صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

داود محمدي/ پژوهشگر و مدرس دانشگاه فرهنگيان تبريز

حذف آزمون (آزمون هاي اضافي) از مدارس ابتدايي رويدادی مهم : اما تا زماني كه جامعه به رويكرد مناسب در مورد كنكور دست نيابد،‌ اين آزمون ها در شكل هاي جديد نيز بر فرايندهاي تعليمي و تربيتي مدارس اثر خواهند گذاشت

مشروعيت اين آزمون ها تا زماني هست كه به عنوان يك داده بازخوردي در اختيار معلمان، دانش آموزان و والدين جهت سنجش ميزان حصول دانش آموزان به هدف هاي آموزشي و اصلاح فرايندهاي آموزشي و پرورشي مورد توجه قرار گيرند/ دير زماني هست كه آزمون هاي مورد نظر به خصوص آزمون هاي مدارس تيزهوشان، نمونه دولتي، آزمون هاي بنگاه هاي مالي و .... از طريق تبديل شدن به هدف هاي اصلي برخي از مدارس، مسير اصلي تعليم و تربيت رسمي را از مدار خود خارج كرده كه هشدارهاي متعدد كارشناسان و متخصصان تعليم و تربيت نيز در اين ميان، موثر واقع نمي شد/ امروزه صحبت كردن از اثر بخشي مدارس، امري بسيار سخت و متناقض مي باشد؛ به خصوص زماني كه بسياري از مديران از طريق كيفيت سنجي هاي ظاهري و درصدهاي قبولي غيروافع بينانه سعي در توجيه عملكردهاي خويش مي نمايند/ ارزشيابي توصيفي هر چند كه از لحاظ علمي قابل توجيه و تبيين مي باشد و جزء ويژگي نظام هاي آموزشي پيشرو مي باشد، اما در جامعه ما بنابه دلايلي مانند آشنايي كمتر معلمان به شيوه هاي ارزشيابي توصيفي و فقدان مكانيسم هاي سنجش اثربخشي بر مدار درست قرار نگرفته است/ يكي از عوامل اصلي نفوذ آزمون ها با شكل هاي مختلف به مدارس مخصوصا مدارس ابتدايي، سايه سنگين كنكور بر برنامه هاي مدارس و ذهنيت خانواده ها مي باشد،‌ پس تا زماني كه جامعه به  رويكرد مناسب در مورد كنكور دست نيابد،‌ اين آزمون ها در شكل هاي جديد نيز بر فرايندهاي تعليمي و تربيتي مدارس اثر خواهند گذاشت/ نبايد از نيت هاي قوي موسسات اقتصادي و برخي از متوليان آموزش و پرورش غفلت نمود، چرا كه چنين گروهي در موقعيت هاي بعدي با شيوه هاي جديد و اغوا كننده اي مانند ارتقاي نمره،‌ افزايش كيفيت آموزشي، آمادگي براي كنكور، پرورش خلاقيت و .... سعي در ايجاد پا و نفوذي براي خود در مدارس خواهند بود

حذف آزمون در مدارس ابتدایی و مدارس خاص

متخصصان و صاحب نظران تعليم و تربيت به خصوص معلمان به نيك مي دانند كه استفاده از آزمون به عنوان يك روش در كنار روش هاي ديگر جهت قضاوت در مورد ميزان تحقق هدف هاي آموزشي بوده و مشروعيت اين آزمون ها تا زماني هست كه به عنوان يك داده بازخوردي در اختيار معلمان، دانش آموزان و والدين جهت سنجش ميزان حصول دانش آموزان به هدف هاي آموزشي و اصلاح فرايندهاي آموزشي و پرورشي مورد توجه قرار گيرند.

تا زماني كه جامعه به  رويكرد مناسب در مورد كنكور دست نيابد،‌ اين آزمون ها در شكل هاي جديد نيز بر فرايندهاي تعليمي و تربيتي مدارس اثر خواهند گذاشت  متاسفانه بنابه دلايلي، دير زماني هست كه آزمون هاي مورد نظر به خصوص آزمون هاي مدارس تيزهوشان، نمونه دولتي، آزمون هاي بنگاه هاي مالي و .... از طريق تبديل شدن به هدف هاي اصلي برخي از مدارس، مسير اصلي تعليم و تربيت رسمي را از مدار خود خارج كرده كه هشدارهاي متعدد كارشناسان و متخصصان تعليم و تربيت نيز در اين ميان، موثر واقع نمي شد.

اجراي اين آزمون ها در كنار گردش مالي كلان بنگاه ها و دلال هاي اقتصادي و ايجاد اضطراب در دانش آموزان و اولياي آن ها، سبب به حاشيه رفتن برنامه هاي آموزشي و پرورشي اصيل مدارس شده و اينكه دنياي كودكي اين دانش آموزان فداي انگيزه هاي اقتصادي متوليان اين فرايند نامبارك شده بود؛ خود حديث ديگري است.

همزمان با اعلام رسمي حذف آزمون هاي فوق از مدارس ابتدايي با توجه به گزارش هاي موجود، دانش آموزان و اولياي آن ها، اولين استقبال كننده از اين امر بوده اند؛‌ چرا كه آثار نامطلوب چنين برنامه هايي توسط اين گروه بيشتر از همه تجربه مي گرديد.

اقدام حذف آزمون از مدارس ابتدايي را بايد يك اقدام تاريخي و شجاعانه در آموزش و پرورش ايران تلقي نمود و در اين ميان بايد به وزير آموزش و پرروش تبريك گفت و اميد است شاهد اتفاقات بنيادي موثر در نهاد تعليم و تربيت رسمي كشور در آينده باشيم.

نكته مهم در اين ارتباط توجه به اين امر است كه اقدام فوق خود مستلزم توجه به چالش هاي متعددي است كه بايد اقدمات علمي و عملي مناسب در اين خصوص اتخاذ گردد كه در ذيل به چند نمونه اشارره مي شود:

حذف آزمون در مدارس ابتدایی و مدارس خاص

1. ارتقاي كيفيت تمام مدارس ابتدايي و متوسطه

براي همگان مشخص است كه دير زماني است كه كيفيت اكثريت مدارس در سير نزولي قرار گرفته است و اين مايه نگراني خانواده ها واقع شده است و بسياري از خانواده ها به خاطر يافتن نشانه هايي از كيفيت هاي آموزشي در دام اين موسسات و آزمون ها قرار مي گيرند؛ لذا اقدام مورد نظر (حذف آزمون ها از مدارس ابتدايي) در سايه كيفيت بخشي به مدارس، تبيين علمي و كاربردي به خود مي گيرد.

 

2. سنجش اثر بخشي علمي برنامه هاي مدارس

واقعيت امر اين است كه امروزه صحبت كردن از اثر بخشي مدارس، امري بسيار سخت و متناقض مي باشد؛ به خصوص زماني كه بسياري از مديران از طريق كيفيت سنجي هاي ظاهري و درصدهاي قبولي غيروافع بينانه سعي در توجيه عملكردهاي خويش مي نمايند؛ لذا عمل فوق(حذف آزمون ها از مدارس ابتدايي) از طريق استقرار مكانيسم هاي علمي و عملي سنجش اثربخشي از فعاليت هاي آموزشي و پرورش مدارس، صورت اميدوار كننده پيدا مي كند.  

 

3. توجه به آثار نامطلوب شيوه اجراي نامناسب ارزشيابي توصيفي

ارزشيابي توصيفي هر چند كه از لحاظ علمي قابل توجيه و تبيين مي باشد و جزء ويژگي نظام هاي آموزشي پيشرو مي باشد، اما در جامعه ما بنابه دلايلي مانند آشنايي كمتر معلمان به شيوه هاي ارزشيابي توصيفي و فقدان مكانيسم هاي سنجش اثربخشي بر مدار درست قرار نگرفته است؛ بنابراين اقدام مورد نظر (حذف آزمون ها از مدارس ابتدايي) از طريق افزايش مهارت هاي ارزشيابي توصيفي معلمان ابتدايي و تدوين و اجراي شيوه هاي سنجش اثربخشي برنامه هاي مدارس، صورت عملي منطقي به خود خواهد گرفت.

حذف آزمون در مدارس ابتدایی و مدارس خاص

4. غالب بودن فضاي كنكور بر برنامه هاي مدارس تمام مقاطع

يكي از عوامل اصلي نفوذ آزمون ها با شكل هاي مختلف به مدارس مخصوصا مدارس ابتدايي، سايه سنگين كنكور بر برنامه هاي مدارس و ذهنيت خانواده ها مي باشد،‌ پس تا زماني كه جامعه به  رويكرد مناسب در مورد كنكور دست نيابد،‌ اين آزمون ها در شكل هاي جديد نيز بر فرايندهاي تعليمي و تربيتي مدارس اثر خواهند گذاشت.

 

5. فعال بودن انگيزه هاي اقتصادي بنگاه هاي اقتصادي و برخي از متوليان آموزش  وپرورش با رويكردهاي متفاوت

نبايد از نيت هاي قوي موسسات اقتصادي و برخي از متوليان آموزش و پرورش غفلت نمود، چرا كه چنين گروهي در موقعيت هاي بعدي با شيوه هاي جديد و اغوا كننده اي مانند ارتقاي نمره،‌ افزايش كيفيت آموزشي، آمادگي براي كنكور، پرورش خلاقيت و .... سعي در ايجاد پا و نفوذي براي خود در مدارس خواهند بود.

حال كه وزير آموزش و پرورش، گام مهمي در حل يكي از معضلات آموزش و پرورش برداشته است؛ اميد است كه جامعه شاهد برداشته شدن قدم هاي بسيار مهم در زمينه اصلاح نظام آموزشي كشور باشد و به طور حتم جامعه فرهنگي و خانواده هاي محترم، حمايت كننده هاي اصلي چنين حركت هاي مثبتي هستند.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سه شنبه, 17 بهمن 1396 ساعت 21:23 خوانده شده: 235 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +5 -2 --
باران 1396/11/17 - 22:46
تصمیم درستی بود ولی بهتر بود قبل از شروع سال تحصیلی اعلام می کردند نه الان که بسیاری ازخانواده ها مبلغ زیادی برای آزمون های آمادگی آزمون تیز هوشان پرداخته اند ویا برای خرید کتاب هزینه کرده اند.دانش آموزان زیادی با علاقه رفتن به مدرسه تیز هوشان یا نمونه دولتی این چند ماه مطالعه کردند ولی به یکباره کاخ آرزوهایشان فرو ریخت.ای کاش مسئولان عزیز به موقع بخنامه می دادند .این بار هم سودش را موسسات بردند و دانش آموزان زیادی از لحا ظ روحی به کما رفتند.فرزند من یکی از همین بچه ها بود که هنوز باورش نشده آزمونی در کار نیست وبه خواندنش ادامه می دهد متاسفم که بچه ها هم دیگر نمی توانند حرف های مسئولین را باور کنند .این بخشنامه نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود.
پاسخ + +5 0 --
علیرضا 1396/11/18 - 09:52
کاشکی بساط این آزمون ها در متوسطه اول هم برچیده شه.

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

به نظر شما برنامه درسی تربیت دینی در نظام آموزش و پرورش ایران توانسته است نقشی موثر در تربیت انسان های دین باور و دین مدار ایفا کند؟

پربازدیدترین

 تبلیغات در صدای معلم

خانه معلم پونل رضواننهر

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور