چاپ کردن این صفحه

« می توان از دست آوردهای دموکراسی با نهادسازی و آموزش نگهبانی نمود تا آن چه به دست می آید علیه خودش به کار گرفته نشود »

توان دموکراسی به نهادمندی و آموزش است

علی شمایلی

نقش نهادمندی و آموزش در حفظ دموکراسی

دموکراسی شکننده است و گاه می تواند فاجعه بیافریند مانند برامدن هیتلر یا ترامپ، اگر نهادهای رسمی و حاکمیتی و نهادهای مردمی و آموزش از آن پاسداری نکند. گاه برخی از اندیشمندان در تعریف دموکراسی گفته اند دموکراسی شیوه ای روشن برای دست آوردهای ناروشن است. ولی شاید بهتر باشد این تعریف را تغییر داد و گفت می توان از دست آوردهای دموکراسی با نهادسازی و آموزش نگهبانی نمود تا آن چه به دست می آید علیه خودش به کار گرفته نشود.

آنچه که در امریکا گذشت شگفت انگیز بود و شاید برای آنان که دغدغه دموکراسی داشتند، نگران کننده ولی همه ی آن رویدادهای تلخ و هرج و مرج گونه را دموکراسی توسط نهادهای حاکمیتی و نهادهای سیاسی و مدنی مردمی و آموزش نیروهای کنترل کننده بحران از ستاد تا صف، به خوبی مدیریت کرد و دموکراسی بالنده تر گردید.

نقش نهادمندی و آموزش در حفظ دموکراسی

نهادهای حاکمیتی و مردمی امریکا از دموکراسی در برابر مضحکه ترامپ و هوادارانش با استواری بر قانون به خوبی، پاسداری نمودند. مهارت نیروهای کنترل کننده بحران، بدون استفاده از خشونت گسترده، به خوبی آتشفشان هیجان هوادران ترامپ را کنترل کرده و سرد نمودند. بالاتر از همه اینها ریشه های نیرومند دموکراسی در فرهنگ امریکا چنان استوار است که وقتی افکار عمومی امریکا متوجه پیامدهای نگران کننده رفتارهای عحیب و غرب ترامپ و هوادارانش برای دموکراسی امریکا شدند، علیه او بسیج شدند و بر دیوانگی های ترامپ لگام نهادند و او را وادار به پذیرش قواعد بازی کردند.

دموکراسی در کنار پاسداشت نهادی و آموزش با هر بار بلعیدن و حل و فصل چنین بحران هایی نیرومندتر از پیش می گردد.
facebook


نقش نهادمندی و آموزش در حفظ دموکراسی

یکشنبه, 21 دی 1399 18:00 خوانده شده: 206 دفعه

در همین زمینه بخوانید: