چاپ کردن این صفحه

و اگر در مدرسه به جای چندین ساعت زبان ، عربی و ریاضی ؛ ساده ترین اصول زندگی و احترام به « انسان » را به تو نیاموخته اند ؛

لطفا تا اطلاع ثانوی ️تولید مثل نکنید !

مهراب حیدری

اگر این شرایط را دارید تکثیر نشوید

اگر هنوز نمی توانید تا سبز شدن چراغ راهنمایی صبر کنید و برای رسیدن به نا کجای زندگی تان از ثانیه هایی که ممکن است باعث حادثه ای شوید نمی گذرید ؛
لطفا تا اطلاع ثانویه تولید مثل نکنید .


اگر بعد از هر تصادف کوچک یا بزرگ به راننده مخاطب حمله می کنید ؛
لطفا تولید مثل نکنید .


اگر نمی توانید بین خطوط رانندگی کنید ؛
اگر نیمه های شب با بوق ، خداحافظی می کنید ؛
و اگر از شانه خاکی جاده با گرد و خاک خودتان را به اول ترافیک می رسانید و ترافیک را سنگین تر می کنید ؛
از آوردن کسی مثل خودتان به این دنیا جلوگیری کنید !


اگر تا نصف شب مهمان دارید و بلند بلند هرهر کرکر می کنید و همسایه ها را عاجز کردید ؛
اگر موقع بیرون رفتن و برگشتن به خانه در را مثل دیوانه ها می کوبید ؛
اگر فضولِ زندگی مردم هستید ؛
اگر ساعت 2 شب بچه های خودتان یا مهمانتان گرومپ گرومپ می دوند و شما کوچک ترین تذکری نمی دهید ؛
اگر بچه تان در رستوران جیغ بلند می کشد و شما بی خیال به غذا خوردن تان ادامه می دهید ؛
اگر هنوز در پیاده رو پارک می کنید ؛
و کوچه های خلوت یک طرفه را با حماقت فراوان رانندگی می کنید و برای اتومبیل محق روبه رو بوق می زنید و منتظرید که کنار بکشد تا شما عبور کنید ؛
ترمز تولید مثل تان را برای همیشه بکشید !


اگر قوطی آب میوه  ، پاکت سیگار ، پوست میوه و... را از اتومبیل به بیرون پرت می کنید ؛
لطفا هیچ وقت تولید مثل نکنید !


اگربا سرعت غیر مجاز در شهر یا جاده می رانید و یا اگر با لایی کشیدن در بزرگ راه باعث وحشت دیگران می شوید و امنیت دیگران را به خطر می اندازید ؛
و اگر اهمیتی برای خط عابر پیاده ، رعایت حق تقدم  ، دور زدن ممنوع  ، ورود ممنوع و توقف ممنوع قائل نیستید ؛
هیچ وقت به فکر تولید مثل نباشید و خودتان را تکثیر نکنید .


حتی اگر شهرداری دلسوز شهرتان برای صدها مرکز خرید پارکینک در نظر نگرفته ؛
حتی اگر تابلو های راهنمایی را بعد از تقاطع نصب کرده باشند ؛
حتی اگر پدر و مادرتان به شما اولین درس های زندگی را نیاموخته باشند ؛
و اگر در مدرسه به جای چندین ساعت زبان ، عربی و ریاضی ؛
ساده ترین اصول زندگی و احترام به « انسان » را به تو نیاموخته اند ؛
و تو نمی توانی مثل انسان زندگی کنی ؛
بهتر است از تولید موجودی مثل خودت حذر کنی !

شاید ایران روبه افول ، نسل بهتر و با فرهنگ تری را تجربه کند اگر امثال تو تولید مثل نکنند و بچه هایی عین خودشان به جامعه تحویل ندهند.

کانال سیمرغ کتاب


اگر این شرایط را دارید تکثیر نشوید

شنبه, 25 بهمن 1399 21:59 خوانده شده: 351 دفعه

در همین زمینه بخوانید: