلی کم باشد
پاسخ + 0 0 --
معلم 1395/09/27 - 19:08
تعداد معلمان بسیار زیاد است و معلمان مظلوم . در مجموع پول زیادی از معلمان به بهانه کلاس ، آن هم از نوع مجازی گرفته شده است . وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، این پول کجا هزینه شده است ؟! لطفا اطلاع رسانی کنید تا ما فکرهای دیگر نکنیم .
پاسخ + +6 0 --
فرهنگی 1395/09/24 - 21:40
جناب وزارت آ.پ متاسفم برات
به بهانه دریافت هزینه انواع مسابقات از جمله ضمن خدمت
برگزار میکنی!!!!!
پاسخ + +1 0 --
معلم 1395/09/27 - 20:24
تعداد معلمان بسیار زیاد است و معلمان مظلوم . در مجموع پول زیادی از معلمان به بهانه کلاس ، آن هم از نوع مجازی گرفته شده است . وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، این پول کجا هزینه شده است ؟! لطفا اطلاع رسانی کنید تا ما فکرهای دیگر نکنیم .

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع حذف آزمون مدارس سمپاد ( تیزهوشان ) موافقید ؟

پربازدیدترین

 تبلیغات در صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

خدمات چاپ

تلگرام صدای معلم

تحقیقات و آموزش

چاپ مدارس

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

صندوق ذخیره فرهنگیان

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور